Koninklijk Besluit van 25 oktober 2017
gepubliceerd op 10 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2017013777
pub.
10/11/2017
prom.
25/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013777

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


25 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het advies 62.184/4 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 oktober 2016, wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1.050.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 269.100, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Nombre de lots -- Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur -- 1 winstkans op

100

2.018

201.800

10.500

500

100

50.000

2.100

1.000

50

50.000

1.050

5.000

20

100.000

210

32.500

10

325.000

32,31

47.500

4

190.000

22,11

182.500

2

365.000

5,75

TOTAL TOTAAL 269.100

TOTAL TOTAAL 1.281.800

TOTAL TOTAAL 3,90


Art. 2.In artikel 4, § 3, eerste lid, 7°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 oktober 2016, wordt het cijfer "2.017" vervangen door het cijfer "2.018".

Art. 3.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de bepalingen onder 5°, 6° en 7°, luidende als volgt : "5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van de loten zulks vereist; 6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan 2.000 euro; 7° als een vermoeden van fraude bestaat."

Art. 4.De biljetten "Christmas Fun" uitgegeven vóór 13 november 2017 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 16 november 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 oktober 2016.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^