Koninklijk Besluit van 26 januari 2018
gepubliceerd op 13 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aanga

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206586
pub.
13/02/2018
prom.
26/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206586

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen van 7 december 2016, tot uitkering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen van 7 december 2016, tot uitkering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017 Uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen van 7 december 2016, uitkering van een tussenkomst in de kosten van kinderopvang (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2017 onder het nummer 140784/CO/314) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen en de werknemers die ze tewerkstellen.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders, de arbeidsters en de bedienden. HOOFDSTUK II. - Tussenkomst in de kosten van kinderopvang en toekenningsmodaliteiten

Art. 2.Vanaf 1 januari 2017 wordt er in uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst aangaande de risicogroepen van 7 december 2016 (nr. 136868/CO/314), dit ten einde een vlotte re-integratie van het personeel na een zwangerschapsperiode, een tussenkomst voorzien in de kosten voor kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, peutertuin, onthaalmoeder) voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Art. 3.Deze tussenkomst zal uitgekeerd worden door het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen".

Art. 4.Deze tussenkomst wordt op 5 EUR per dag effectieve opvang en per kind vastgesteld op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van kinderen.

Het aantal dagen rechtgevend op de tussenkomst kan nooit het aantal gepresteerde dagen tijdens de referteperiode in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen overschrijden.

Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op de tussenkomst ten belope van een maandelijks maximum bedrag van 50 EUR - met een jaarlijks maximum van 600 EUR - op voorwaarde dat hij een arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen op het moment van de opvang van het kind.

De aanvragen tot tussenkomst dient gericht te worden aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen", hetzij via hun syndicale organisatie, hetzij rechtstreeks en er wordt een volledig dossier met alle noodzakelijke stavingsstukken overgemaakt.

De in onderhavig artikel bedoelde tussenkomst wordt op last van het fonds door de syndicale organisaties die deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben ondertekend, uitgekeerd aan de gerechtigden die zich tot hen wenden.

Aan de andere gerechtigden wordt de in onderhavig artikel bedoelde tussenkomst rechtstreeks door het fonds voor bestaanszekerheid uitgekeerd.

De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden vastgesteld door de raad van beheer van het fonds voor bestaanszekerheid 314 in een huishoudelijk reglement dat ter goedkeuring voorgelegd wordt in het paritair comité vóór eind 2017. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan bij éénparig akkoord van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^