Koninklijk Besluit van 26 augustus 2006
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011380
pub.
30/08/2006
prom.
26/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de medewerking aan de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, inzonderheid op de artikelen 6, § 3, en 13;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 14 juni 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juni 2006;

Gelet op advies 40.881/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Onze Minister van Economie en Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor alle voertuigen die in België zijn ingeschreven of ingeschreven geweest, stelt de dienst die belast is met de inschrijving van de voertuigen, de volgende gegevens ter beschikking van de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen : 1° het chassisnummer;2° de datum van eerste inschrijving;3° de datum van eerste inschrijving in België, indien deze verschillend is van de vorige;4° het merk;5° de handelsnaam. Bij elke nieuwe inschrijving van een voertuig of bij elke wijziging van de gegevens vermeld in het vorige lid, stelt de dienst deze gegevens zonder verwijl ter beschikking van de vereniging. § 2. Met het oog op het nazicht van de juistheid van de gegevens waarover hij beschikt, kan de dienst die belast is met de inschrijving van de voertuigen, aan de hand van het chassisnummer van een voertuig informatie vragen aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen. De vereniging stelt onverwijld de beschikbare kilometerstanden van het betrokken voertuig ter beschikking van de genoemde dienst.

Art. 2.Bij iedere keuring van een voertuig delen de instellingen voor autokeuring onverwijld de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen : 1° het chassisnummer;2° de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de keuring;3° de datum van de keuring. De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg en bevat de identificatie van de betrokken instelling.

Art. 3.Wanneer een vakman werken aan een voertuig uitvoert, deelt hij de volgende gegevens van het voertuig mee aan de vereniging die is belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen : 1° het chassisnummer;2° de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken;3° de datum van de uitvoering van de werken. De mededeling van de gegevens gebeurt via elektronische weg. De vakman die niet beschikt over de nodige informatica-infrastructuur, mag de voormelde gegevens mededelen per post of per fax. Deze mededeling bevat tevens de identificatie van de vakman.

De gegevens worden binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de werken meegedeeld aan de vereniging.

Art. 4.Op 1 september 2006 treden in werking : 1° artikel 6, §§ 3 en 4, van de wet van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen sluiten tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen;2° dit besluit.

Art. 5.Onze minister bevoegd voor Consumentenzaken, Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 26 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^