Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 29 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014257
pub.
29/01/2016
prom.
26/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015014257

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 4, 1°, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 augustus 2015;

Gelet op advies 58.276/4 van de Raad van State, gegeven op 4 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris voor Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 22 december 1999, 4 september 2002, 9 november 2003, 11 mei 2009, 14 mei 2012, 17 augustus 2013 en 4 november 2014 worden in de eerste zin de woorden "Voor de toepassing van dit besluit ter omzetting van richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen, gewijzigd bij richtlijn 98/85/EG van de Commissie van 11 november 1998, bij richtlijn 2001/53/EG van de Commissie van 10 juli 2001, bij richtlijn 2002/75/EG van de Commissie van 2 september 2002, bij richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002, bij richtlijn 2008/67/EG van de Commissie van 30 juni 2008, bij richtlijn 2009/26/EG van de Commissie van 6 april 2009, bij verordening (EG) Nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, bij richtlijn 2010/68/EU van de Commissie van 22 oktober 2010, bij richtlijn 2011/75/EU van de Commissie van 2 september 2011, bij richtlijn 2012/32/EU van de Commissie van 25 oktober 2012, bij richtlijn 2013/52/EU van de Commissie van 30 oktober 2013 en bij richtlijn 2014/93/EU van de Commissie van 18 juli 2014" vervangen door de woorden "Voor de toepassing van dit besluit ter omzetting van richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen, gewijzigd bij richtlijn 98/85/EG van de Commissie van 11 november 1998, bij richtlijn 2001/53/EG van de Commissie van 10 juli 2001, bij richtlijn 2002/75/EG van de Commissie van 2 september 2002, bij richtlijn 2002/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002, bij richtlijn 2008/67/EG van de Commissie van 30 juni 2008, bij richtlijn 2009/26/EG van de Commissie van 6 april 2009, bij verordening (EG) Nr. 596/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009, bij richtlijn 2010/68/EU van de Commissie van 22 oktober 2010, bij richtlijn 2011/75/EU van de Commissie van 2 september 2011, bij richtlijn 2012/32/EU van de Commissie van 25 oktober 2012, bij richtlijn 2013/52/EU van de Commissie van 30 oktober 2013, bij richtlijn 2014/93/EU van de Commissie van 18 juli 2014 en bij richtlijn 2015/559/EU van de Commissie van 9 april 2015".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 4, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2015, vervangen als volgt : " § 4. Uitrusting die in kolom 1 van bijlage A.1 is opgesomd als uitrusting die van bijlage A.2 naar bijlage A.1 is verplaatst en die vóór 30 april 2016 is vervaardigd in overeenstemming met typekeuringsprocedures die reeds voor die datum op het grondgebied van een lidstaat van kracht waren, mag tot 30 april 2018 in de handel worden gebracht en aan boord van een EU-schip worden geplaatst.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage A, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 juli 2015, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.De bepaling van artikel 4, § 4, van hetzelfde besluit, die van toepassing was voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing voor de bedoelde uitrusting tot 14 augustus 2017.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 30 april 2016.

Art. 6.De minister bevoegd voor de maritieme mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, B. TOMMELEIN

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement Bijlage A bij het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement BIJLAGE A Algemene noot betreffende bijlage A : onder "SOLAS-voorschriften" wordt verstaan het SOLAS-verdrag, als gewijzigd.

Algemene noot betreffende bijlage A : voor bepaalde benamingen worden in kolom 5 een aantal mogelijke productvarianten onder dezelfde benaming vermeld. Mogelijke varianten worden onafhankelijk van elkaar vermeld en van elkaar gescheiden door een streepjeslijn. Voor certificeringsdoeleinden wordt alleen de relevante productvariant geselecteerd (bv. A.1/3.3).

Lijst van gebruikte afkortingen A.1 : wijziging 1 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

A.2 : wijziging 2 betreffende niet-IMO-normdocumenten.

AC : wijzigend corrigendum betreffende niet-IMO-normdocumenten;

CAT : categorie voor radarapparatuur als gedefinieerd in deel 1.3 van IEC 62388 (2007).

Circ : circulaire.

COLREG : Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

COMSAR : IMO-subcomité inzake Radiocommunicatie, opsporing en redding.

EN : Europese norm.

ETSI : Europees Instituut voor telecommunicatienormen.

FSS : Internationale Code voor brandveiligheidsystemen.

FTP : Internationale Code voor brandproefprocedures.

HSC : Internationale Code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen.

IBC : Internationale Code inzake het vervoer van chemicaliën in bulk.

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

IEC : Internationale Elektrotechnische Commissie.

IGC : Internationale Code voor de bouw en uitrusting en schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren.

IMO : Internationale Maritieme Organisatie.

ISO : Internationale Organisatie voor Normalisatie.

ITU : Internationale Telecommunicatie Unie.

LSA : reddingsmiddel.

MARPOL : Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen.

MEPC : Comité voor de bescherming van het mariene milieu.

MCS : Maritieme Veiligheidscommissie.

NOx : stikstofoxiden.

O2-/HC-systemen : zuurstof-/koolwaterstofsystemen.

SOLAS : Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

SOx : zwaveloxiden.

Reg. : voorschrift.

Res. : resolutie.

BIJLAGE A.1 UITRUSTING WAARVOOR IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN REEDS GEDETAILLEERDE BEPROEVINGSNORMEN BESTAAN Op heel bijlage A.1 van toepassing zijnde noten : a) Algemeen : naast de specifiek vermelde internationale beproevingsnormen bevatten de toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO een aantal bepalingen die moeten worden gecontroleerd tijdens het typeonderzoek (typegoedkeuring), zoals vermeld in de overeenstemmingsbeoordelingsmodules van bijlage B.b) Kolom 1 : artikel 2 van Richtlijn 2013/52/EU van de Commissie (1) kan van toepassing zijn.(9de amendement van MED, bijlage A). c) Kolom 1 : artikel 2 van Richtlijn 2014/93/EU van de Commissie (2) kan van toepassing zijn.(10de amendement van MED, bijlage A). d) Kolom 5 : wanneer IMO-resoluties worden vermeld, zijn alleen de beproevingsnormen in de desbetreffende delen van de bijlagen bij de resoluties van toepassing en niet de bepalingen van de resoluties zelf.e) Kolom 5 : van kracht zijnde versies van de internationale verdragen en beproevingsnormen.Ten behoeve van een correcte verwijzing naar de relevante normen moet op de beproevingsverslagen, certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming worden aangegeven welke norm en welke versie daarvan is toegepast. f) Kolom 5 : Wanneer twee groepen beproevingsnormen worden gescheiden door "of", voldoet elk van deze groepen aan alle beproevingseisen waarmee overeenstemming met de IMO-prestatienormen kan worden aangetoond.Het volstaat bijgevolg op basis van één van deze groepen te testen om aan te tonen dat aan de eisen van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan. Wanneer daarentegen een ander scheidingsteken (komma) wordt gebruikt, zijn alle opgesomde referenties van toepassing. g) De in deze bijlage vastgestelde eisen gelden onverminderd de uitrustingseisen in de internationale verdragen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zgeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Staatssecretaris voor Noordzee, B. TOMMELEIN


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^