Koninklijk Besluit van 26 april 2005
gepubliceerd op 13 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 decemb

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002063
pub.
13/05/2005
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1974, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 18, derde lid, ingevoegd bij de wet van 11 april 1999 en gewijzigd bij de wet van 15 januari 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse regering van 8 juli 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 augustus 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 15 oktober 2004;

Gelet op het protocol nr. 145/7 van 6 december 2004 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op advies 38.004/1 van de Raad van State, gegeven op 3 maart 2005;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, wordt het woord "drie" vervangen door het woord "vijf".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.Onze Eerste Minister en Onze Mimister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^