Koninklijk Besluit van 26 februari 2014
gepubliceerd op 07 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014201542
pub.
07/03/2014
prom.
26/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type wet prom. 29/01/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart sluiten houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type wet prom. 29/01/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart sluiten houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 53, gewijzigd bij de wet van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type wet prom. 29/01/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart sluiten houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid uitgebracht op 28 juni 2013;

Gelet op het advies van het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering uitgebracht op 8 juli 2013;

Gelet op het advies nr. 26/2013 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 17 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 september 2013;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat onderhavige regelgeving met terugwerkende kracht in werking treedt en de betrokken actoren zo spoedig mogelijk op de hoogte dienen gebracht te worden van de precieze modaliteiten;

Gelet op het advies 55.152/1 van de Raad van State, gegeven op 31 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 1° "Rijksregister" : het Rijksregister van de natuurlijke personen ingesteld door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;2° "identificatienummer van de sociale zekerheid" : het identificatienummer van het Rijksregister indien het een sociaal verzekerde betreft die in voormeld Rijksregister opgenomen is, of, bij ontstentenis, het identificatienummer dat op de wijze bepaald door de Koning bij toepassing van artikel 8, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, is toegekend;3° "Kruispuntbankregisters" : de gegevensbank bijgehouden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in uitvoering van artikel 4 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Art. 2.§ 1. De ISI+-kaart bevat de volgende gegevens : 1° identiteitsgegevens uit het Rijksregister of uit de Kruispuntbankregisters, dit zijn het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het geslacht;2° gegevens met betrekking tot de kaart : begindatum van geldigheid, einddatum van geldigheid, uniek identificatienummer van de kaart en specifieke elementen met betrekking tot de veiligheid. § 2. De gegevens bedoeld in § 1 kunnen onder meer aan de hand van barcodes worden opgevraagd. § 3. Het formaat van deze kaart is hetzelfde als dat van de elektronische identiteitskaart, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten sluiten betreffende de identiteitskaarten.

Art. 3.De verzekeringsinstellingen controleren, bij de uitreiking van de ISI+-kaart, voorafgaandelijk of de voorwaarden bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type wet prom. 29/01/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart sluiten houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart vervuld zijn.

Art. 4.In geen geval mag een sociaal verzekerde houder zijn van meer dan één geldige ISI+-kaart.

Art. 5.§ 1. Wanneer een verzekeringsinstelling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de hoogte wordt gebracht dat één of meerdere gegevens, bedoeld in artikel 2, gewijzigd werden, deelt ze aan de sociaal verzekerde mee dat de ISI+-kaart moet worden vervangen. § 2. Wanneer de sociaal verzekerde de beschadiging, de diefstal of het verlies van de ISI+-kaart vaststelt, verwittigt hij de verzekeringsinstelling waaronder hij ressorteert.

Art. 6.§ 1. In afwachting van de uitreiking van een nieuwe ISI+-kaart wordt een attest van sociaal verzekerde, dat dezelfde gegevens bevat als de gegevens vermeld op de ISI+-kaart, door de verzekeringsinstelling binnen de kortst mogelijke tijd afgeleverd aan de sociaal verzekerden, bedoeld in artikel 5, § 2.

De geldigheidsduur van het attest van sociaal verzekerde bedraagt twee maanden te rekenen vanaf de afgifte ervan. § 2. Een attest van sociaal verzekerde dat dezelfde gegevens bevat als de gegevens vermeld op de ISI+-kaart wordt door de verzekeringsinstelling binnen de kortst mogelijke tijd afgeleverd aan de sociaal verzekerden die zich in een sociaal behartigenswaardige toestand bevinden als dusdanig erkend op basis van de modaliteiten vastgesteld door de Dienst voor Administratieve Controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Voor de sociaal verzekerden die zich in een sociaal behartigenswaardige toestand bevinden, wordt de geldigheidsduur van het attest van sociaal verzekerde gebracht op zes maanden. § 3. De verzekeringsinstelling brengt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid onmiddellijk op de hoogte van een aangifte van beschadiging, diefstal of verlies van een ISI+-kaart. § 4. De verzekeringsinstelling is ertoe gehouden een vergoeding van 2,50 euro te vragen voor de vervanging van een beschadigde, gestolen of verloren ISI+-kaart.

Wijzigingsbepalingen

Art. 7.In artikel 159bis, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoerd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2008, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « § 1.Het gebruik van een elektronisch netwerk overeenkomstig een methodologie vastgesteld door het Beheerscomité van het eHealth-platform en de toepassing van de derdebetalersregeling in het kader van een elektronische facturering, overeenkomstig de verzekerbaarheidsgegevens verkregen door middel van de raadpleging van het voormelde netwerk, geldt als betalingsverplichting door de verzekeringsinstelling van het gedeelte dat niet ten laste valt van de sociaal verzekerde »; 2° in het tweede lid worden de woorden "of de sociale identiteitskaart op de voormelde wijze werd gebruikt" opgeheven;3° het vierde lid, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° door de elektronische lezing van de sociale identiteitskaart, geldig en afgeleverd conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels »;4° in het vierde lid, 2°, worden de woorden "of de geldige ISI+-kaart beoogd door de wet van 29 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type wet prom. 29/01/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart sluiten houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart" ingevoegd na het woord "identiteitskaarten".

Art. 8.Artikel 159bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 10 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 159ter van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008012858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008012908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden van d type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008012878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008012841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 10.Artikel 253 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 10 november 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/1999 pub. 04/12/1999 numac 1999024061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 14 december 2000 en 1 juli 2008 wordt opgeheven.

Opheffings- en overgangsbepalingen

Art. 11.Het koninklijk besluit van 19 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 11/07/1997 numac 1997022386 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de sluiten tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een sociale identiteitskaart ten behoeve van alle sociaal verzekerden, met toepassing van de artikelen 38, 40, 41 en 49 van de wet van 26 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels wordt opgeheven op 1 januari 2014.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 19/03/1998 numac 1998022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot vaststelling van de specificaties en de registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en de sociale identiteitskaart wordt opgeheven op 1 januari 2014 wat de leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart betreft.

Art. 13.Het koninklijk besluit van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998022125 bron ministerie van binnenlandse zaken, van financien, van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart sluiten houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart wordt opgeheven op 1 januari 2014.

Art. 14.Het ministerieel besluit van 10 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 tot vastlegging van het model van het attest bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998022125 bron ministerie van binnenlandse zaken, van financien, van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart sluiten houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart wordt opgeheven op 1 januari 2014.

Art. 15.Het ministerieel besluit van 20 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 tot uitvoering van artikel 253 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en van artikel 30 van het koninklijk besluit van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998022125 bron ministerie van binnenlandse zaken, van financien, van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart sluiten houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart wordt opgeheven op 1 januari 2014.

Art. 16.De geldige sociale identiteitskaarten die werden uitgereikt krachtens hogervermelde koninklijke besluiten van 19 juni 1997, van 13 februari 1998 en van 22 februari 1998 en het hogervermelde ministerieel besluit van 10 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 blijven gelden voor identificatiedoeleinden onder de bestaande voorwaarden tot 31 december 2015.

Art. 17.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 18.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^