Koninklijk Besluit van 26 mei 2011
gepubliceerd op 15 juli 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR-Verdrag

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024165
pub.
15/07/2011
prom.
26/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het OSPAR-Verdrag


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 van 22 december 2010;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het « OSPAR » verdrag dat omgezet werd door de wet van 11 mei 1995 « Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, bijlagen I, II, III en IV, en de aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 »;

Overwegende dat de 1998 vergadering van de OSPAR Commissie bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft.

Overwegende dat de OSPAR Commissie beslist heeft in hun zitting van 2010 dat de OSPAR bijzondere ICES Bijdrage van België voor het jaar 2011 van 52.863, 21 DKK zal inhouden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2011;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage ten belope van de omzetwaarde in euros van 52.863, 21 DKK aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2011, wordt verleend aan OSPAR.

Art. 2.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden op : The OSPAR Commission Danish Kroner Account Rekeningnummer : 175/01/00965901 IBAN : GB88NWBK60730100965901 BOC : NWBKGB2L

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Staatssecretaris voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^