Koninklijk Besluit van 26 januari 2020
gepubliceerd op 21 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020040327
pub.
21/02/2020
prom.
26/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020040327

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


26 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit ter wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de veiligheid van de scheepvaart


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, artikel 4, 1°, d;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement sluiten betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2019;

Gelet op advies nr. 66.686 van de Raad van State, gegeven op 25 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

Artikel 1.In artikel 2 van de bijlage XII van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, vervangen door het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° De bepaling onder 3° wordt vervangen als volgt: "3° "erkende mobiele satellietdienst" betekent elke dienst die werkt door middel van een satellietsysteem en wordt erkend door de Internationale Maritieme Organisatie, met het oog op het gebruik ervan in het wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem (GMDSS)." 2° De bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt: "6° "zeegebied A3": een zone, met uitsluiting van de zeegebieden A1 en A2, gelegen binnen het dekkingsgebied van een erkende mobiele satellietdienst en waarbinnen de alarmfunctie ASN permanent beschikbaar is;"

Art. 2.In artikel 4 van de bijlage XII van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement sluiten, wordt het woord "INMARSAT" vervangen door de woorden "van een erkende mobiele satellietdienst". HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen

Art. 3.In artikel 1, punt 4, van het koninklijk besluit van 12 november 1981 betreffende voorschriften voor passagiersschepen die geen internationale reis maken en die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 maart 2002, worden de woorden "geostationaire INMARSAT-satelliet" vervangen door de woorden "erkende mobiele satellietdienst ". HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement sluiten betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

Art. 4.In Hoofdstuk IX van de Bijlage I van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001014206 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement sluiten betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement, vervangen door het koninklijk besluit van 16 januari 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In voorschrift 2, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder f) wordt vervangen als volgt : "f) "erkende mobiele satellietdienst" betekent elke dienst die werkt door middel van een satellietsysteem en wordt erkend door de Internationale Maritieme Organisatie, met het oog op het gebruik ervan in het wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem (GMDSS)." b) in de bepaling onder n), worden de woorden "geostationaire INMARSAT-satelliet" vervangen door de woorden "erkende mobiele satellietdienst".2° In voorschrift 6, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De bepaling onder e) wordt vervangen als volgt: "e) een radiovoorziening voor de ontvangst van maritieme veiligheidsberichtgeving door het EGC-systeem van een erkende mobiele satellietdienst, indien het vaartuig bestemd is om reizen te ondernemen binnen een zeegebied A1, A2 of A3, maar waarin geen NAVTEX-systeem beschikbaar is.Vaartuigen die uitsluitend bestemd zijn om reizen te ondernemen in gebieden waar een HF DPT-systeem voor maritieme veiligheidsberichtgeving beschikbaar is en die zijn uitgerust met apparatuur die geschikt is om van dit systeem gebruik te maken, kunnen van het bepaalde in deze paragraaf worden vrijgesteld." b) De bepaling onder f), (i) wordt vervangen als volgt: "i) een noodalarm moet kunnen uitzenden in het kader van de poolbaansatellietdienst werkend in de 406 MHz-band;" 3° In voorschrift 7, paragraaf 1, wordt de bepaling onder e) vervangen als volgt: "e) hetzij een erkende mobiele satellietdienst.Hierin kan worden voorzien door gebruik te maken van: i) een scheepssatellietstation;of ii) het in voorschrift 6, f), voorgeschreven satellietnoodradiobaken dat moet worden geïnstalleerd nabij de plaats waar gewoonlijk de navigatie wordt gevoerd of dat vanaf die plaats op afstand moet kunnen worden bediend." 4° In voorschrift 8, § 1, wordt de bepaling onder c) (iii) vervangen als volgt: "iii) van een scheepssatellietstation van een erkende mobiele satellietdienst." 5° In voorschrift 8, § 3 wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt: "b) ofwel een scheepssatellietstation van een erkende mobiele satellietdienst." 6° In voorschrift 9, § 1, a), wordt het woord "INMARSAT" vervangen door de woorden "van een erkende mobiele satellietdienst". 7° In voorschrift 9, § 1, d), wordt de bepaling onder (iii) vervangen als volgt: "iii) ofwel in het kader van een erkende mobiele satellietdienst die gebruik maakt van een bijkomend scheepssatellietstation." 8° In voorschrift 9, § 2, c), wordt de bepaling onder (ii) vervangen als volgt: "ii) ofwel in het kader van een erkende mobiele satellietdienst die gebruik maakt van een bijkomend scheepssatellietstation;en" 9° In voorschrift 11, § 1, de bepaling onder d) wordt vervangen als volgt: "d) voor de noodalarmeringen uitgezonden per satelliet in de richting wal-schip, indien het vaartuig, overeenkomstig het bepaalde bij voorschrift 9, 1), a), is uitgerust met een scheepssatellietstation van een erkende mobiele satellietdienst." 10° In voorschrift 12, § 2, wordt het woord "INMARSAT" opgeheven. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 5.De minister bevoegd voor maritieme mobiliteit wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, Ph. DE BACKER


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^