Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018
gepubliceerd op 31 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014588
pub.
31/10/2018
prom.
25/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 3, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010, en de artikelen 7, 8, en 43.4;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003009451 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2011 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2017 ;

Gelet op de mededeling 2017/0488/B aan de Europese Commissie, op 18 oktober 2017, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies nr. 38/2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uitgegeven op 2 mei 2018;

Gelet op het advies 63.663/VR/V van de Raad van State, gegeven op 17 juli 2018, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën, van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Beginselen

Artikel 1.Enkel de houders van een vergunning klasse C kunnen de in dit besluit bedoelde automatische toestellen exploiteren. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003009451 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003009451 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 februari 2011, wordt vervangen als volgt: " Artikel 1. § 1. De speelapparaten bedoeld in artikel 1, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten tot vaststelling van de lijst waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, dienen te voldoen aan volgende voorwaarden : 1° ze mogen niet uitgerust zijn met een automatisch betalingsmechanisme;2° de basisinzet, dat wil zeggen het minimumbedrag dat nodig is om het toestel in werking te brengen, is beperkt tot 25 cent, de minimuminzet is gelijk aan de basisinzet en de maximuminzet is gelijk aan vijfentwintig maal de basisinzet;3° er kan per spel maar één bijkomende bal worden verkregen, tegen een prijs die uitdrukkelijk op het toestel vermeld staat en die niet hoger mag zijn dan vijfentwintig maal de basisinzet;4° de maximuminzet moet de mogelijkheid bieden om een maximale winst te boeken;5° het inzetten geschiedt door op een daartoe bestemde knop aan het toestel evenveel keer te drukken als de basisinzet in de gekozen inzet gaat;6° het toestel kan enkel in werking worden gesteld door er muntstukken ter waarde van ten hoogste 2 euro in te steken;7° geen enkele vorm van afstandsbediening mag het toestel bedienen;8° elk toestel moet opnieuw kunnen starten zonder verlies van gegevens na een stroomonderbreking;9° het toestel dient uitgerust te zijn met een mechanisme dat belet dat er meer geld dan de maximuminzet kan worden ingestoken;10° het toestel dient uitgerust te zijn met een elektronische-identiteitskaartlezer;11° het toestel kan enkel in werking worden gesteld wanneer de elektronische identiteitskaart van de meerderjarige speler wordt ingebracht.Indien de speler niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, kan de exploitant het toestel in werking stellen door middel van een uitbaterskaart na verificatie van de leeftijd van de potentiële speler; 12° het toestel dient uitgerust te zijn met een General Packet Radio Service (GPRS) die dagelijks de cijfers doorstuurt naar de Kansspelcommissie en de server van de E-vergunninghouder of via een beveiligde internetverbinding die het toestel rechtstreeks verbindt met de server van de E-vergunninghouder. § 2. De speelapparaten met verminderde inzet bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten tot vaststelling van de lijst waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, dienen te voldoen aan volgende voorwaarden : 1° de maximale inzet, dat wil zeggen het maximale bedrag dat nodig is om het toestel in werking te brengen, is beperkt tot 50 cent;2° de maximale winst die met deze inzet behaald kan worden, is gelijk aan 6,20 euro per spel;3° de machine kan enkel in werking worden gesteld met muntstukken van maximum 2 euro;4° elk spel moet onafhankelijk zijn van elk spel, het is strikt verboden de speler de mogelijkheid te bieden zijn om winst opnieuw in te zetten;5° tellers die de winsten verzamelen om de inzet te verhogen voor volgende spelen zijn verboden;6° indien elementen aan de speler voorgesteld worden die afhankelijk zijn van het toeval, moet het toevalskarakter hiervan gegarandeerd zijn;7° na een stroomonderbreking elk toestel moet te kunnen heropstarten zonder verlies van gegevens;8° elk toestel moet uitgerust zijn met een mechanisme dat een inwerkingstelling verhindert bij een inworp boven de 20 euro;9° het automatisch toestel dient uitgerust te zijn met een elektronische identiteitskaartlezer (eID) en kan enkel in werking worden gesteld wanneer de elektronische identiteitskaart van de meerderjarige speler wordt ingebracht.Indien de speler niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, kan de exploitant het toestel in werking stellen door middel van een uitbaterskaart na verificatie van de leeftijd van de potentiële speler; 10° het automatisch toestel dient uitgerust te zijn met een General Packet Radio Service (GPRS) die dagelijks de cijfers doorstuurt naar de Kansspelcommissie en de server van de E-vergunninghouder of via een beveiligde internetverbinding die het toestel rechtstreeks verbindt met de server van de E-vergunninghouder;11° de machine dient voorzien te zijn van tellers voor het totaal van de inzetten, het totaal van de winsten, het aantal gespeelde partijen en de gecumuleerde speltijd van ieder spel;12° de machine dient voorzien te zijn van een module "elektronische handtekening";13° de settings die een invloed kunnen hebben op de resultaten van de evaluatie, moeten in de software permanent zijn vastgelegd;14° als er geen spelpartij actief is, moet door een actie op de knop "collect" het serienummer, de softwareversie, de softwarehandtekening van de week en het dossiernummer zichtbaar worden gemaakt;15° een machine mag maximum vijf verschillende spelen bevatten. De uitbater van de drankgelegenheid of kansspelinrichting klasse III mag geen toegang hebben tot de software van de machine.

De Kansspelcommissie stelt een technisch protocol op dat de volgende elementen bevat: 1° inhoud van dit protocol;2° definities en afkortingen;3° dossiersamenstelling;4° algemene vereisten;5° controle van de maximumlimiten;6° interne statistiek met betrekking tot tellers ;7° vereisten ticketsysteem;8° doorzending van de gegevens via General Packet Radio Service (GPRS) of beveiligde internet connectie;9° beschrijving elektronische handtekening en de settings;10° identificatie van de automatische toestellen op hun exacte locatie;11° technische berekening van het uitkeringspercentage aan de spelers;12° beschikbaarheid tellers. Het toepasselijke protocol wordt aan de vergunninghouders ter kennis gebracht.".

Art. 3.In artikel 6, van hetzelfde besluit, worden de woorden " Metrologische Dienst van het ministerie van Economische Zaken" vervangen door de woorden "Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie". HOOFDSTUK III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III

Art. 4.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/03/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III sluiten tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III, wordt de bepaling onder 3° toegevoegd, luidende: "3° de exploitatie van automatische toestellen met verminderde inzet". HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na deze waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^