Koninklijk Besluit van 26 januari 2017
gepubliceerd op 03 februari 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 a

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020160
pub.
03/02/2017
prom.
26/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020160

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


26 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachte sluiten betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2014


Gelet op de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, inzonderheid op artikel 29bis;

Gelet op de brief van 26 oktober 2016 van de Voorzitter van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachte sluiten tot erkenning van twee plaatsen van secretaris-generaal en twee plaatsen van secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2014;

Overwegende de behoefte van de uitbreiding van het aantal van plaatsen van secretaris en adjunct-secretaris betreffende het administratief en boekhoudkundig personeel, van het Executief van de moslims van België;

Overwegende dat deze aanvullende plaatsen het anti-terrorisme en -radicalisatieplan betreffen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 november 2016;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 24/05/2006 numac 2006011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 19/06/2006 numac 2006022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Kinderbijslagfonds van Doornik en omliggende », vereniging zonder winstoogmerk type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 04/07/2006 numac 2006201387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachte sluiten betreffende de plaatsen van secretaris-generaal, van secretaris en van adjunct-secretaris bij het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2014 worden de woorden "aan vijf plaatsen van secretaris" vervangen door de woorden "aan negen plaatsen van secretaris" en de woorden "aan een plaats van adjunct-secretaris" vervangen door de woorden "aan drie plaatsen van adjunct-secretaris".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2016.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^