Koninklijk Besluit van 26 januari 2016
gepubliceerd op 01 maart 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024032
pub.
01/03/2016
prom.
26/01/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024032

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen, artikel 7, § 1, 1°, vierde en vijfde lid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 2015, en artikel 9, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren;

Gelet op het advies van Nationale Raad van de Orde der artsen, gegeven op 27 februari 2015;

Gelet op het advies 58.532/2 van de Raad van State, gegeven op 14 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de Nederlandstalige tekst van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 1973, wordt het woord `geneesheer' telkens vervangen door het woord `arts' en wordt het woord `geneesheren' telkens vervangen het woord `artsen'.

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de tweede zin die aanvangt met de woorden `Datum en uur' en eindigt met de woorden `de nationale raad bepaald' vervangen als volgt : `De stemming gebeurt op elektronische wijze.De nationale raad van de Orde der artsen bepaalt de datum en het uur waarop de verkiezingen worden afgesloten en informeert de kiezers hiervan per gewone brief, desgevallend via elektronische weg en op de website van de Orde der artsen.'; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : `Voor het uitbrengen van zijn stem logt de kiezer met zijn elektronische identiteitskaart via het internet in op het informaticasysteem dat wordt gebruikt voor de elektronische verkiezingen, desgevallend via de website van de Orde der artsen. Indien de kiezer geen toegang heeft tot het internet of er niet in slaagt in te loggen, begeeft hij zich naar de zetel van een provinciale raad waar hij zijn stem in alle discretie op elektronische wijze kan uitbrengen.'; 3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : ` § 3.De verwerking van de stemmen, de bekendmaking van de uitslagen, het opstellen van het proces-verbaal van de verrichtingen en het archiveren van de stemmen gebeuren op de zetel van de nationale raad van de Orde der artsen.'.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende : `

Art. 1bis.§ 1. De nationale raad van de Orde der artsen voorziet in de software voor de elektronische stemming. § 2. Het informaticasysteem dat wordt gebruikt voor de elektronische verkiezingen moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 1° de broncode van de software die tijdens de verkiezingen wordt gebruikt, wordt aan de raden van beroep van de Orde der artsen meegedeeld. De week volgend op de dag van de verkiezingen maakt de nationale raad van de Orde de broncode van bedoelde software publiek; 2° het systeem wordt vergezeld van een attest van de fabrikant waarin bevestigd wordt dat het systeem voldoet aan de voorwaarden die in dit besluit zijn bepaald;3° de fabrikant garandeert hulp bij technische problemen die zich tijdens de verkiezingen voordoen;4° het systeem garandeert tijdens elke fase van de procedure de verzegeling van alle gegevens betreffende de verkiezing;5° het systeem levert bewijzen van integriteit, bronbewijzen en bewijzen van tijdsregistratie wat betreft de verzegelde gegevens en alle acties die zijn uitgevoerd in het systeem door de configurator van de verkiezing, de voorzitters van de provinciale raden en het bureau van de nationale raad van de Orde der artsen; 6° het systeem bewaart de elektronische stembiljetten vóór en na hun opening, waardoor een eventuele hertelling mogelijk wordt.'.

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden `op bedoelde datum' ingevoegd tussen de woorden `raad en die' en de woorden `niet geschorst zijn';2° in het tweede lid worden de woorden `het sluiten van de kiesverrichtingen' vervangen door de woorden `de afsluiting van de verkiezing';3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `

Art. 3.§ 1. Voor de verkiezingen wordt elke provincie opgesplitst in kiesdistricten op volgende wijze : 1° voor wat betreft de provincie Antwerpen : a) het kiesdistrict Antwerpen dat overeenkomt met het administratief arrondissement Antwerpen;b) het kiesdistrict Mechelen dat overeenkomt met het administratief arrondissement Mechelen;c) het kiesdistrict Turnhout dat overeenkomt met het administratief arrondissement Turnhout;2° voor wat betreft de provincie Limburg : a) het kiesdistrict Hasselt dat overeenkomt met het administratief arrondissement Hasselt;b) het kiesdistrict Tongeren dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Tongeren en het administratief arrondissement Maaseik;3° voor wat betreft de provincie Oost-Vlaanderen : a) het kiesdistrict Gent dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Gent en het administratief arrondissement Eeklo b) het kiesdistrict Dendermonde dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Dendermonde en het administratief arrondissement Sint-Niklaas;c) het kiesdistrict Oudenaarde dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Aalst en het administratief arrondissement Oudenaarde;4° voor wat betreft de provincie Vlaams-Brabant : a) het kiesdistrict Leuven dat overeenkomt met het administratief arrondissement Leuven;b) het kiesdistrict Halle-Vilvoorde dat overeenkomt met het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde;5° voor wat betreft de provincie West-Vlaanderen : a) het kiesdistrict Veurne dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Diksmuide en het administratief arrondissement Veurne;b) het kiesdistrict Brugge dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Brugge, het administratief arrondissement Oostende en het administratief arrondissement Tielt;c) het kiesdistrict Ieper dat overeenkomt met het administratief arrondissement Ieper;d) het kiesdistrict Kortrijk dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Kortrijk en het administratief arrondissement Roeselare;6° voor wat betreft de provincie Henegouwen : a) het kiesdistrict Bergen dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Bergen en het administratief arrondissement Zinnik;b) het kiesdistrict Charleroi dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Charleroi en het administratief arrondissement Thuin;c) het kiesdistrict Doornik dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Doornik, het administratief arrondissement Aat en het administratief arrondissement Moeskroen;7° voor wat betreft de provincie Luik : a) het kiesdistrict Luik dat overeenkomt met het administratief arrondissement Luik;b) het kiesdistrict Hoei dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Hoei en het administratief arrondissement Borgworm;c) het het kiesdistrict Verviers dat overeenkomt met het administratief arrondissement Verviers, met uitzondering van de gemeenten die behoren tot het gerechtelijk arrondissement Eupen;d) kiesdistrict `Luik D' dat overeenkomt met de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Eupen en waardoor de vertegenwoordiging van de Duitstalige artsen in de provinciale raad van Luik wordt voorzien;8° voor wat betreft de provincie Luxemburg : a) het kiesdistrict Aarlen dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Aarlen en het administratief arrondissement Virton;b) het kiesdistrict Marche-en Famenne dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Marche-en-Famenne en het administratief arrondissement Bastenaken;c) het kiesdistrict Neufchâteau dat overeenkomt met het administratief arrondissement Neufchâteau;9° voor wat betreft de provincie Namen : a) het kiesdistrict Dinant dat is samengesteld uit het administratief arrondissement Dinant en het administratief arrondissement Philippeville;b) het kiesdistrict Namen dat overeenkomt met het administratief arrondissement Namen;10° voor wat betreft de provincie Waals-Brabant : het kiesdistrict Nijvel dat overeenkomt met het administratief arrondissement Nijvel. § 2. Met het oog op de vertegenwoordiging van de artsen die hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben in de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel, respectievelijk de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant, worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee kiesdistricten opgericht, respectievelijk `Brussel N' en `Brussel F'.

Het kiesdistrict `Brussel N' is samengesteld uit de artsen die hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en zijn ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel.

Het kiesdistrict `Brussel F' is samengesteld uit de artsen die hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en zijn ingeschreven op de lijst van de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant.'.

Art. 6.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1, tweede lid, vervangen als volgt : `In afwijking op het eerste lid worden aan volgende kiesdistricten volgende mandaten toegekend : 1° aan de kiesdistricten Luik D en Halle-Vilvoorde: telkens twee mandaten van gewoon lid en twee mandaten van plaatsvervangend lid;2° aan de kiesdistricten Leuven, Antwerpen, Gent, Charleroi, Hasselt, Tongeren, Namen en Dinant : telkens zes mandaten van gewoon lid en zes mandaten van plaatsvervangend lid;3° aan het kiesdistrict Luik : acht mandaten van gewoon lid en acht mandaten van plaatsvervangend lid; 4° aan het kiesdistrict Brussel F : twaalf mandaten van gewoon lid en twaalf mandaten van plaatsvervangend lid.'.

Art. 7.Artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : `In afwijking op het eerste lid verkiezen de artsen met hun woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gewone en plaatsvervangende leden van het district waartoe zij behoren.'.

Art. 8.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `

Art. 6.§ 1. In iedere provincie vormen de uit de kiesdistricten van die provincie verkozen gewone en plaatsvervangende leden zoals bedoeld in artikel 4, § 1, samen met de door de Koning benoemde gewone bijzitter en plaatsvervangende bijzitter, de provinciale raad van de Orde der artsen. § 2. In afwijking op paragraaf 1 worden de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel en de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant als volgt gevormd : 1° de provinciale raad van Vlaams-Brabant en Brussel wordt gevormd door de gewone en plaatsvervangende leden verkozen binnen de provincie Vlaams-Brabant en het kiesdistrict Brussel N samen met de door de Koning benoemde gewone bijzitter en plaatsvervangende bijzitter; 2° de provinciale raad van Brussel en Waals-Brabant wordt gevormd door de gewone en plaatsvervangende leden verkozen binnen de provincie Waals-Brabant en binnen het kiesdistrict Brussel F samen met de door de Koning benoemde gewone bijzitter en plaatsvervangende bijzitter.'.

Art. 9.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `Art. 7 De kandidaten moeten ten laatste twee maanden voor de datum van afsluiting van de verkiezing door ten minste tien kiezers van hun kiesdistrict worden voorgedragen. Na bedoelde termijn zijn de kandidaturen niet meer ontvankelijk.

Voor het kiesdistrict `Luik D' volstaan vijf kiezers om de kandidatuur voor te dragen.'.

Art. 10.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 9, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden `van hun' telkens vervangen door de woorden `door hun'.

Art. 12.Artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `Indien het aantal door de kiezers voorgedragen kandidaten kleiner is dan het aantal vereist bij artikel 4, neemt de voorzitter van de provinciale raad de nodige maatregelen ter aanvulling van de lijst met kandidaten die de laatste drie jaar geen lid waren van de provinciale raad.'.

Art. 13.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden `provinciale raad van de Orde maakt de stembiljetten klaar' vervangen door de woorden `nationale raad van de Orde der artsen bereidt de elektronische stemming voor'.

Art. 14.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `

Art. 12.De kiesgerechtigde artsen worden uiterlijk een maand voor de datum van de afsluiting van de verkiezingen opgeroepen om te stemmen, per gewone brief verstuurd naar de burgerlijke woonplaats en via elektronische weg. Hiervan wordt tevens melding gemaakt op de website van de Orde der artsen.'.

Art. 15.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden `Op de stembiljetten' vervangen door de woorden `Op het elektronische stembiljet';2° in het tweede lid worden de woorden `Biljetten van een andere kleur bevatten' vervangen door de woorden `Een ander elektronisch stembiljet bevat';3° in het vierde lid worden de woorden `waarop het biljet kan worden ontvangen' vervangen door de woorden `waarop de elektronische stem kan worden uitgebracht'.

Art. 16.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `

Art. 14.§ 1. De nationale raad waarborgt dat het elektronisch stemmen gebeurt overeenkomstig de toepasselijke regels van beveiliging en encryptie. § 2. De kiezer wordt geauthenticeerd door het elektronisch stemsysteem en er wordt nagegaan of hij nog niet gestemd heeft. Hij brengt zijn stem op het elektronische stembiljet uit volgens de steminstructies die op het scherm weergegeven worden. De kiezer krijgt een elektronische bevestiging van de stemming.

Zodra de kiezer zijn stembiljet naar de elektronische urne verstuurt, wordt het gecodeerd. Bovendien zorgt het elektronische systeem ervoor dat de stemming van de kiezer geheim blijft en dat het onmogelijk is om de volgorde van de stembiljetten en deze van de kiezers in de elektronische urne opnieuw samen te stellen.'.

Art. 17.De artikelen 15 tot en met 17 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 18.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de woorden `de stemmen opgenomen' vervangen door de woorden `de elektronische stemmen verwerkt'.

Art. 19.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `

Art. 19.§ 1. De stemopneming gebeurt elektronisch per kiesdistrict.

De kiezers die aan de stemplicht hebben voldaan worden aangestipt op de elektronische lijst die per kiesdistrict wordt opgesteld. § 2. Het tellen van de stemmen gebeurt elektronisch. Het systeem dient een auditeerbare controle mogelijk te maken van elke gegevensingave en tussenkomst met de mogelijkheid tot traceren van de identiteit van de persoon en het tijdstip van de tussenkomst.'.

Art. 20.De artikelen 20 en 21 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 21.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid luidende : `De nationale raad publiceert tevens de uitslag van elke provinciale raad op zijn website.'.

Art. 22.In artikel 25 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : ` § 1.De aangestipte kiezerslijst en de verkiezingsresultaten per kiesdistrict worden in het elektronische archief van de nationale raad bewaard.'; 2° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 23.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de woorden `wat zijn provinciale raad betreft' ingevoegd tussen de woorden `Elke kiezer kan' en de woorden `,binnen acht dagen'.

Art. 24.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : `De raad van beroep doet in eerste en laatste aanleg uitspraak over de klacht binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht.'; 2° in het derde lid worden de woorden `betekend aan de reclamant' vervangen door de woorden `met een aangetekende brief ter kennis gegeven aan de reclamant op zijn burgerlijke woonplaats'.

Art. 25.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 26.Artikel 30 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : `De ambtsperiode van een nieuw verkozen dagelijks bestuur duurt drie jaar.'.

Art. 27.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : `

Art. 35.De ambten van lid van een provinciale raad en lid van een raad van beroep zijn onverenigbaar.'.

Art. 28.Artikel 37 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 29.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^