Koninklijk Besluit van 26 april 2019
gepubliceerd op 15 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019202288
pub.
15/05/2019
prom.
26/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202288

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 tot vaststelling van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van de commissie van beroep, alsook van de procedure voor de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de titel van beroepsjournalist, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 15/05/2017 numac 2017202308 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist sluiten tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist;

Overwegende dat Belgian News Media de heer Peter Kunnen voordraagt als plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg, ter vervanging van de heer Bert Geenen, ontslagnemend;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag wordt verleend aan de heer Bert Geenen uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist.

Art. 2.De heer Peter Kunnen, eindredacteur VTM Nieuws, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van dezelfde Commissie van eerste aanleg, ter vervanging van de heer Bert Geenen, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^