Koninklijk Besluit van 26 januari 2007
gepubliceerd op 14 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022235
pub.
14/03/2007
prom.
26/01/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 betreffende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2007 houdende integratie van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering in de loopbaan van niveau A;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van begroting, gegeven op 28 september 2005;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 januari 2006;

Gelet op het protocol van 4 augustus 2006 waarin de conclusies van de onderhandelingen gevoerd binnen het sectorcomité XX worden vermeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de hierna in kolom 1 vermelde bepalingen van artikel 3, van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening van enige andere medische praktijk, worden de weddenschalen die in kolom 2 zijn opgenomen, met ingang van 1 januari 2003 vervangen door de weddeschalen die in kolom 3 zijn opgenomen, en met ingang van 1 december 2004 door de weddeschalen die in kolom 4 zijn opgenomen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^