Koninklijk Besluit van 26 januari 2018
gepubliceerd op 20 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018010663
pub.
20/02/2018
prom.
26/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010663

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit waarvan ik de eer heb het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen beoogt de uitvoering van artikel 106 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de Civiele veiligheid.

De toepassing van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is, heeft aangetoond dat het noodzakelijk is de tekst op een aantal punten aan te passen.

Artikel 1 Dit artikel strekt ertoe de deelname aan het bevorderingsexamen onder de diensttijd van de vrijwilligers te brengen. Voor het beroepspersoneel wordt dit geregeld in artikel 15 dat artikel 30 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten wijzigt.

Artikel 2 Dit artikel voegt toe dat de raad ook kan kiezen om een vacature in te vullen door een procedure van overgang van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel, of omgekeerd. Deze overgang wordt uitgewerkt in het koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa.

Artikel 3 Dit artikel regelt de hiërarchie ingeval van gelijke graadanciënniteit.

Artikel 4 Dit artikel strekt ertoe rekening te houden met personeelsleden die werken in een gemiddelde arbeidsduurregeling van meer dan 38 uur per week (uitdovend systeem). In dergelijk geval moeten de 76 prestatieuren gelezen worden als 10 x 1/5 van de arbeidsregeling per week.

Artikel 5 Dit artikel bevat drie technische verduidelijkingen: ten eerste wordt de termijn voor inschrijving gelijkgesteld op 30 dagen, ten tweede worden de verplichte vermeldingen bij een oproep tot kandidaten zo veel mogelijk gelijk gesteld bij een procedure tot aanwerving of, bevordering, ten derde kan de zone ook een aanwervingsprocedure starten voor de loutere aanleg van een reserve.

Artikel 6 Dit artikel bevat de opheffing van de aanwervingsvoorwaarde om te beschikken over een diploma van niveau C. Dit artikel bevat een technische verbetering met betrekking tot de inhoud van het vergelijkend examen bij aanwerving. De zone krijgt meer autonomie om de inhoud van de proeven te bepalen. De zone kan kiezen om enkel een interview te doen, of ook nog andere proeven te organiseren. Indien de zone dit wil kunnen de proeven eliminerend zijn, zodanig dat kandidaten die niet slagen voor een eerste proef niet meer kunnen deelnemen aan een volgende proef. Een vergelijkende selectie kan dus meerdere opeenvolgende proeven omvatten waarbij de kandidaat enkel tot de volgende proef wordt toegelaten op voorwaarde dat hij geslaagd is voor de vorige. In dit geval wordt de rangschikking enkel vastgelegd op basis van de resultaten van de proeven die niet eliminerend waren.

Artikel 7 Dit artikel heeft als doel enkel de kandidaten die toegelaten worden tot de stage aan het eliminerend medisch onderzoek te onderwerpen. Dit artikel verplaatst het moment van dit onderzoek naar net voor de indiensttreding en beperkt het onderzoek tot de kandidaten die effectief hun stage starten.

Dit artikel bevat ook een verduidelijking dat de stagiairs die volgens hun graad de leiding van de operaties kunnen nemen, dit slechts kunnen doen voor zover hun theoretische en praktische opleiding dat toelaat.

Artikel 8 Dit artikel bevat een technische verbetering die rekening houdt met het werken in continudienst.

Artikel 9 Dit artikel bevat een verduidelijking dat de stagiairs die volgens hun graad de leiding van de operaties kunnen nemen, dit slechts kunnen doen voor zover hun theoretische en praktische opleiding dat toelaat.

Artikel 10 Dit artikel regelt de samenstelling van de stagecommissie wanneer er geen coördinator hulpverlener-ambulancier (of geen andere dan de stagebegeleider) is in de zone.

Dit artikel bevat eveneens een technische verbetering. De geheime stemming is niet compatibel met de doorslaggevende stem van de voorzitter, is ook niet noodzakelijk en wordt bijgevolg geschrapt.

Artikelen 11 en 12 Deze artikelen vereisen geen commentaar.

Artikel 13 Dit artikel bevat twee technische verduidelijkingen: enerzijds worden de verplichte vermeldingen bij een oproep tot kandidaten zo veel mogelijk gelijk gesteld bij een procedure tot aanwerving of bevordering, anderzijds kan de zone ook een bevorderingsprocedure starten voor de loutere aanleg van een reserve.

Daarnaast wordt niet meer vereist dat een kandidatuur formeel moet gemotiveerd worden.

Artikel 14 Dit artikel bevat een technische verbetering: naar analogie met het aantal beoordelingsniveaus dat bestaat in de evaluatiecycli in de loop van de carrière, worden dezelfde evaluatieniveaus gehanteerd in het kader van de bevorderingsvoorwaarden.

Er wordt ook als voorwaarde voor bevordering toegevoegd dat men geen lopende tuchtsancties mag hebben, m.a.w. alle tuchtsancties moeten doorgehaald zijn.

Artikel 15 In dit artikel wordt verduidelijkt dat de deelname aan het bevorderingsexamen voor de beroepspersoneelsleden onder de arbeidstijd valt. Voor de vrijwilligers wordt dit geregeld in artikel 1 dat artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten wijzigt.

Er wordt ook toegevoegd dat de laureaten die opgenomen werden in een reserve niet kunnen worden aangesteld door de raad als ze, tijdens of na de bevorderingsprocedure, een tuchtsanctie krijgen die anders is dan de blaam of de berisping.

In afwachting van een eventueel ministerieel besluit waarin de inhoud en de modaliteiten van de bevorderingsproeven bepaald worden, kunnen, indien de zone dit wil, de proeven eliminerend zijn, zodanig dat kandidaten die niet slagen voor een eerste proef niet meer kunnen deelnemen aan een volgende proef. Een vergelijkende selectie kan dus meerdere opeenvolgende proeven omvatten waarbij de kandidaat enkel tot de volgende proef wordt toegelaten op voorwaarde dat hij geslaagd is voor de vorige. In dit geval wordt de rangschikking enkel vastgelegd op basis van de resultaten van de proeven die niet eliminerend waren.

Artikel 16 Dit artikel bevat een technische verbetering die rekening houdt met het werken in continudienst.

Artikel 17 Dit artikel preciseert dat de verplaatsingstijd van de kazerne tot de plaats van de opleiding arbeidstijd is voor het beroepspersoneel, maar geen diensttijd is voor het vrijwillig personeel. Dit neemt niet weg dat een vrijwillig personeelslid toch gedekt wordt door de verzekering bij een ongeval op weg van of naar de opleiding, op basis van artikel 298 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten. Dat betekent ook dat hij, op basis van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is, een vergoeding krijgt voor de verplaatsingsonkosten, net als voor verplaatsingen voor vergaderingen, zendingen, ... binnen of buiten de zone.

Artikel 18 Dit artikel bevat een technische verbetering. Aangezien er zowel in art. 47 als art. 48 van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten sprake is van eervol ontslag, moeten deze beide artikelen vermeld worden in de verwijzingen in art. 43 en 44 van hetzelfde besluit.

Artikel 19 Dit artikel vereist geen commentaar.

Artikel 20 Dit artikel voorziet dat een beroeps die vrijwillig ontslag neemt of via mobiliteit naar een andere zone gaat, kan vragen om benoemd te worden in zijn oorspronkelijke zone als vrijwillig personeelslid in dezelfde graad of een lagere graad die hij had in de oorspronkelijke zone. De voorwaarden en de verplichting om een stage te volbrengen zijn dezelfde als in het geval van een procedure van mobiliteit als vrijwilliger.

Artikel 21 Dit artikel is het gevolg van het invoegen van twee extra evaluatieresultaten door het koninklijk besluit van 8 oktober 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017030094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Artikel 22 Op het moment van de inwerkingtreding van het besluit mogen de nieuwe voorwaarden niet toegepast worden op de lopende procedures van bevordering.

Artikel 23 Dit artikel vereist geen commentaar.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

ADVIES 62.445/2 VAN 6 DECEMBER 2017 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 AUGUSTUS 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET AMBULANCEPERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES DAT GEEN BRANDWEERMAN IS' Op 9 november 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 6 december 2017 .

De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Christian Behrendt en Marianne Dony, assessoren, en Charles-Henri Van Hove, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Roger Wimmer, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 6 december 2017 .

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. In het zesde lid van de aanhef moeten de woorden "het protocol nr. 2017/09" vervangen worden door de woorden "het protocol nr. 2017/07". 2. In het achtste lid van de aanhef moet de juiste datum van dit advies vermeld worden, namelijk 6 december 2017.3. In het ontworpen artikel 9/1 (artikel 4 van het ontwerp) dienen de woorden "32, § 2, eerste en tweede lid en 39/8, § 2, eerste en tweede lid" vervangen te worden door de woorden "en 32, § 2, eerste en tweede lid". Zoals door de gemachtigde van de minister bevestigd wordt, dient immers niet verwezen te worden naar artikel 39/8, § 2. 4. In artikel 10, 2°, van het ontwerp dienen de woorden "en beslist bij geheime stemming" vervangen te worden door de woorden "bij geheime stemming en". De griffier, Ch.H. VAN HOVE De voorzitter, P. VANDERNOOT

26 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikel 106;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is;

Gelet op de betrokkenheid van de gewesten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juni 2017;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 juli 2017;

Gelet op het protocol nr. 2017/07 van 29 juni 2017 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 62.445/2 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "vier" wordt vervangen door het woord "vijf"; 2° de bepaling wordt aangevuld als volgt : "- deelname aan het bevorderingsexamen."

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "of door professionalisering" vervangen door de woorden ", door professionalisering of door overgang bedoeld in het koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa".

Art. 3.Artikel 9 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende : "Ingeval van gelijke graadanciënniteit wordt het gezag uitgeoefend door het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit."

Art. 4.In boek 1 van hetzelfde besluit wordt een artikel 9/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 9/1.Voor de toepassing van artikelen 13, § 2, eerste en tweede lid, en 32, § 2, eerste en tweede lid moet onder zesenzeventig prestatieuren begrepen worden tien keer de duur gelijk aan een vijfde van de arbeidsregeling per week."

Art. 5.In artikel 10, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt "twintig" vervangen door "dertig"; 2° het vierde lid wordt vervangen als volgt : "De oproep tot de kandidaten vermeldt de te vervullen voorwaarden en de datum waarop ze vervuld moeten worden, de opgelegde proef of proeven en de inhoud ervan, de uiterste datum voor de kandidaatstelling evenals de praktische modaliteiten voor de indiening ervan, de reserve, de eventuele woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting voor de vrijwillige personeelsleden, een verwijzing naar de functiebeschrijving van de vacante betrekking en of het om een onmiddellijke vacature en/of om de aanleg van een wervingsreserve gaat.".

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, 7° wordt opgeheven; 2° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen als volgt : "De aanwerving is onderworpen aan het slagen in een vergelijkend examen, georganiseerd door de raad."; 3° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Het vergelijkend examen bestaat uit één of meerdere proeven, waaronder een mondeling interview, bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen.De proeven kunnen eliminerend zijn."; 4° in het derde lid worden de woorden "de bijkomende proef" vervangen door de woorden "de één of meerdere proeven".

Art. 7.In artikel 12, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "die een eliminerend medisch onderzoek zoals bedoeld in artikel I.4-26 van de Codex over het welzijn op het werk ondergaan hebben," ingevoegd tussen de woorden "uit de reserve" en de woorden "worden"; 2° in het zevende lid wordt het woord "hiërarchische" vervangen door het woord "functionele";3° in het achtste lid worden de woorden "of de operaties leidt, in functie van zijn graad" ingevoegd tussen de woorden "aan de operaties" en de woorden "voor zover".

Art. 8.In artikel 13, § 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "tien werkdagen" vervangen door de woorden "zesenzeventig prestatie-uren".

Art. 9.In artikel 15, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "of de operaties leidt, in functie van zijn graad" ingevoegd tussen de woorden "aan de operaties" en de woorden "voor zover".

Art. 10.In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid, 2° wordt aangevuld met de woorden "of bij gebreke hieraan, een functionele meerdere;"; 2° in het zesde lid worden de woorden "bij geheime stemming en" opgeheven.

Art. 11.In de artikelen 22, derde lid en 38, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "neemt de commissie een beslissing of formuleert ze een voorstel" vervangen door de woorden "geeft de commissie haar advies".

Art. 12.In artikel 24, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de leden van de zone" vervangen door de woorden "de personeelsleden van de zone".

Art. 13.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de tweede en derde zin vervangen als volgt : "De oproep tot de kandidaten vermeldt de te vervullen voorwaarden en de datum waarop ze vervuld moeten worden, de opgelegde proef of proeven en de inhoud ervan, de uiterste datum voor de kandidaatstelling evenals de praktische modaliteiten voor de indiening ervan, de reserve, de eventuele woonplaats- of beschikbaarheidsverplichting voor de vrijwillige personeelsleden, een verwijzing naar de functiebeschrijving van de vacante betrekking en of het om een onmiddellijke vacature en/of om de aanleg van een bevorderingsreserve gaat.De uiterste datum voor de kandidaatstelling kan niet minder zijn dan dertig dagen vanaf de dag van bekendmaking van de vacante betrekking op de website van de zone."; 2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 29, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder b) worden de woorden "de vermelding "voldoende"" vervangen door de woorden "de vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed"";2° in de bepaling onder c) worden de woorden "de bevorderingsproef bedoeld" vervangen door de woorden "het bevorderingsexamen bedoeld"; 3° het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder d), luidende : "d) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.".

Art. 15.In artikel 30 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid worden de woorden "De bevorderingsproef" vervangen door de woorden "Het bevorderingsexamen";2° in § 1, tweede lid worden de woorden "de proef" vervangen door de woorden "het examen" en worden de woorden "deze proef" vervangen door de woorden "dit examen"; 3° § 1, tweede lid wordt aangevuld als volgt : "De tijd nodig voor het afleggen van het bevorderingsexamen wordt voor de beroepspersoneelsleden beschouwd als arbeidstijd." 4° tussen het achtste en het negende lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "De laureaat opgenomen in een reserve, kan niet aangesteld worden door de raad, zolang hij beschikt over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie zoals bedoeld in artikel 248, eerste lid, 3° tot en met 7° of artikel 248, tweede lid, 3° tot en met 5° van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones."

Art. 16.In artikel 32, § 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "tien werkdagen" vervangen door de woorden "zesenzeventig prestatie-uren".

Art. 17.In artikel 42, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "voor de beroepspersoneelsleden" gevoegd tussen de woorden "wordt, wordt" en het woord "gelijkgesteld".

Art. 18.In de artikelen 43, 5°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000318 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is sluiten, en 44, 5° van hetzelfde besluit worden de woorden "in artikel 47" vervangen door de woorden "in de artikelen 47 en 48".

Art. 19.Artikel 44, 3°, van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 20.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : " § 2.Het beroepslid van het ambulancepersoneel dat vrijwillig ontslag neemt of dat via mobiliteit naar een andere zone wordt overgeplaatst, kan vragen om benoemd te worden als vrijwillig lid van het ambulancepersoneel in dezelfde of een lagere graad. De raad beslist over de aanvraag op advies van de commandant.

Daartoe richt het lid van het ambulancepersoneel een gemotiveerde aanvraag naar de zone ten laatste op het moment van de betekening van zijn vrijwillig ontslag of van de melding aan de raad dat hij de zone zal verlaten via mobiliteit." 2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 3, 4, 5 en 6, luidende : " § 3.De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing op zones of posten van een zone die uitsluitend met beroepspersoneel werken. § 4. Het lid van het ambulancepersoneel komt in aanmerking om als vrijwillig lid van het ambulancepersoneel benoemd te worden in dezelfde of een lagere graad wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet : 1° geen stagiair zijn;2° desgevallend voldoen aan de woonplaatsverplichting of beschikbaarheidsverplichting zoals bedoeld in artikel 10, § 2,, vijfde lid, van één of meerdere posten van de zone;3° beschikken over een vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" bij zijn laatste evaluatie";4° niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie. § 5. De kandidaat begint binnen de drie maanden vanaf de datum van zijn verzoek aan de stage.

De stage duurt drie maanden voor alle graden.

Ingeval van ziekte van minimum twee weken van de stagiair tijdens de stage, wordt de stage verlengd met de duur van de ziekte, die aangetoond wordt met een geneeskundig getuigschrift. § 6. Voor de stage van het vrijwillig lid van het ambulancepersoneel zijn de artikelen 75 tot 82 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van toepassing."

Art. 21.Artikel 55 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 55.De evaluatievoorwaarde "voldoende", "goed" of "zeer goed", vermeld in artikel 29 van dit besluit en in de artikelen 70; 83, § 3; 87 en 92 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, is slechts van toepassing na het einde van de eerste evaluatieperiode gevoerd krachtens dat besluit."

Art. 22.Dit besluit heeft geen toepassing op de procedures van bevordering die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit nog lopende waren.

Art. 23.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^