Koninklijk Besluit van 26 februari 2015
gepubliceerd op 06 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaams Gewest van onroerende goederen die behoren tot de industriezone Rumst

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2015201037
pub.
06/03/2015
prom.
26/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaams Gewest van onroerende goederen die behoren tot de industriezone Rumst


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 3 en 39;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de artikelen 6 en 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 juni 2014;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Staat draagt aan het Vlaamse Gewest de volle eigendom over van de hierna vermelde onroerende goederen : Rumst, 2de afdeling (Terhagen), sectie A nummers 84/D, 85/B, 86/C, 87/C, 88/B, 89/B, 90/A, 91, 92, 94/D, 100/B, 100/D, 101/A, 101/C, 186/B, 188/G, 197/G, 198/H, 198/K, 216/C, 216/D, 233/D, 239/C/deel, 484/L, 485/F, 488, 489/A, 491/D, 493/A, 494/C.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan hun verwerving, evenals de gebeurlijk aan derden toegestane rechten.

Art. 3.De Eerste Minister en de Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, C. MICHEL De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^