Koninklijk Besluit van 26 mei 2000
gepubliceerd op 13 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffend

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012431
pub.
13/09/2000
prom.
26/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 MEI 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 mei 1974, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 14 mei 1974, Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1974.

Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 1999 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 13 augustus 1999 onder het nummer 51917/CO/133.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen, dit wil zeggen de sigarettenfabrieken die in dezelfde productie-eenheid ook kerftabak produceren en onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren.

Onder werknemers wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Beschikkingen

Art. 2.Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 betreffende de bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 mei 1974, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 3.De bijdrage van de werkgevers in de vervoeronkosten van de werknemers is als volgt vastgesteld : a) bij vervoer per fiets : vergoeding vanaf 1 april 1999 van 4 F/km toe te passen vanaf de 1e km;b) bij openbaar vervoer (trein, tram, bus) : vergoeding vanaf 1 januari 1999 ten belope van 80 pct.van de reële kosten, evenwel begrensd tot 80 pct. van de maandtreinkaart voor de overeenstemmende afstand te berekenen op basis van het boek van de wettelijke afstanden; c) bij ander vervoer : bestaande regeling inzake de tussenkomst in de onkosten blijft behouden.»

Art. 3.In artikel 5 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 1973 wordt de datum van het koninklijk besluit gewijzigd : «

Artikel 5.Voor het door de ondernemingen met financiële steun van de werknemers georganiseerd vervoer kan de tegemoetkoming van de werknemers vastgesteld worden op het bedrag van de maandelijkse bijdrage van de werknemer in de prijs van een treinkaart geldig voor één maand, thans vastgesteld bij koninklijk besluit van 27 januari 1998 (Belgisch Staatsblad van 13 februari 1998). »

Art. 4.In artikel 7 wordt de datum van invoege treding van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst gewijzigd : «

Artikel 7.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde duur. » Ieder der contracterende partijen kan deze overeenkomst opzeggen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk der contracterende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^