Koninklijk Besluit van 26 april 2019
gepubliceerd op 03 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden apri

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2019041104
pub.
03/05/2019
prom.
26/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041104

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL


26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019, artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2019;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 209.692.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven;

Overwegende dat op de sectie 06 - FOD Beleid en Ondersteuning; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer van de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester 2019;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD's schadevergoedingen en/of gerechtskosten moeten betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 06 - FOD Beleid en Ondersteuning; 07 - Onafhankelijke Organen; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer; 44 - POD Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strategische acties.

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 82.951.497 euro en een vereffeningskrediet van 83.750.497 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.01) van de wet van 27 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030253 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019 sluiten tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2019.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^