Koninklijk Besluit van 26 februari 2014
gepubliceerd op 13 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2014000122
pub.
13/03/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten, de artikelen 14, 15 en 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten;

Gelet op de protocollen nr. 186/4 en nr. 307/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, respectievelijk gesloten op 24 augustus 2006 en 28 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 25 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 2 augustus 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 27 november 2013;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Gelet op advies 54.971/2 van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 57 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "een dienstvrijstelling" vervangen door de woorden "syndicaal verlof";2° in het tweede lid en in het derde lid worden de woorden "die dienstvrijstelling" telkens vervangen door de woorden "dit syndicaal verlof";3° in het vierde lid worden de woorden "de dienstvrijstelling" vervangen door de woorden "het syndicaal verlof";4° in het vijfde lid worden de woorden "de gevraagde duur van ontheffing van dienst" vervangen door de woorden "de duur van het gevraagde syndicaal verlof".

Art. 2.In artikel 60 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden ", van zijn syndicaal verlof of van zijn dienstvrijstelling om syndicale redenen" vervangen door de woorden "of van zijn syndicaal verlof";2° in het derde lid worden de woorden ", het syndicaal verlof of de dienstvrijstelling om syndicale redenen" vervangen door de woorden "of het syndicaal verlof".

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^