Koninklijk Besluit van 26 juni 2013
gepubliceerd op 10 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien
numac
2013003226
pub.
10/07/2013
prom.
26/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke statuten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 45, § 1, 2°, g), 64 en 87quater;

Gelet op de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, artikel 97;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Consumenten, de Minister van Pensioenen en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2011.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie en de Bescherming van de consumenten, de minister bevoegd voor Pensioenen en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Financiën, K. GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 juni 2013 tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke staten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 45, § 1, 2°, g), en 87 quater;

Gelet op de wet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen sluiten betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, artikel 97;

Gelet op de raadpleging van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, via hun beroepsvereniging;

Gelet op het advies van de Raad van Toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 4 februari 2013, Besluit : Definities

Artikel 1.1° « Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening » of « IBP » : een instelling, ongeacht de rechtsvorm, die opgericht is met als doel arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen te verstrekken; 2° « Solidariteitsactiviteit » : de activiteit met betrekking tot de solidariteitsstelsels bedoeld in artikel 46 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en de solidariteitstoezeggingen bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;3° « FSMA » : de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Toepassingsgebied

Art. 2.Dit reglement is van toepassing op de IBP's naar Belgisch Recht.

Financiële rapportering

Art. 3.De IBP's maken jaarlijks aan de FSMA, volgens de modaliteiten die zij bepaalt en op haar website publiceert, volgende staten over : 1° de jaarrekening : conform het schema van het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de jaarrekening van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening sluiten betreffende de jaarrekening van de instellingn voor bedrijfspensioenvoorziening bestaat de jaarrekening uit : - balans; - posten buiten-balanstelling; - resultatenrekening; - resultaatverwerking; - toelichting; 2° de samenvattende staten en de gedetaileerde lijsten van dekkingswaarden;3° de statistieken die onder meer betrekking hebben op de technische voorzieningen, de prestaties, de financiering, het aantal aangeslotenen en de financiële toestand van de IBP;4° de beschrijvende of financiële informatie met betrekking tot de IBP, de bijdragende ondernemingen en de beheerde regelingen. Rapportering van documenten

Art. 4.De IBP's maken jaarlijks aan de FSMA, volgens de modaliteiten die zij bepaalt en op haar website publiceert, minstens volgende documenten over : - Jaarverslag van de raad van bestuur of verslag van de vereffenaar aan de algemene vergadering; - Verslag van de erkend commissaris aan de algemene vergadering; - Notulen van de algemene vergadering; - Actuarisverslag; - Balans met betrekking tot de solidariteitsactiviteit; - Resultatenrekening met betrekking tot de solidariteitsactiviteit; - Lijst van activa ter dekking van de solidariteitsverplichtingen; - Rapportering in verband met herstel- en saneringsmaatregelen.

Art. 5.Dit reglement treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.

Brussel, 12 februari 2013.

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, J.-P. SERVAIS Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 juni 2013 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 12 februari 2013 betreffende de periodieke staten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE De Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^