Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 04 februari 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204805
pub.
04/02/2016
prom.
26/12/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204805

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 30 januari 2014 onder het nummer 119118/CO/320) Preambule Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten teneinde uitvoering te geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot het stelsel tijdkrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : de mannelijke en de vrouwelijke bedienden, de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen Tijdkrediet of loopbaanvermindering met motief

Art. 2.In uitvoering van artikel 4, § 1, 3° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers de keuze om het bijkomend recht van 36 maanden tijdkrediet of loopbaanvermindering met motief, op te nemen in voltijds tijdkrediet, halftijdse- of 1/5de loopbaanvermindering.

Landingsbanen

Art. 3.§ 1. In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, hebben de in artikel 1 bedoelde werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar en mits een beroepsloopbaan van 28 jaar, recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de. § 2. In uitvoering van in toepassing van artikel 8, § 1, 1° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, hebben de werknemers met een zwaar beroep vanaf de leeftijd van 50 jaar het recht op loopbaanvermindering met 1/5de op te nemen. HOOFDSTUK III. - Organisatieregels

Art. 4.De sociale partners gaan akkoord om de modaliteiten inzake 1/5de en halftijdse loopbaanvermindering voor ploegenarbeid te laten vastleggen op ondernemingsvlak.

Art. 5.De werknemers ouder dan 50 die hun arbeidsprestaties verminderen worden niet meegeteld voor de 5 pct.-drempelberekening. HOOFDSTUK IV. - Aanmoedigingspremies

Art. 6.De arbeiders kunnen gebruik maken van de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet, landingsbanen, ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering, tijdkrediet 1/5de of halftijds, toegekend door de Gewesten of de Gemeenschappen, en van eventueel bijkomende maatregelen. HOOFDSTUK V. - Geldigheidsduur en slotbepalingen

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door iedere partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^