Koninklijk Besluit van 26 mei 2011
gepubliceerd op 15 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn-Akkoord

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024162
pub.
15/07/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn-Akkoord


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het Bonn-Akkoord dat omgezet werd door de wet van 16 juni 1989 « Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983 »;

Overwegende dat de 1987 vergadering van het Bonn-Akkoord bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft.

Overwegende dat het Bonn-Akkoord beslist heeft in hun zitting van 2010 dat de 2011 bijdrage van België 6.734,74 P zal inhouden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2011;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage ten belope van de omzetwaarde in euro van 6.734,74 P aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan het Bonn-Akkoord.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op : National Westminster Bank PLC Law Courts, Temple Bar Branch PO Box 10720 217 Strand London WC2R 1AL N° de code de la Banque : 60-80-08 N° et dénomination du compte : 01626183 Bonn Agreement IBAN : GB75NWBK60800801626183 Swift : NWBKGB2L

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^