Koninklijk Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst R

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014117
pub.
20/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de Spoorcodex, de artikelen 213 en 217;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met beleid inzake het spoorsysteem en de regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer, en de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De volgende personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Spoorcodex en zijn uitvoeringsbesluiten, en met het toezicht op de naleving van de artikelen 4, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 7 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008014330 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten sluiten houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten, en met de vaststelling van de inbreuken hierop : 1° Thierry Breyne, directeur; Johan Broos, attaché;

Harry Cartois, dossierbeheerder;

Beatrijs Claeys, attaché;

De Groote Marc, adviseur;

Simon Deleruelle, attaché;

Olivier Dermont, attaché;

Eric Francq, adviseur;

Angélique Gérard, attaché Martine Goeman, administratief deskundige;

Erwin Hermans, attaché;

Michel Lefebvre, adviseur;

Raphaël Limet, controleur;

Luc Opsomer, adviseur;

Jean-Philippe Noël, attaché;

Christophe Pequet, attaché;

Laurent Roberfroid, controleur;

Philippe Schollaert, controleur;

Joël Schwastek, attaché;

Philippe Toubeau, adviseur;

Natalie Uyterhaegen, adviseur;

Kris Van Delsen, controleur;

Koen Van Den Brande, attaché;

Maarten Vandeurzen, attaché;

Hans Verdoodt, attaché;

Eric Vernaillen, controleur; 2° Erwin Crabbé, afdelingshoofd; Patrick Froidbise, afdelingshoofd;

Jean-Claude Lermusieaux, afdelingshoofd;

Christian Vanheck, afdelingshoofd;

Eddy Wyckhuys, adviseur; 3° Caroline Bailleux, adviseur; Peter De Bock, controleur;

Philippe de Simon, controleur.

Aan de in het eerste lid, 2°, bedoelde personeelsleden wordt de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toegekend.

De in het eerste lid, 3°, bedoelde personeelsleden zijn bovendien belast met het opsporen van de overtredingen van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. »

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: «

Art. 3.De hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie wordt toegekend aan de volgende personeelsleden van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal : - Gretel Panneels, expert; - Thierry Peeters, expert; - Bart Danneels, expert; - Marc Hinoul, adjunct-directeur; - Serge Drugmand, directeur.

De in het eerste lid genoemde personeelsleden zijn belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van titel 3 van de Spoorcodex en zijn uitvoeringsbesluiten en de vaststelling van de inbreuken hierop. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor het beleid inzake het spoorsysteem en de regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer en de minister bevoegd voor het spoorwegvervoer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met beleid inzake het spoorsysteem en de regulering van het spoorwegvervoer en het luchtvervoer, W. BORSUS De Minister van Mobiliteit, Mevr. J. GALANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^