Koninklijk Besluit van 26 januari 2018
gepubliceerd op 20 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018010662
pub.
20/02/2018
prom.
26/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010662

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit waarvan ik de eer heb het ter ondertekening van Uwe Majesteit voor te leggen, heeft als doel om bepaalde bepalingen van het geldelijk statuut dat van toepassing is op het operationeel personeel van de hulpverleningszones, te corrigeren of aan te passen.

Artikelsgewijze bespreking Artikelen 1, 9, 17 en 19 Het betreft wijzigingen die noodzakelijk geworden zijn naar aanleiding van de invoeging van de mogelijkheid tot aanwerving in de graad van sergeant.

Artikel 2 De voorwaarden van bevordering door verhoging in graad maken het sinds de wijziging van artikel 56 van het administratief statuut door het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten, in veel gevallen mogelijk om bevorderd te worden in een graad die niet onmiddellijk hoger is. Er diende vermeden te worden dat een dergelijke bevordering de toekenning van een hogere weddeschaal zou teweegbrengen dan die welke toegekend geweest zou zijn in geval van opeenvolgende bevorderingen.

De regels inzake toekenning van de weddeschaal in geval van bevordering in de onmiddellijk hogere graad worden niet gewijzigd.

Artikelen 3 en 4 Deze artikelen vergen geen commentaar.

Artikel 5 Bepaalde verloven of dienstvrijstellingen worden bepaald door andere reglementeringen dan het administratief statuut, bijvoorbeeld het politiek verlof.

Het gaat om een technische correctie, aangezien er nooit sprake van geweest is dat de door de bepaling beoogde officieren een premie voor opérationaliteit en onregelmatige prestaties ontvangen tijdens een verlof of dienstvrijstelling.

Artikel 6 Een oproepbaarheidsdienst geeft geen recht op een toelage of premie.

Enkel de daadwerkelijke prestaties geleverd tijdens een oproepbaarheidsdienst worden geteld per minuut en geven recht op de betaling van de premie voor operationaliteit en voor onregelmatige prestaties.

De verplichting voor de officieren om deel te nemen aan een wachtdienst zal gepreciseerd worden in het administratief statuut.

Artikelen 7, 8, 11, 12, 16 en 20 De doelstelling van deze bepalingen is om de diplomatoelage te vervangen door een specialisatietoelage. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken wordt ermee belast om de lijst van de certificaten op te stellen, die in aanmerking genomen kunnen worden voor de toekenning van deze toelage.

De zone kan, binnen de grenzen bepaald door de Minister, een bedrag of een percentage vastleggen dat verschillend is voor iedere specialisatie.

Het recht op een specialisatietoelage is verbonden aan de uitgeoefende functie. Het recht op een specialisatietoelage kan dus verdwijnen of ontstaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bevordering of mobiliteit.

Het personeelslid kan beslissen om onderworpen te blijven aan het oude systeem gedurende maximum vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe systeem. De twee systemen kunnen niet gecumuleerd worden.

Artikel 10 Er diende vermeden te worden dat een gevolgde opleiding in het kader van een betaald educatief verlof, tweemaal bezoldigd zou worden.

Artikel 13 Dit artikel vergt geen commentaar.

Artikel 14 Het koninklijk besluit van 20 juni 1994 en het ministeriele besluit van 15 maart 1995 betreffende de diplomatoelage worden opgeheven voor de personeelsleden die onderworpen zijn aan dit nieuwe geldelijke statuut. Deze besluiten blijven van toepassing voor zij die gekozen hebben om onderworpen te blijven aan de oude gemeentelijke geldelijke statuten.

Artikel 15 Het betreft een overgangsbepaling voor de personeelsleden die benoemd werden in de graad van luitenant, door bevordering of door professionalisering, vóór 1 juli 2016, de datum waarop de coëfficiënt 0,38 teruggebracht werd naar 0,28 voor alle luitenanten. De personeelsleden die aangewezen zijn voor de uitoefening van hogere functies zijn niet bedoeld door deze maatregel.

Artikel 18 Het betreft de correctie van een fout die in de bijlage geslopen is.

De wedde voor een korporaal B1-1 met 14 jaar geldelijke anciënniteit was lager dan de wedde voor een brandweerman B0-1 met dezelfde anciënniteit. Het bedrag van deze trap wordt dus verhoogd met 50 euro.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

ADVIES 62.444/2 VAN 6 DECEMBER 2017 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES' Op 9 november 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 6 december 2017 .

De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Charles-Henri Van Hove, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Roger Wimmer, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wanda Vogel .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 6 december 2017 .

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. Volgens het ontworpen artikel 45, eerste lid (artikel 13 van het ontwerp) moeten de sociale voordelen die door de raad vastgesteld worden een "anekdotisch karakter" hebben.De term "anekdotisch" is niet adequaat en de woorden "een anekdotisch karakter hebben" zouden beter vervangen worden door de woorden "van ondergeschikt belang zijn" 2. Uit artikel 21, derde en vierde lid, van het ontwerp vloeit voort dat artikel 10 van het ontworpen besluit terugwerkende kracht zal hebben. Aan besluiten kan slechts onder bepaalde voorwaarden terugwerkende kracht verleend worden, met name indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, indien de terugwerkende kracht betrekking heeft op een regeling die met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel voordelen toekent of in zoverre de terugwerkende kracht noodzakelijk is voor de goede werking of de continuïteit van de diensten en daardoor in beginsel geen verkregen situaties aangetast worden.

De terugwerkende kracht van artikel 10 kan alleen gerechtvaardigd worden als ze in één van de voornoemde gevallen valt in te passen.

De griffier, Ch.H. VAN HOVE De voorzitter, P. VANDERNOOT

26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 106;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 juli 2017;

Gelet op het protocol nr. 2017/08 van 29 juni 2017 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 62.444/2 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, worden de woorden ", M0-0 van stagiair-sergeant door aanwerving" ingevoegd tussen de woorden "B0-0 van stagiair-brandweerman door aanwerving" en de woorden "en O2-0 van stagiair-kapitein door aanwerving".

Art. 2.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid worden de woorden "vanuit de onmiddellijk lagere graad" ingevoegd tussen de woorden "majoor of kolonel," en de woorden "geniet het beroepspersoneelslid"; b) na het tweede lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende : "Bij een hiërarchische bevordering naar een graad die niet de onmiddellijk hogere graad is, geniet het personeelslid de weddenschaal die hij genoten zou hebben overeenkomstig de vorige leden in geval van opeenvolgende hiërarchische bevorderingen."

Art. 3.In de artikelen 12 tot 19 van hetzelfde besluit, wordt punt 2° telkens vervangen als volgt : "2° Minstens de vermelding `voldoende' gekregen hebben bij de laatste evaluatie;".

Art. 4.In artikel 24, § 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de vermelding "onvoldoende" vervangen door de woorden "de vermelding `te verbeteren' of de vermelding `onvoldoende'".

Art. 5.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in hoofdstuk 3 van boek 9, titel 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones." opgeheven.

Art. 6.Artikel 27 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.In boek 2 van hetzelfde besluit, wordt de titel van Titel 8 vervangen als volgt : "TITEL 8. - Specialisatietoelage"

Art. 8.Artikel 31 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 31.§ 1. De zone kent een specialisatietoelage toe aan het beroepspersoneelslid onder de voorwaarden bepaald in paragraaf 2 tot 4. § 2. De toelage mag enkel toegekend worden voor de door de minister erkende getuigschriften bedoeld in artikel 10, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijk besluiten.

Op basis van de in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op sluiten bedoelde risicoanalyse stelt de raad een lijst op van de door de minister erkende getuigschriften die aanleiding geven tot de toekenning van de specialisatietoelage. § 3. Het getuigschrift dat aanleiding geeft tot de toekenning van een toelage, moet onmiddellijk nuttig zijn voor de uitoefening van de functie.

De toelage is verbonden aan de spilindex 138,01 en varieert overeenkomstig de bepalingen van de wet van 1 maart 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

De toelage wordt maandelijks betaald na vervallen termijn, naar rato van de werkelijk gepresteerde periodes § 4. De minister bepaalt een lijst A en een lijst B waarin per graad de erkende getuigschriften opgenomen worden.

De inschrijving op lijst A kan aanleiding geven tot een maximale jaarlijkse toelage van 500 euro.

De inschrijving op lijst B kan aanleiding geven tot een maximale jaarlijkse toelage van 1.000 euro.

De raad bepaalt het bedrag van de toelage.

Het totaalbedrag dat toegekend wordt, mag niet meer dan 1000 euro per kalenderjaar bedragen, ongeacht het aantal toegekende toelages.".

Art. 9.In artikel 33, vierde lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, worden de woorden ", van sergeant" ingevoegd tussen de woorden "van brandweerman" en de woorden "en van kapitein".

Art. 10.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid luidend : "In afwijking van het eerste lid, geeft de opleiding die vergoed wordt in het kader van een educatief verlof geen recht op een prestatievergoeding.".

Art. 11.In boek 3 van hetzelfde besluit, wordt de titel van Titel 2 vervangen als volgt : "TITEL 2. - Specialisatietoelage"

Art. 12.Artikel 38 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 38.§ 1. De zone kent een specialisatietoelage toe aan het vrijwillig personeelslid onder de voorwaarden bepaald in paragraaf 2 tot 4. § 2. De toelage mag enkel toegekend worden voor de door de minister erkende getuigschriften, bedoeld in artikel 10, § 1, 2° van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijk besluiten.

Op basis van de in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten type wet prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op sluiten bedoelde risicoanalyse stelt de raad een lijst op van de door de minister erkende getuigschriften die aanleiding geven tot de toekenning van de specialisatietoelage. § 3. Het getuigschrift dat aanleiding geeft tot de toekenning van een toelage, moet onmiddellijk nuttig zijn voor de uitoefening van de functie.

De toelage wordt maandelijks betaald na vervallen termijn. § 4. De minister bepaalt een lijst waarin per graad de erkende getuigschriften opgenomen worden.

Het bedrag van de toelage stemt overeen met een percentage van de prestatievergoedingen die betaald werden tijdens de voorbije maand, met uitzondering van elke andere toelage of vergoeding.

De raad legt per getuigschrift een percentage vast tussen drie en tien procent.

Het totaal bedrag dat toegekend wordt, mag niet meer dan tien procent van de prestatievergoedingen van de voorbije maand bedragen, ongeacht het aantal toegekende toelages.".

Art. 13.In artikel 45 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door de volgende twee leden : "De raad kan, bij reglementaire bepaling ter aanvulling van dit statuut, de toekenningsvoorwaarden van sociale voordelen of de vergoedingsvoorwaarden van kosten die niet reeds geregeld worden door andere bepalingen van dit statuut, bepalen, enkel indien deze sociale voordelen van ondergeschikt belang zijn.

De in het eerste lid bedoelde reglementaire bepaling kan geenszins betrekking hebben op premies of toelagen betreffende al dan niet gespecialiseerde prestaties.".

Art. 14.Artikel 47 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een 9° en een 10° luidend als volgt : "9° het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie; 10° het ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma's, brevetten en getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.".

Art. 15.Er wordt een artikel 50/1 ingevoegd, luidende : "Art. 50/1.

In afwijking van artikel 26, § 4, blijft de benoemde luitenant die een weging van 0,38 genoot op datum van 30 juni 2016, genieten van deze weging zolang hij met deze graad bekleed blijft.".

Art. 16.In artikel 53/1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikelen 34, 38, derde lid en 41" worden vervangen door de woorden "artikelen 34, 38, § 3 en 41";2° het woord « diplomatoelage » wordt vervangen door het woord « specialisatietoelage ».

Art. 17.In bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt de weddenschaal M0-0, opgenomen in de bijlage van dit besluit, ingevoegd vóór de weddenschaal M0-1.

Art. 18.In bijlage 1 van hetzelfde besluit wordt het bedrag dat overeenstemt met trap 14 van de schaal B1-1 vervangen door volgend bedrag : « 21597 ».

Art. 19.In bijlage 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het bedrag "10,00" wordt ingevoegd voor de trap "stagiair" van de schaal van sergeant;b) het bedrag « 10,35 » van de trap 0 van de schaal van sergeant wordt vervangen door het bedrag « 10,36 ».

Art. 20.Het beroepspersoneelslid dat, op de datum van inwerkingtreding van artikel 8, het recht heeft om een toelage voor een brevet, een getuigschrift of een diploma te ontvangen binnen de grenzen die vastgelegd zijn door het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie en het ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma's, brevetten en getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten, kan beslissen om er gedurende vijf jaar te blijven van genieten indien dit personeelslid voldoet aan de voorwaarden. In dat geval geniet dit personeelslid geen specialisatietoelage bedoeld in artikel 8.

Het vrijwillig personeelslid dat, op de datum van inwerkingtreding van artikel 12, het recht heeft om een toelage voor een brevet, een getuigschrift of een diploma te ontvangen bedoeld in het het ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma's, brevetten en getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten, kan beslissen om er gedurende vijf jaar te blijven van genieten indien dit personeelslid voldoet aan de voorwaarden. In dat geval geniet dit personeelslid geen specialisatietoelage bedoeld in artikel 12.

De beslissing bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt genomen binnen de drie maanden na de inwerkingtreding van het ministerieel besluit waarin de bijlagen bedoeld in de artikelen 31, § 4 en 38, § 4 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, worden vastgelegd. Deze beslissing wordt binnen dezelfde termijn schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde overheid door het betrokken personeelslid.

Het personeelslid kan, op elk moment, terugkomen op zijn beslissing bedoeld in het eerste en tweede lid en vragen om te genieten van de bepalingen bedoeld in de artikelen 8 en 12. Deze beslissing is onherroepelijk.

Art. 21.Onder voorbehoud van het tweede en derde lid, treedt dit besluit in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad.

De artikelen 7, 8, 11, 12, 14 en 16 treden in werking op de datum die vastgelegd wordt door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

Artikel 15 krijgt uitwerking op 1 juli 2016.

Art. 22.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Bijlage

M0-0 Stagiair

M0-0 Stagiaire

0

16135

0

16135

1

16355

1

16355

2

16575

2

16575

3

17005

3

17005

4

17165

4

17165

5

18194

5

18194

6

18275

6

18275

7

18705

7

18705

8

19135

8

19135

9

19565

9

19565

10

19995

10

19995

11

20455

11

20455

12

21255

12

21255

13

21655

13

21655

14

21985

14

21985

15

22205

15

22205

16

22425

16

22425

17

22645

17

22645

18

22865

18

22865

19

23085

19

23085

20

23305

20

23305

21

23525

21

23525

22

23755

22

23755

23

24025

23

24025

24

24245

24

24245

25

24800

25

24800


Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^