Koninklijk Besluit van 26 april 2019
gepubliceerd op 08 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202030
pub.
08/05/2019
prom.
26/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202030

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan, artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, artikel 5 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 september 2000 en 10 november 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015009262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015-2016 sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid;

Gezien het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2018.;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar functie van lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid wordt verleend aan Mevrouw Marcia De Wachter.

Art. 2.De heer Steven Vanackere wordt tot lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemd, ter vervanging van Mevrouw Marcia De Wachter, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995.

Koninklijk besluit van 24 september 1996, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996.

Koninklijk besluit van 3 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000012644 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 september 2000.

Koninklijk besluit van 10 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, houdende oprichting van een vormingscomité type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009018456 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 3°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/03/2010 numac 2009012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009204920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met u type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 19/09/2018 numac 2018204647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de hospitalisatieverzekering voor de arbeiders tewerkgestel type koninklijk besluit prom. 10/11/2009 pub. 25/02/2010 numac 2009012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, houdende vaststelling van de tussenkomst in de kosten voor de verplaatsing tussen de sluiten, Belgisch Staatsblad van 1 december 2009.

Koninklijk besluit van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015202677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 15/06/2015 numac 2015022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 09/06/2015 numac 2015009262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2015-2016 sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 juni 2015.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^