Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 08 februari 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204803
pub.
08/02/2016
prom.
26/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204803

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltijdse arbeid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltijdse arbeid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015 Verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltijdse arbeid (Overeenkomst geregistreerd op 6 augustus 2015 onder het nummer 128521/CO/145)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf die minder dan 20 werknemers tewerkstellen en op de door hen tewerkgestelde werknemers met een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Voor wat de berekening van de norm van de 20 werknemers betreft, wordt verwezen naar de berekeningstechnieken voor de sociale verkiezingen.

Zij is niet van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en die als hoofdactiviteit de champignonteelt hebben en op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1993 betreffende de aanplakking van een variabel werkrooster in de champignonteelt van toepassing is (koninklijk besluit van 30 juli 1994 - Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1994).

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltijdse arbeid, geregistreerd onder het nummer 120280/CO/145, wordt tot 30 september 2015 verlengd.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015 en treedt buiten werking op 30 september 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^