Koninklijk Besluit van 26 januari 2007
gepubliceerd op 14 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende integratie van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de loopbaan van niveau A

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022236
pub.
14/03/2007
prom.
26/01/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit houdende integratie van sommige ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in de loopbaan van niveau A


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, §§ 1 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten tot vaststelling van de diverse geldelijk bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 oktober 2003 en 30 november 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2005;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 26 september 2005;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van begroting, gegeven op 4 oktober 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 12 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 januari 2006;

Gelet op het advies van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, gegeven op 14 juli 2006;

Gelet op het protocol van 4 augustus 2006 van het Sectorcomité XX;

Gelet op het advies 41250/3 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Integratie van sommige ambtenaren in de nieuwe loopbaan van niveau A Afdeling 1. - Bijzondere graden

Artikel 1.§ 1. De ambtenaren die op 1 december 2004 titularis zijn van één van de geschrapte graden die hierna in kolom 1 zijn opgenomen en bekleed zijn met een weddenschaal die in kolom 2 is opgenomen, worden ambtshalve benoemd in de klasse die in kolom 3 is opgenomen, bezoldigd in de weddenschaal die in kolom 4 is opgenomen en dragen ze de titel hier tegenover vermeld in kolom 5.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

§ 2. De klasseanciënniteit van de ambtenaren, benoemd in toepassing van § 1, is gelijk aan de graadanciënniteit welke verkregen was op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularis waren.

De anciënniteit verkregen in niveau 1 wordt geacht verkregen te zijn in niveau A. § 3. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal. § 4. In afwijking van § 1, en in voorkomend geval, behouden de ambtenaren het voordeel van de weddenschaal van de graad waarmee ze waren bekleed, voorzover deze gunstiger is.

Art. 2.In afwijking van artikel 1 worden de ambtenaren, voorheen bekleed met een geschrapte graad die in kolom 1 is opgenomen en bezoldigd in de weddenschaal die in kolom 2 is opgenomen, en die ten minste een geldelijke anciënniteit hebben zoals vermeld in kolom 3, geïntegreerd in de weddenschaal die in kolom 4 is opgenomen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.§ 1. De volgende graden worden geschrapt : Actuaris;

Actuaris-directeur;

Actuariaatsinspecteur (vlakke loopbaan in uitdoving);

Actuaris (vlakke loopbaan in uitdoving);

Geneesheer-inspecteur;

Geneesheer-inspecteur-directeur;

Geneesheer-inspecteur-generaal;

Apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving);

Hoofdapotheker-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving);

Sociaal inspecteur-generaal. § 2. De volgende graden worden afgeschaft : Geneesheer-directeur-generaal;

Adjunct-administrateur-generaal;

Administrateur-generaal. § 3. In afwijking van de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel bevat niveau A de afgeschafte graden van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal en geneesheer-directeur-generaal. De ambtenaren bekleed met deze graden worden in een vakklasse A5 benoemd.

Ze dragen de titel van hun afgeschafte graad. Afdeling 2. - Gemene graden

Art. 4.§ 1. In afwijking van artikel 216, § 1, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, wordt de ambtenaar die op 1 december 2004 titularis is van de geschrapte graad van sociaal inspecteur-directeur en bekleed met de bijzondere weddenschaal 33.978,98 - 48.694,01, geïntegreerd in de weddenschaal A32. § 2. In afwijking van § 1 wordt de ambtenaar die op 1 december 2004 titularis is van de geschrapte graad van sociaal inspecteur-directeur en bezoldigd in de bijwondere weddenschaal 33.978,98 - 48.694,01 en die ten minste een geldelijke anciënniteit heeft van veertien jaar, geïntegreerd in de weddenschaal A33. § 3. De bepalingen van artikel 1, § 4, zijn van toepassing. HOOFDSTUK II. - Overgangs-opheffings- en slotbepalingen

Art. 5.De ambtenaren, voorheen bekleed met de graad van actuaris en bezoldigd in de weddenschaal 10E, die op 30 november 2004 ten minste achttien jaar graadanciënniteit hebben, bekomen de bijzondere weddenschaal 30.188,87 - 42.897,20 op de eerste dag van de maand volgend op de datum van hun inschrijving voor een gecertificeerde opleiding, voor zover ze erin geslaagd zijn en ze op dat ogenblik geen gunstiger regeling genieten.

Art. 6.De ambtenaren, voorheen bekleed met de graad van actuariaatsinspecteur (vlakke loopbaan in uitdoving) en bezoldigd in de weddenschaal 10E, bekomen de weddenschaal 13C, zodra ze achtien jaar klasseanciënniteit hebben en voorzover ze op dat ogenblik geen gunstiger weddenschaal genieten.

Art. 7.De ambtenaren, voorheen bekleed met de graad van geneesheer-inspecteur en bezoldigd in de bijwondere weddenschaal 34.573,62 - 48.879,34 bekomen automatisch de bijzondere weddenschaal 37.880,51 - 53.003,97, zodra ze een gecumuleerde anciënniteit van negen jaar hebben in hun vorige graad van rang 10 en in vakklasse A3.

Art. 8.De ambtenaren, voorheen bekleed met de graad van geneesheer-inspecteur en bezoldigd in de bijzondere weddenschaal 37.880,51 - 53.003,97 die op 30 november 2004 ten minste achttien jaar graadanciënniteit hebben, bekomen de bijzondere weddenschaal 38.508,33 - 54.039,89, op de eerste dag van de maand volgend op de datum van hun inschrijving voor een gecertificeerde opleiding, voorzover ze erin geslaagd zijn en ze op dat ogenblik geen gunstiger regeling genieten.

Art. 9.De ambtenaren, voorheen bekleed met de graad van apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) en bezoldigd in de weddenschaal 10E, bekomen de weddenschaal 13D, zodra er achttien jaar klasseanciënniteit hebben en voorzover ze op dat ogenblik geen gunstiger weddenschaal genieten.

Art. 10.Voor de periode van 1 december 2004 tot de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat de verschillende functies van geneesheer-inspecteur in vakklassen indeelt, overeenkomstig artikel 5ter van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, kunnen de geslaagden van een vergelijkende selectie van geneesheer-inspeceur benoemd worden in de klasse waarin de geschrapte graad geïntegreerd is overeenkomstig artikel 1, § 1, van dit besluit.

Art. 11.In het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden opgeheven : 1° artikel 5;2° artikel 6;3° artikel 7;4° artikel 8;5° artikel 9, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;6° artikel 10;7° artikel 11, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;8° artikel 12, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;9° artikel 13, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;10° artikel 14, gewijzigd bij de koninklijk besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder d type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003572 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003564 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën sluiten;11° artikel 15;12° artikel 16;13° artikel 17;14° artikel 18;15° artikel 19;16° artikel 21, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003;17° artikel 22, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 2001 en 13 maart 2003.

Art. 12.Het koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn, wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 14.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^