Koninklijk Besluit van 26 maart 2012
gepubliceerd op 10 april 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroeps

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2012202059
pub.
10/04/2012
prom.
26/03/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MAART 2012. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 tot vaststelling van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en van de commissie van beroep, alsook van de procedure voor de indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de titel van beroepsjournalist, artikel 6;

Overwegende dat de heer Siegfried Bracke bij koninklijk besluit van 6 mei 2009, benoemd werd tot plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg;

Overwegende dat de heer Siegfried Bracke ontslag neemt als plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg;

Overwegende dat de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers de heer Wim Willems voordraagt ter vervanging van de heer Siegfried Bracke;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag wordt verleend aan de heer Siegfried Bracke uit zijn mandaat als plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg.

Art. 2.De heer Wim Willems, hoofdredacteur VRT-Nieuwsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg, ter vervanging van de heer Siegfried Bracke, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 maart 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^