Koninklijk Besluit van 26 mei 2011
gepubliceerd op 15 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024164
pub.
15/07/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Maasverdrag


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het « Maasverdrag » dat omgezet werd door de wet van 6 oktober 2005 « Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Scheldeverdrag; 2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002 »;

Overwegende dat de 2003 vergadering van het MAasverdrag verdragsluitende partijen bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft;

Overwegende dat de 2010 vergadering van het Maasverdrag beslist heeft dat de 2011 bijdrage van het Koninkrijk België 2.236 euro zal inhouden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2011;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage van 2.236 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan het Maasverdrag.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op : Rekeningnummer : 001-5181678-14 IBAN : BE94 0015 1816 7814 BIC : GEBABEBB Bank : BNP Paribas Fortis

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^