Koninklijk Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 16 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het International Council for the Exploration of the Sea

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024084
pub.
16/04/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het International Council for the Exploration of the Sea (ICES)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, programma 25.54.0;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, artikel 39;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2015;

Overwegende dat het belangrijk is dat België blijft deel uitmaken van de ICES zodat Belgische onderzoekers kunnen deelnemen aan een internationaal forum dat het onderzoek van de zee stimuleert en coördineert;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van achthonderdtwintig duizend DKK (820.000 DKK), aan te rekenen op het budgettaire adres 25.54.03.3540.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2015, wordt toegekend aan het International Council for the Exploration of the Sea (ICES) als bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015.

Dit bedrag zal na ondertekening van dit besluit gestort worden op het volgende rekeningnummer: Nordea Bank Danmark A/S Vesterbrogade 8 - Box 850 DK - 0900 Copenhagen C Account number: 2191-8420030593 IBAN: DK05 2000 8420 0305 93 SWIFT: NDEADKKK

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, W. BORSUS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^