Koninklijk Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 17 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200440
pub.
17/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2014;

Gelet op advies 56.824/1 van de Raad van State, gegeven op 18 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, 1, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 maart 1987 en 10 februari 2008, worden de woorden "wapens en munitie, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand" vervangen door de woorden "wapens en munitie".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 augustus 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 5 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 28 juli 1978.

Koninklijk besluit van 23 maart 1987, Belgisch Staatsblad van 15 april 1987.

Koninklijk besluit van 10 februari 2008, Belgisch Staatsblad van 18 februari 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^