Koninklijk Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 16 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer"

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid
numac
2015011104
pub.
16/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de gecoördineerde wetten van 22 mei 2003 op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang voor asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, in het bijzonder de artikels 54 tot 61 met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers;

Gelet op de wet van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009668 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk W type wet prom. 18/12/2014 pub. 10/03/2016 numac 2016000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk W sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën van 18 december 2014;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2015 de volgende subsidies toe aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Caritas International ter uitvoering van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer.

Nom projet

Montant subside

Bénéficiaire

Naam project

Bedrag subsidie

Begunstigde

Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium (REAB)

€ 5.543.899

IOM

Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium (REAB)

€ 5.543.899

IOM

Convention de l'exécution de l'Accord Cadre

€ 37.184

IOM

Uitvoeringsovereenkomst van het Kader Akkoord

€ 37.184

IOM

Retour volontaire assisté en vue d'assurer une intégration durable.

€ 589.443

Caritas Intl.

Vrijwillige begeleide terugkeer met het oog op duurzame reïntegratie

€ 589.443

Caritas Intl.

Accompagnements individuels d'intégration

€ 744.418

IOM

Individuele reïntegratietrajecten

€ 744.418

IOM

Accompagnements individuels d'intégration

€ 495.457

Caritas Intl.

Individuele reïntegratietrajecten

€ 495.457

Caritas Intl.


Art. 2.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, T. FRANCKEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^