Koninklijk Besluit van 26 december 2013
gepubliceerd op 11 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 van 23.374.00 pond sterling aan de Internationale Walvisvaartcommissie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024033
pub.
11/02/2014
prom.
26/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 van 23.374.00 pond sterling aan de Internationale Walvisvaartcommissie (CBI)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 houdende eerste aanpassing houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat Conventie voor de reglementering van de walvisvangst ondertekend werd op 2 december 1946;

Overwegende dat België op 15 juli 2004 partij geworden is bij deze conventie en lid van de Commissie (CBI) voorzien door de conventie;

Overwegende dat de Conventie tot doel heeft te waken over het « verantwoord behoud » van de walvissenbestanden teneinde de « ordelijke ontwikkeling van de walvisindustrie » mogelijk te maken;

Overwegende dat de belangrijkste opdracht van de CBI erin bestaat om, wanneer nodig, de in het reglement van de Conventie voorziene maatregelen opnieuw te onderzoeken en te herzien die de modaliteiten van de walvissenjacht in de hele wereld regelen;

Overwegende dat de Commissie het onderzoek op walvissen aanmoedigt, coördineert en financiert, de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek publiceert en het onderzoek op aanverwante onderwerpen zoals de niet-wrede slachtingsmethoden ondersteunt;

Overwegende dat België een actief beleid voert met betrekking tot de bescherming van walvispopulaties, inzonderheid op het gebied van aanvaringen tussen schepen en walvisachtigen;

Overwegende dat België sedert 2005 de Werkgroep Aanvaringen, opgericht binnen het CBI, voorzit en dat dit thema een sleutelrol vormt behandeld in het kader van het Comité voor Natuurbehoud Overwegende het begrotings- en uitgavendocument dat verband houdt met het onderzoek 2012/13, « circular communication to Commissioners and contracting governements IWC.CCG.1071 » van 17 september 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 oktober 2013;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijdrage van 23.374.00 pond sterling aan te rekenen op het krediet voorzien bij de basisallocatie 55.11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de Internationale Walvisvaartcommissie, met zetel te 135 Station Road, Impington, Cambridge, UK, CB24 9NP en vertegenwoordigd door Dr. Simon Brockington, Secretaris van de Commissie, verleend als Belgische bijdrage voor 2013 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Account : International Whaling Commission Account No. : 80510106 Bank Code : 20-17-19 SWIFT Code : BARCGB22 IBAN Code : GB82 BARC)2017)1980)5101 06 Bank : Barclays Bank PLC Address : 9/11 St Andrews Street Branch Cambridge, CB2 3AA, UK

Art. 2.De periode gedekt door de toelage vangt aan op 1 september 2013 en eindigt op 1 september 2014.

Art. 3.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 4.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitsrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door CBI.

Art. 5.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeen te Ciergnon, 26 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^