Koninklijk Besluit van 26 januari 2017
gepubliceerd op 17 februari 2017

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van arti

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017010650
pub.
17/02/2017
prom.
26/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010650

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


26 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 2, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 39 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 12, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 17 juli 2015 en artikel 70, § 4, tweede lid, vergvangen bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 56;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gedaan op 9 juli 2015, 22 oktober 2015, 16 november 2015 en 14 januari 2016;

Gelet op het advies van het Technisch Comité ingesteld bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gegeven op 24 september 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 juni 2016;

Gelet op het advies 60.281/1 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2016 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Elk ziekenfonds en elke landsbond maakt zijn statuten zoals goedgekeurd door de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna "Controledienst" genoemd, op zijn website bekend, in een specifiek tabblad getiteld "Statuten", dat toegankelijk is op de startpagina van de website van het ziekenfonds of de landsbond in kwestie. § 2. De statuten worden in hun geheel bekendgemaakt, met inbegrip van de bijlagen, die er een integraal deel van uitmaken, en de tabel met de te betalen bijdragen om de voordelen bedoeld in artikel 3, eerste lid, b) en c), van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of in artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), te kunnen genieten. § 3. De ziekenfondsen waarvan de statuten in verschillende talen zijn opgesteld, maken hun statuten in die verschillende talen bekend.

De statuten van de landsbonden worden in het Frans en in het Nederlands bekendgemaakt. § 4. De eerste bladzijde van de gepubliceerde tekst bevat de volgende vermeldingen: 1° de naam van het ziekenfonds of van de landsbond in kwestie;2° de datum vanaf wanneer de statuten in werking zijn getreden in de bekendgemaakte versie;3° de datum van de algemene vergadering die beslist heeft de statuten in die zin te wijzigen;4° indien de laatste wijzigingen, bedoeld in 3°, slechts de bijdragen betroffen en de algemene vergadering een delegatie daartoe aan de raad van bestuur verleend heeft in toepassing van artikel 15, § 3, van de voornoemde wet van 6 augustus 1990, de datum waarop de raad van bestuur beslist heeft om de bijdragen in die zin te wijzigen;5° de datum waarop de Raad van de Controledienst de laatste wijzigingen aan de statuten zoals opgenomen in de gecoördineerde versie bedoeld onder 2° heeft goedgekeurd;6° de opsomming van de bepalingen die de Raad van de Controledienst heeft goedgekeurd onder voorbehoud van een aan te brengen wijziging en die bedoeld worden in § 5, tweede lid;7° voor de ziekenfondsen, de vermelding van de naam van de landsbond en de maatschappijen van onderlinge bijstand waarbij ze zijn aangesloten of van de naam van de maatschappijen van onderlinge bijstand die bij hen zijn aangesloten, alsook de plaats waar de statuten van die andere entiteiten zijn bekendgemaakt. § 5. De door de Raad van de Controledienst geweigerde bepalingen mogen niet in de bekendgemaakte versie verschijnen.

Betreffende de bepalingen goedgekeurd door de Raad van de Controledienst onder voorbehoud van een aan te brengen wijziging: 1° indien de Raad de inhoud van de tekst heeft bepaald die de tekst dient te vervangen die werd beslist door de algemene vergadering van het ziekenfonds of van de landsbond, moet de gepubliceerde versie de door de Raad bepaalde tekst bevatten;2° indien dat niet het geval is, moet de gepubliceerde versie de tekst bevatten die het onderwerp was van het geformuleerde voorbehoud.Die tekst moet onderstreept, vetgedrukt en cursief worden gepubliceerd. § 6. Onverminderd het volgende lid en artikel 3 van dit besluit moeten de statuten uiterlijk worden bekendgemaakt op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de ontvangst van de brief van de Controledienst met mededeling van de beslissing die de Raad van de Controledienst over deze statuten genomen heeft.

Er moet wel geen gecoördineerde versie van de statuten bekendgemaakt worden voor de datum van haar inwerkingtreding. § 7. Een gecoördineerde versie van de statuten van toepassing vanaf een bepaalde datum moet gedurende twee jaar na afloop van de geldigheidsduur van deze versie bekendgemaakt blijven.

Indien een reeds bekendgemaakte gecoördineerde versie van de statuten van toepassing vanaf een welbepaalde datum door het ziekenfonds of de landsbond wordt gewijzigd met ingang van dezelfde datum, moet de gewijzigde versie, in afwijking van het vorige lid, de eerder bekendgemaakte versie vervangen. Dat moet uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de ontvangst van de brief van de Controledienst met mededeling van de beslissing die de Raad van de Controledienst over die wijziging genomen heeft.

Art. 2.In het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 70, § 4, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 18 april 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 2 worden de woorden "12, § 2, tweede lid, voor zover de betrokken maatschappij van onderlinge bijstand die niet over een eigen website zou beschikken, haar statuten op de website van het ziekenfonds waarbij ze is aangesloten kan bekendmaken," tussen de woorden "9, §§ 1bis, eerste lid, en 1septies," en de woorden "14, §§ 2 en 2bis" ingevoegd;2° in artikel 3 worden de woorden "12, § 2, tweede lid, voor zover de betrokken maatschappij van onderlinge bijstand die niet over een eigen website zou beschikken, haar statuten op de website van de verschillende ziekenfondsen die erbij zijn aangesloten of van de landsbond waarbij ze is aangesloten, kan bekendmaken," tussen de woorden "9, §§ 1bis, eerste lid, en 1septies," en de woorden "14, §§ 1 en 2" ingevoegd.

Art. 3.Artikel 39 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid treedt in werking.

De eerste gecoördineerde versie van de statuten die moet worden bekendgemaakt in toepassing van artikel 12, § 2, tweede lid, van de 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en overeenkomstig de bepalingen van dit koninklijk besluit, is de gecoördineerde versie van de statuten zoals goedgekeurd door de Raad van de Controledienst die op 1 juli 2016 van toepassing is.

Indien er geen statutenwijzigingen zijn die in werking treden op 1 juli 2016, is de eerste gecoördineerde versie van de statuten die moet worden bekendgemaakt die van de statuten zoals goedgekeurd door de Raad van de Controledienst die op 1 juli 2016 van toepassing blijft.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^