Koninklijk Besluit van 26 mei 2000
gepubliceerd op 19 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonde

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012435
pub.
19/08/2000
prom.
26/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 MEI 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999 Tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren (Overeenkomst geregistreerd op 30 juli 1999 onder het nummer 51841/CO/102.04)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van Waals-Brabant.

Onder "werknemers" worden de werklieden en werksters verstaan.

Art. 2.Ten voordele van de betrokken sectors wordt er voorzien in de aanwending van 0,20 pct. van de loonsom voor de schoolopleiding met een volledig leerplan van steenhouwers (hardsteen en zandsteen).

Ingevolge deze schoolopleiding verbindt de sector er zich toe tegen eind 2000 twee personen in dienst te nemen die op termijn kunnen behoren tot de risicogroepen.

Deze opleiding geschiedt in samenwerking met de "FOREM", de O.C.M.W.'s en de verenigingen en groeperingen die zich met vorming bezighouden.

Art. 3.Deze verbintenis moet per jaar tenminste 0,20 pct. van de aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid aangegeven loonsom omvatten.

Deze sommen zullen gestort worden aan een fonds dat te dien einde wordt opgericht en nadien worden toegekend volgens de behoeften van de betrokken onderwijsinrichtingen.

Dit fonds, dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers en van de vakorganisaties die deze overeenkomst hebben ondertekend, zal ermee worden belast samen met de sociale gesprekspartners deze opleiding te organiseren en zal de aanwending controleren van dit minimum percentage van 0,20 pct. voor het jaar 1999 en van 0,20 pct. voor het jaar 2000.

Art. 4.Indien wordt geweigerd artikel 2 toe te passen, verbindt de sector er zich toe één werknemer in dienst te nemen die beantwoordt aan de notie risicogroep.

Art. 5.Deze overeenkomst zal, samen met die welke werd gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, worden toegepast.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^