Koninklijk Besluit van 26 februari 2002
gepubliceerd op 17 mei 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende personeelsovername ten gevolge van hergunnin

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012358
pub.
17/05/2002
prom.
26/02/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende personeelsovername ten gevolge van hergunning van een onderhoudscontract (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende personeelsovername ten gevolge van hergunning van een onderhoudscontract.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001 Personeelsovername ten gevolge van hergunning van een onderhoudscontract (Overeenkomst geregistreerd op 28 september 2001 onder het nummer 59033/CO/121)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters uit de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen ressorteren.

Zij is eveneens van toepassing op de werklieden werksters, tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of voor bepaalde duur, voor werkzaamheden uitgevoerd in België, ook als ze in dienst zijn van een werkgever gevestigd in het buitenland, waarvan de activiteiten ressorteren onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing als ondernemingen ressorterend onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen elkaar opvolgen in geval van wijziging van leverancier voor een onderhoudscontract.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing voor wisseling van onderhoudscontracten waarbij minstens 3 werklieden betrokken zijn.

Vanaf 1 mei 2003 wordt deze drempel van 3 werklieden afgeschaft.

Art. 2.De werkgever die het onderhoudscontract verliest, verwezenlijkt de continuïteit van de arbeidsovereenkomsten van de beschermde werknemers (syndicale afgevaardigden en de kandidaten en verkozenen bij de sociale verkiezingen) binnen zijn onderneming. De werknemers verlenen in alle redelijkheid hun medewerking.

Art. 3.De werklieden met een anciënniteit van minstens zes maanden op de werf, die de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt en die, met inachtname van de essentiële bepalingen van de arbeidsovereenkomst, geen eventueel voorstel tot overplaatsing vanwege de onderneming die het contract verliest, hebben aanvaard, treden van rechtswege in dienst van de onderneming die het onderhoudscontract verwerft.

Vermits de werklieden van rechtswege in dienst treden van de onderneming die het contract verwerft, geeft de onderneming die het contract verliest geen opzegging aan de betrokken werklieden.

De aldus overgenomen werklieden, krijgen een nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder proefperiode en met behoud van hun anciënniteit en van hun aantal arbeidsuren en met inachtname van de normaal voor deze werknemers ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomsten van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, geldende arbeidsvoorwaarden.

Vermits de werklieden van rechtswege in dienst van de onderneming treden, is de onderneming die het contract verwerft en de bovenvermelde verplichting tot het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst overtreedt, gehouden de opzegging en de verbrekingsvergoeding van de betrokken werknemers ten laste te nemen.

Art. 4.De onderneming die het onderhoudscontract verwerft, moet per aangetekende brief inlichtingen inwinnen bij de onderneming die het onderhoudscontract verliest omtrent het personeelsbestand (naam en adres, aantal arbeidsuren op de werf, anciënniteit op de werf). Dit verzoek om informatie moet gedaan worden binnen de week volgend op de verwerving van het onderhoudscontract en heeft uitwerking op de derde werkdag volgens op de datum van de verzending.

Kopie van dit verzoek tot informatie moet overgemaakt worden aan het "Sociaal fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen".

De ondernemingen die het onderhoudscontract verliest, beschikt over een termijn van drie werkdagen om de bedoelde informatie over te maken. De informatie wordt overgemaakt per aangetekende brief; de periode van drie dagen neemt een aanvang op de dag waarop de brief, verzonden door de onderneming die het contract verwerft uitwerking heeft.

Zij omvat eveneens een kopie van de arbeidsovereenkomsten betreffende het verloren contract.

De onderneming die het contract verliest, die het geheel of een deel van het op de werf tewerkgesteld personeel, met hun akkoord, wenst in dienst te houden, moet zijn opvolger hiervan op de hoogte stellen op het moment dat de inlichtingen worden overgemaakt.

Kopie van het alle informatie moet overgemaakt worden aan het "Sociaal fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen".

Art. 5.De onderneming die het onderhoudscontract verliest evenals de onderneming die het onderhoudscontract verwerft zijn verplicht de ondernemingsraad, of bij ontstentenis de syndicale organisatie, of bij ontstentenis de vertegenwoordigers van de in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen vertegenwoordigde vakverenigingen, op de hoogte te brengen van de contractwisseling.

Ten laatste een week voor het einde van zijn onderhoudscontract, informeert de onderneming die het contract verliest, bij aangetekende brief, de arbeiders omtrent de datum vanaf wanneer zij, van rechtswege en omwille van hergunning van onderhoudscontract, onder contract komen van de onderneming die het onderhoudscontract heeft verworven.

Art. 6.De onderneming die het contract heeft verworven verbindt zich ertoe de overgenomen werklieden niet te ontslaan of hun uren te verminderen om economische reden gedurende een periode van zes maanden. De ondernemingen die deze bepaling overtreden zijn verplicht, de kosten van de bijzondere vergoeding voor arbeiders in geval van ontslag om economische redenen, terug te betalen aan het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen", behalve indien zij beschikken over een schriftelijk akkoord dat de, vooraf met de gewestelijke secretarissen, vertegenwoordigers van de in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen vertegenwoordigde vakverenigingen, onderhandelde rechtvaardiging bevat.

Art. 7.De niet exclusief op de overgenomen werf tewerkgestelde werklieden, worden, door de onderneming die het contract verliest, een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden die het aantal resterende uren dekt.

Art. 8.De sociale partners verbinden er zich toe om deze collectieve arbeidsovereenkomst stipt uit te voeren en zich niet te beroepen op enigerlei andere regelgeving die de materie inzake contractwisseling zou kunnen beheersen, noch dergelijk beroep op enigerlei wijze te ondersteunen.

Art. 9.Elke betwisting in verband met de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 september 2001. Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan eventueel door een ter partijen worden opgezegd, met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 1993, betreffende personeelsovername in geval van contractwisseling op werven van dagelijks onderhoud, geregistreerd op 28 juli 1993 onder het nummer 33220/CO/121.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 februari 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^