Koninklijk Besluit van 26 april 2009
gepubliceerd op 07 mei 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003171
pub.
07/05/2009
prom.
26/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Uw besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen, uitgevaardigd in de context van de huidige financiële crisis, strekte ertoe om de financiële instellingen te beschermen tegen bepaalde risico's inzake massale uitstroom van liquiditeiten. Er was gebleken dat bepaalde financiële instellingen verbintenissen ten aanzien van derden op zich hebben genomen, welke voorzien dat, in het geval van een verlaging van de rating van deze financiële instellingen of een entiteit uit hun groep, de derden in kwestie het contractueel recht hebben om te eisen dat ze in het bezit worden gesteld van zekerheden in cash of in een andere vorm, of om een vervroegde terugbetaling te eisen. Een verlaging van de rating zou dan ook leiden tot een bruuske uitstroom van omvangrijke liquiditeiten ten koste van deze instellingen. Uw besluit van 10 december 2008 ging ervan uit dat een dekking door de betrokken financiële instelling, met de Staatswaarborg, van het risico op wanbetaling met betrekking tot de financiële producten waarop de rating zich steunde zou volstaan om dergelijke verlaging te vermijden.

De gesprekken die in tussentijd hebben plaatsgevonden met de betrokken instellingen en de rating agentschappen hebben aangetoond dat dergelijke Staatswaarborg beslist noodzakelijk was, doch niet voldoende zal zijn. Naast het risico op wanbetaling, zijn er in het bijzonder liquiditeitsrisico's waarvoor de rating agentschappen aandacht hebben. Dit zou het noodzakelijk kunnen maken dat de betrokken instelling er zich toe verbindt om in bepaalde omstandigheden alle of een gedeelte van de betrokken activa te kopen van haar dochtervennootschap, om op deze wijze de noodzakelijke liquiditeiten te genereren. De verbintenissen tot het betalen van de aankoopprijs door de instelling van deze activa moeten, teneinde het behoud van de rating te verzekeren, kunnen worden gewaarborgd door de Staat.

Zoals wij U hebben aangegeven bij de overlegging van Uw besluit van 10 december 2008, doet de betrokken situatie zich in het bijzonder voor bij Dexia en haar dochtervennootschappen van de sub-groep Financial Security Assurance. De verkoop van een aanzienlijk deel van de activiteiten van Financial Security Assurance is hangende, hetgeen zal bijdragen tot het versterken van de stabiliteit van Dexia. De realisatie van deze verkoop blijft evenwel onderhevig aan het in werking treden van de waarborg beoogd met het besluit in ontwerp. Dit verantwoordt de dringendheid en het verzoek gericht aan de Raad van State om zijn advies te verstrekken binnen de verkorte termijn.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

26 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, het artikel 117bis, eerste lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 15 oktober 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 maart 2009;

Gelet op het advies van het Comité voor de financiële stabiliteit, gegeven op 17 maart 2009;

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank, gegeven op 19 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 maart 2009;

Gelet op dringendheid, voortkomend uit het feit dat de inwerkingtreding van de waarborgen verstrekt door dit besluit een opschortende voorwaarde uitmaakt voor de realisatie van de verkoop door Dexia van een aanzienlijk deel van de activiteiten van Financial Security Assurance, waarvan de afsluiting op til is;

Gelet op advies 46.329/2 van de Raad van State, gegeven op 6 april 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen worden de woorden "of die ertoe strekken om de aankoop te beloven, door de gewaarborgde entiteit, in bepaalde omstandigheden, van deze activa," ingevoegd vóór de woorden "en (ii)".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Institutionele Hervormingen, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^