Koninklijk Besluit van 26 februari 2014
gepubliceerd op 03 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "bpost"

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014147
pub.
03/03/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "bpost"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 20, § 2;

Gelet op het Koninklijk besluit van 26 februari 2008 tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post (nu bpost);

Gelet op de statuten van bpost, inzonderheid op artikel 32 en op het Corporate Governance Charter van bpost, inzonderheid op artikel 4.1;

Gelet op de raadpleging van de raad van bestuur en zijn voordracht van 24 februari 2014, gedaan na advies van het Bezoldigings- en Benoemingscomité, gegeven op zelfde datum;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister van begroting gegeven op 25 februari 2014;

Gelet op het profiel voor de gedelegeerd bestuurder, zoals voorgesteld door het Bezoldigings- en Benoemingscomité en goedgekeurd door de raad van bestuur van bpost;

Overwegende dat een open en transparante procedure werd gevoerd met de hulp van een extern rekruteringsbureau;

Overwegende dat voor het mandaat van gedelegeerd bestuurder van bpost een kandidaatoproep werd gepubliceerd op de website van bpost en bekendgemaakt via persbericht;

Overwegende dat alle ontvangen kandidaturen werden onderzocht door het extern rekruteringsbureau;

Overwegende dat de kandidaturen werden doorgelicht en dat een eerste lange lijst van potentiële kandidaten werd geïdentificeerd en dat vervolgens de kandidaten op de lange lijst werden geïnterviewd en geëvalueerd en dat hun referenties (inclusief diploma's) werden nagetrokken;

Overwegende dat het externe aanwervingbureau tenslotte een short list heeft opgesteld van de beste kandidaten die bekwaam werden geacht om de functie van gedelegeerd bestuurder uit te oefenen en een verslag over deze laatste kandidaten heeft opgesteld;

Overwegende dat het verslag van dit bureau een beoordeling geeft van de finale kandidaten, zowel met betrekking tot hun kennis, ervaring en prestaties als met betrekking tot hun leiderschapsstijl;

Overwegende dat Koen Van Gerven volgens dit verslag het beste beantwoordt aan dit profiel, onder meer met betrekking tot de kennis van de sector, zijn huidige verantwoordelijkheden en zijn strategisch inzicht;

Overwegende dat Koen Van Gerven bovendien als interne kandidaat de stabiliteit van de leiding van bpost op korte termijn kan waarborgen;

Overwegende dat de voorzitter van de raad van bestuur tot een andere taalrol behoort dan de gedelegeerd bestuurder;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Koen Van Gerven wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang de dag waarop het door de Koning wordt ondertekend.

Art. 3.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^