Koninklijk Besluit van 26 augustus 2006
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 augustus houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole federale overheidsdienst financien
numac
2006003409
pub.
30/08/2006
prom.
26/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 26 augustus houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de gecoördineerde wetten op Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij, die op 30 augustus 2006 in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, voorziet dat de Koning de datum van zijn inwerkingtreding ervan bepaald;

Overwegende dat de wet eveneens preciseert dat de raden van bestuur van de FPM en van de FIM ermee belast zijn uiterlijk op 1 september 2006 de fusie-procedure te implementeren;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wet van 26 augustus 2006 houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij treedt in werking op 30 augustus 2006.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 26 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^