Koninklijk Besluit van 26 mei 2016
gepubliceerd op 17 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten »

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2016203022
pub.
17/06/2016
prom.
26/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203022

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten houdende oprichting van Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad, artikel 13;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 februari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding, gegeven door de Minister van Begroting op 25 april 2016;

Op de voordracht van de Vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale culturele instellingen, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten", opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit en zijn bijlage treden in werking de dag van hun publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale culturele instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale culturele instellingen, D. REYNDERS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" Beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Paleis voor Schone Kunsten Tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen hierna te noemen de « Staat », enerzijds en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Paleis voor Schone Kunsten, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 23, hier vertegenwoordigd door dhr. Etienne Davignon, Voorzitter van de raad van bestuur en Paul Dujardin, directeur-generaal, hierna te noemen de « Vennootschap », anderzijds Inleiding : 1. De Vennootschap werd opgericht bij de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad die het stelsel en de statuten ervan vastlegt. Die wet is in werking getreden op 25 augustus 2000, ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000021142 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Titel I van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wij sluiten.

De statuten ervan werden vastgelegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021640 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001001327 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001013240 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen sluiten (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2002) genomen ter uitvoering van voornoemde wet. 2. Artikel 13 van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten voorziet in het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de Staat en de Vennootschap. Een eerste beheersovereenkomst, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 2 december 2002 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2002), is op 21 december 2002 in werking getreden.

Een tweede beheersovereenkomst goedgekeurd door het koninklijk besluit van 22 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009205891 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" voor de periode 2009-2013 sluiten (Belgisch Staatsblad van 28 december 2009) is op 28 december 2009 in werking getreden Krachtens voornoemd artikel 13 moet die overeenkomst minstens de volgende aangelegenheden regelen : 1° de voorwaarden volgens welke de opdracht van openbare dienstverlening van de Vennootschap wordt gewaarborgd, zoals vermeld in artikel 3, § 1, 1°;2° de beschrijving van de krachtlijnen en accenten van de culturele programmering;3° de vastlegging, de berekening, de voorwaarden en de wijze van betaling van de eventuele toelagen ten laste van de Algemene uitgavenbegroting van de Federale Staat;4° de manier waarop de financiële belangen van de federale Staat worden gewaarborgd;5° de verplichtingen inzake intern en extern toezicht;6° de wijze waarop voor een meertalige dienstverlening wordt gezorgd voor het cliënteel en de partners van de Vennootschap;7° de langetermijnovereenkomsten met de vennootschappen, groeperingen, verenigingen en instellingen die actief bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Vennootschap.3. De Vennootschap voert een actief beleid ter democratisering van cultuur en vergemakkelijkt de toegang tot de verschillende artistieke disciplines die aan bod komen in het Paleis voor Schone Kunsten, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van de inwoners van België.Zij waakt erover het publiek waarop zij zich richt te vernieuwen en uit te breiden. 4. De Vennootschap waakt erover dat de activiteiten die niet onder haar opdrachten van openbare dienstverlening vallen, geen afbreuk doen aan de uitvoering van deze dienstverlening. Dientengevolge is overeengekomen wat volgt : TITEL I. - Voorwerp van de beheersovereenkomst

Artikel 1.Deze beheersovereenkomst heeft als doel, overeenkomstig artikel 13, § 1, 1° van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten, de respectieve rechten en plichten van de Staat en de Vennootschap te regelen. Deze rechten en plichten verduidelijken onder welke voorwaarden de door de Staat aan de Vennootschap toevertrouwde taken van openbare dienstverlening moeten worden uitgevoerd.

TITEL II. - Algemene bepalingen

Art. 2.De bepalingen voorzien in deze titel zijn van toepassing op de opdrachten bepaald in hoofdstuk 1 en 2 van Titel III van onderhavig contract.

Art. 3.De Vennootschap verzekert de communicatie en de promotie van de manifestaties die georganiseerd worden in het Paleis voor Schone Kunsten.

De contacten met het publiek - in welke vorm dan ook - vinden in elk geval minstens plaats in het Nederlands en in het Frans. Het personeel dat in contact komt met het publiek zorgt voor de ontvangst en de informatie in die talen (kaartverkoop, bodes en ouvreuses, mondelinge informatie, telefooncentrale, internet enz...).

Art. 4.De Vennootschap besteedt een bijzondere aandacht aan de ontvangst en het comfort van het publiek. Daartoe stelt zij hen een cafetaria, een restaurant en bars ter beschikking tijdens de pauzes, evenals een bookshop, behalve als vastgesteld wordt dat dit economisch gezien niet haalbaar is.

Art. 5.De Vennootschap zet een eigen professionele kaartverkoop op touw en maakt ter zake gebruik van ook de meest geavanceerde technieken, onverminderd de bepalingen van artikel 23 van deze overeenkomst.

Art. 6.De Vennootschap verbindt zich ertoe te zorgen voor uitrusting voor de scène, tentoonstellingen, onderhoud en communicatie die aan de hedendaagse kwaliteitsnormen voldoen.

Art. 7.De Vennootschap conformeert zich aan de wettelijke en reglementaire normen met betrekking tot de veiligheid van het publiek, het personeel, de artiesten en de kunstwerken uit collecties.

Bovendien sluit zij ad hoc verzekeringscontracten af.

Art. 8.De Vennootschap verbindt zich ertoe alle samenstellende elementen van de intellectuele eigendom en de auteurs- en naburigerechten optimaal te beschermen, met name de benamingen, de merken, de logo's, de commerciële namen,...

Art. 9.Mag de Vennootschap in geen enkel geval het gebouw ter beschikking stellen van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een groepering van welke aard ook die zich op een manifeste manier vijandig toont tegenover de rechten en vrijheden die worden gegarandeerd door de Conventie van 4 november 1950 ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals goedgekeurd door de wet van de 13 mei 1955, en door de aanvullende protocollen bij deze conventie die van toepassing zijn in België.

De Vennootschap kan de terbeschikkingstelling van haar infrastructuur aan derden weigeren wanneer dit een ernstig risico inhoudt voor de veiligheid van het publiek, het personeel, de artiesten of de kunstwerken. Een met redenen omklede beslissing wordt gestuurd aan de voogdijminister.

Art. 10.De Vennootschap verbindt zich ertoe een culturele, artistieke, professionele en technische referentie te zijn.

Overeenkomstig de bestemming van het Paleis als cultureel en artistiek centrum, draagt de Vennootschap er zorg voor dat de culturele programmering coherent is en dat het geheel van de voorgestelde activiteiten de geest van die programmering naleven.

Art. 11.De verbintenissen die de Vennootschap is aangegaan in het kader van deze beheersovereenkomst blijven rechtstreeks verbonden aan de financiële middelen waarover zij beschikt en in het bijzonder aan de toelagen die haar worden toegekend om haar opdrachten te vervullen.

TITEL III Dienstverlenende opdrachten en aanvullende opdrachten HOOFDSTUK I. - Dienstverlenende opdrachten

Art. 12.Overeenkomstig artikel 3, § 1, van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten heeft de Vennootschap als doel zich actief in te zetten voor het opzetten, uitwerken en uitvoeren, bij voorkeur op de site van het Paleis voor Schone Kunsten maar ook buiten haar site om haar activiteit volledig en met coherentie te kunnen organiseren, van een multidisciplinaire en geïntegreerde culturele programmering die bijdraagt tot de Europese en internationale uitstraling van het federale België, de Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Die opdracht omvat : 1. culturele producties eigen aan de Vennootschap van het Paleis voor Schone Kunsten, die zich niet exclusief tot deze of gene Gemeenschap richten;2. coproducties op de in de vorige paragraaf bedoelde gebieden, in samenwerking met verenigingen, organen en instellingen met gelijkaardige maatschappelijke doeleinden;3. de terbeschikkingstelling van de zalen en de infrastructuur van het gebouw aan verenigingen, organen en instellingen met een eigen culturele programmering, voor zover die niet strijdig zijn met de artistieke productie van de Vennootschap.

Art. 13.Onverminderd de neerlegging van een jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 14, § 6, van de voornoemde wet van 1999, deelt de Vennootschap ten laatste op 30 april van elk jaar aan de voogdijminister een plan met de voorstelling van haar cultureel programma voor het komende seizoen mee.

De Vennootschap deelt eveneens een operationeel plan mee dat een gedetailleerd overzicht geeft van de investeringen die worden voorzien om te beantwoorden aan de verplichtingen die voortvloeien uit onderhavig contract, en hun respectieve financieringsplannen.

Art. 14.Met uitzondering van de perioden van onderhoud van de toneel- en tentoonstellingszalen, is het Paleis voor Schone Kunsten gedurende het gehele jaar operationeel. Sluitingsdagen kunnen worden vastgelegd tijdens de zomer- of eindejaarsperiodes.

Art. 15.De Vennootschap exploiteert haar infrastructuur door regelmatig en gelijktijdig - alleen of in samenwerking met andere instellingen, verenigingen of organen - verscheidene artistieke disciplines voor te stellen zoals muziek, plastische kunsten, film, dans, theater, lezingen, debatten, symposia, multimedia,... en moedigt de multidisciplinaire samenwerking aan.

Art. 16.Overeenkomstig haar maatschappelijk doel, maakt de Vennootschap het Paleis voor Schone Kunsten toegankelijk voor alle sociaal-economische bevolkingsgroepen en voert zij met name significante prijsverlagingen door voor de volgende categorieën van personen : werklozen, gerechtigden op prestaties van sociale bijstand (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen en tegemoetkomingen aan gehandicapten), gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 en jongeren.

In geval van een voorgenomen substantiële wijziging van haar prijsbeleid deelt de Vennootschap de voogdijminister voorafgaandelijk en schriftelijk het algemene prijsbeleid mee dat zij van plan is te voeren.

Gesteld dat de voogdijminister het hem voorgelegde algemene prijsbeleid betwist, wordt tussen beide partijen overlegd om ter zake tot een akkoord te komen. Intussen zijn de tijdens het laatste seizoen geldende prijzen van toepassing.

De Vennootschap behoudt het recht om haar prijsbeleid aan te passen in functie van bijzondere feiten of omstandigheden, bv. de verhoging van de productiekosten.

Deze bepaling vormt geen beletsel om onmiddellijk nieuwe commerciële formules in te voeren Elke prijsverhoging gaat ten vroegste van kracht voor het komende seizoen

Art. 17.De Vennootschap organiseert minstens eenmaal per jaar een opendeurdag, waarop zij zichzelf aan het publiek voorstelt. Bij die gelegenheid organiseert zij rondleidingen van het gebouw en een reeks voor haar activiteit karakteristieke evenementen. Die dag en alle activiteiten in dat kader zijn volledig gratis toegankelijk.

Het Paleis voor Schone Kunsten is toegankelijk voor het publiek op de Nationale Feestdag, onverminderd de specifieke politiereglementen met betrekking tot het verloop van de festiviteiten.

Art. 18.De Vennootschap ontwikkelt en vervult een transversaal programma inzake vorming en publiekswerking dat de verschillende hoofdlijnen van haar programmering omvat en voor doelgroepen bestemd is (kinderen, jongeren, scholen, studenten, liefhebbers, regelmatige bezoekers, andersvalide personen, personen uit minder bedeelde milieus, mensen van vreemde origine,...) De strategie inzake publiekswerking zal de doelstelling hebben om: - een groter publiek aan te spreken en voor iedereen toegang tot de programmering te verzekeren, - bij te dragen aan de levenslange scholing, - de stuwende rol van artistieke creatie en cultuur voor de sociale samenhang te versterken.

De dienst voor vorming en publiekswerking brengt specifieke instrumenten aan zoals geschreven materiaal, activiteiten ter begeleiding van de programmering en participatie-activiteiten. Voor de periode 2016-2019 zijn de specifieke doelstellingen om: - de band met het publiek te versterken: de impact vergroten van artistieke activiteiten op verschillende publieksgroepen op het vlak van kennis, intellectuele en persoonlijke verrijking, - de tools digitaliseren/ nieuwe technologieën gebruiken: meer digitalisering van de tools die voor, tijdens en na het bezoek gebruikt worden, - publieksgroepen diversifiëren: aantrekken van nieuw publiek uit alle opleidings- en ervaringsniveaus dat de culturele diversiteit van het Gewest of het land vertegenwoordigt.

Voorts zal de nadruk worden gelegd op projecten die in samenwerking met het National Orkest van België (NOB) en de Koninklijke Muntschouwburg (KMS) tot stand komen.

De Vennootschap verzekert de zichtbaarheid van het programma dat door haar dienst publiekswerking wordt voorgesteld. Naargelang de overwogen gebieden kan de Vennootschap specifieke partnerschappen aangaan.

Art. 19.Gelet op het statuut van Brussel als Europese hoofdstad, legt de Vennootschap de Europese Commissie en de Europese instellingen projecten voor die de basis vormen van een Europese culturele activiteit, waarbij de cultuurdiversiteit en de mobiliteit van kunstenaars en kunstwerken worden aangemoedigd.

In die context zoekt de Vennootschap naar een specifiek samenwerkingsverband en kan zij daartoe de passende overeenkomsten sluiten.

Art. 20.De Vennootschap schenkt bijzondere aandacht aan de meningen van en de vragen naar inlichtingen van het publiek.

Bovendien zorgt zij voor de opvolging van de schriftelijke klachten.

Daartoe houdt de vennootschap een centraal bestand bij van de klachten en het gevolg dat eraan wordt gegeven. Zij coördineert de dossierbehandelingsprocedure die de betrokken dienst zal uitvoeren.

De Vennootschap stelt een jaarverslag op over de werking van al haar diensten en legt dit voor aan de Raad van Bestuur. Dit verslag wordt eveneens voorgelegd aan het paritair comité. HOOFDSTUK II. - Aanvullende opdrachten

Art. 21.Voor zover de programmatie het mogelijk maakt, tracht de Vennootschap ten volle haar infrastructuur te benutten door middel van aanvullende activiteiten die evenwel nooit voorrang kunnen krijgen op in het kader van de dienstverlenende opdracht van de Vennootschap opgezette manifestaties.

In dit kader stelt de Vennootschap haar infrastructuur tevens ter beschikking van de federale of andere overheden voor de organisatie van manifestaties die een "public relations" karakter hebben.

In die context ziet de Vennootschap erop toe dat de culturele programmatie, als bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten houdende oprichting van de Vennootschap, minimaal 75 % van de activiteiten van het Paleis uitmaakt.

TITEL IV. - Samenwerking

Art. 22.De Vennootschap ziet erop toe initiatieven op het getouw te zetten om de samenwerking met andere instellingen te ontwikkelen - in het bijzonder met die welke regelmatig gebruikmaken van het Paleis voor Schone Kunsten - voor wat de muziek, de plastische kunsten, cinema en de podiumkunsten betreft.

De Vennootschap waakt er eveneens over samenwerking en synergieën te ontwikkelen met de federale wetenschappelijke en culturele instellingen en met instellingen die afhangen van de Gemeenschappen.

Art. 23.De Vennootschap bepaalt, in overleg met het National Orkest van België (NOB) en de Koninklijk Muntschouwburg (KMS), een gezamenlijke strategie ter organisatie, coördinatie en ontwikkeling van alle diensten die dankzij een gezamenlijke aanpak de geleverde opdrachten kunnen optimaliseren. De Vennootschap organiseert een voorafgaand overleg met het NOB en de KMS om te bepalen welke investeringen gemeenschappelijk gebeuren.

Er wordt een gezamenlijke strategie uitgewerkt, minstens inzake: 1° een gemeenschappelijk, werkzaam ticketingsysteem vanaf het seizoen 2016/2017;2° ICT: terzelfdertijd op het vlak van een geïnformatiseerd beheersysteem, van interactieve communicatie en van integratie van nieuwe technologieën bij de diensten van publiekswerking;3° de communicatie vanaf het seizoen 2016/2017.Die besteedt bijzondere aandacht aan gezamenlijke artistieke projecten, die de Vennootschap samen met het NOB en de KMS heeft ontwikkeld; 4° de convergentie van de financiële en boekhoudkundige informatiesystemen van de drie instellingen, rekening houdend met de Belgische en Europese verplichtingen;elke instelling zal er in de eerste plaats naar streven om, tijdens de invoering van een nieuw systeem, een al bestaand systeem van een van de twee andere instellingen te implementeren, als dat bestaande systeem goede prestaties levert en op voorwaarde dat de wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten wordt nageleefd.

Art. 24.De Vennootschap ontwikkelt een diepgaande samenwerking met het NOB en de KMS met het oog op de samenhang en complementariteit van hun respectieve artistieke beleid.

In dat kader ontwikkelen de drie instellingen in dat domein, in overleg specifieke artistieke en culturele projecten, met name : 1° de organisatie, samen met de KMS en het NOB, vanaf het seizoen 2017/2018, van een jaarlijks concert waarin de muzikanten van de beide orkesten hun kwaliteiten kunnen tonen;2° het ontwerpen en uitvoeren, vanaf het seizoen 2017/2018, van een gemeenschappelijk thematisch aanbod dat een programma met een specifieke publiekswerking omvat;3° de organisatie van een gezamenlijk educatief traject, vanaf het seizoen 2017/2018;4° de aanstelling van een hedendaags artiest in residentie vanaf seizoen 2018/2019.De Vennootschap legt samen met het NOB en de KMS de residentiemodaliteiten vast.

Art. 25.De Vennootschap overweegt de mogelijkheid van samenwerkingen en synergieën met de andere instellingen op de Kunstberg.

Art. 26.In overleg met de KMS en het NOB stelt de Vennootschap een eerste stand van zaken op over de verwezenlijking van de gezamenlijke projecten zoals geciteerd in dit hoofdstuk. Ze bezorgt de stand van zaken binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst aan de Minister. In het kader van de begroting en van het activiteitenrapport, geciteerd in respectievelijk artikel 39 en artikel 41 van deze overeenkomst, zal jaarlijks een bijgewerkte versie van die stand van zaken aan de Minister worden bezorgd.

TITEL V. - Gebouw

Art. 27.De Vennootschap voert haar taken uit met inachtneming van het architecturale patrimonium dat zij beheert.

Art. 28.De Vennootschap is verantwoordelijk voor het beheer en het normale en operationele onderhoud van het gebouw. Dit behelst m.n. de inrichting van de tentoonstellingsruimten en van de theater- en concertzalen voor specifieke manifestaties.

Art. 29.De Staat verbindt zich ertoe de grote herstellings-, renovatie-, en restauratiewerkzaamheden aan het gebouw ten laste te nemen, met inbegrip van de technische installaties en de veiligheidsinstallaties voor de bezoekers, de artiesten, het personeel en de kunstwerken.

Bovendien zullen bijzondere akkoorden worden onderhandeld tussen de Staat en de Vennootschap voor de renovatiewerken die onontbeerlijk zijn voor de goede uitvoering van de opdrachten van de Vennootschap.

De Staat en de Vennootschap stellen alles in het werk om het gebouw en de kantoorruimtes aan te passen aan de geldende normen op het vlak van duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie.

Overeenkomstig artikel 156 van de programmawet van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 bron ministerie van financien Programmawet sluiten zal de Regie der Gebouwen de werken die overeenkomstig artikel 605 van het Burgerlijk Wetboek ten laste zijn van de naakte eigenaar uitvoeren op eigen initiatief en ten laste van de eigen begroting. De werken die de lasten van de naakte eigenaar overschrijden zullen door de Regie kunnen worden uitgevoerd op verzoek van de Vennootschap, hetzij ten laste van de begroting van de Vennootschap, hetzij wanneer de Regie der Gebouwen dergelijke werken nuttig acht voor het behoud of de vermeerdering van de waarde van het staatspatrimonium ten laste van de eigen begroting van de Regie der gebouwen.

Art. 30.Binnen haar culturele opdracht tracht de Vennootschap de ruimtes optimaal te benutten in het licht van de artistieke doelstellingen.

De Vennootschap ziet erop toe dat de exploitatie van de handelsruimtes niet in strijd is met het maatschappelijk doel van de Vennootschap en dat het gebruik ervan geen afbreuk doet aan het gebouw.

De opbrengsten van de commerciële ruimtes zijn bestemd voor de Vennootschap.

Art. 31.De Vennootschap waakt erover dat het gebouw en het geheel van de infrastructuur in de mate van het mogelijke toegankelijk is voor gehandicapte personen. De werken die noodzakelijk zijn voor de realisatie van deze doelstelling worden, conform artikel 29, alinea 2, van onderhavig contract, ten laste genomen door de Regie der Gebouwen.

TITEL VI. - Financiering

Art. 32.De Federale Staat kent een jaarlijkse toelage toe aan de Vennootschap, die de toelage uitsluitend aan de financiering van haar opdrachten van openbare dienst besteedt.

Art. 33.De toelage die de Federale Staat voor 2016 aan de Vennootschap toekent, bedraagt € 12.277.000.

Vanaf 2017 evolueert de toelage, vermeld in de vorige alinea, jaarlijks op de volgende manier : - De toelage wordt in drie delen verdeeld. Een deel moet de personeelsuitgaven dekken, een ander de werkingsuitgaven en het andere de artistieke productiekosten. De delen bedragen respectievelijk 42,08 %, 19,17 % et 38,75 % van het bedrag vermeld in de eerste alinea van dit artikel. - Het deel met betrekking tot de personeelsuitgaven wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de personeelsuitgaven zoals vermeld in de rondzendbrief over de voorafbeelding van de begroting van het desbetreffende jaar en in de rondzendbrief over de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar. - Het deel met betrekking tot de werkingsuitgaven wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters die betrekking hebben op de werkingsuitgaven zoals vermeld in de rondzendbrief over de voorafbeelding van de begroting van het desbetreffende jaar en in de rondzendbrief over de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar. Tot en met 2019 wordt het jaarlijks ook onderworpen aan een besparing van 2 %. - Het deel met betrekking tot de artistieke productiekosten wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de parameters met betrekking op de werkingsuitgaven zoals vermeld in de rondzendbrief over de voorafbeelding van de begroting van het desbetreffende jaar en in de rondzendbrief over de begrotingsaanpassing van datzelfde jaar.

Art. 34.75 % van de toelage vermeld in artikel 33 wordt in de loop van het eerste trimester uitbetaald. Het resterende gedeelte zal elk jaar in drie gelijke schijven worden uitgekeerd in oktober, november en december.

Art. 35.Naast deze basistoelage kan de Federale Staat bijkomende middelen toekennen aan de Vennootschap in het kader van specifieke projecten, die met name bijdragen tot het positief imago van België in het buitenland en de verdediging van de zetelpolitiek van België en zijn roeping als internationaal centrum, en die het voorwerp uitmaken van ad hoc overeenkomsten met een eenmalig dan wel een meerjarig karakter.

De Staat zal erop toezien dat de investeringen ten voordele van de Vennootschap zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord Beliris en het deel aan subsidies van de Nationale Loterij dat aan de Vennootschap wordt toegekend, behouden blijven.

Art. 36.De Vennootschap verbindt zich ertoe om bijzondere aandacht te besteden aan de toename van haar bijkomende middelen bovenop de middelen toegekend door de Federale Staat en vermeld in hoofdstuk VI van deze overeenkomst. Met dat doel voert de Vennootschap een daadkrachtig beleid om bijkomende financiering te verwerven, met name gebaseerd op de aanwending van verschillende vormen en maatregelen van steun voor investeringen in artistieke producties.

TITEL VII. - Financiële garanties ten opzichte van de Staat. Interne en externe controle. Evaluatie

Art. 37.Overeenkomstig artikel 661, § 1, 6°, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, brengen de bestuurders van de Vennootschap jaarlijks een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de Vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de realisatie van zijn sociaal oogmerk, zoals, wat de Vennootschap betreft, omschreven bij artikel 3, § 1, van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten.

Art. 38.De Vennootschap is onderworpen aan de controle van de regeringscommissarissen, conform artikel 14 van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten en artikel 151 van programmawet van 8 april 2003.

Art. 39.De Vennootschap stelt de begrotingsvooruitzichten op die bestaan uit : - het budget waarin de Vennootschap haar inkomsten en haar uitgaven raamt, tijdens het jaar waarvoor het is opgesteld; - in voorkomend geval, een plan met maatregelen die ertoe strekken het begrotingsevenwicht te handhaven; - een investeringsplan ter rechtvaardiging van de afschrijvingslasten van de goederen waarvan de aankoop tijdens het lopende jaar is gepland.

De begrotingsvooruitzichten worden elk begrotingsjaar ten laatste op 30 september meegedeeld aan de minister bevoegd voor de culturele instellingen.

De Vennootschap past deze begrotingsvooruitzichten aan in functie van de toelagen ingeschreven in de Algemene Uitgavenbegroting van de Staat.

Art. 40.De rekeningen van de Vennootschap zijn onderworpen aan de controle van een College van Commissarissen, samengesteld uit twee leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren en twee door het Rekenhof benoemde leden, conform artikel 15 van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten.

Art. 41.De Vennootschap voegt een evaluatie van de verwezenlijking van de synergieën vermeld in Titel VI van deze overeenkomst toe aan het activiteitenrapport dat voor de Minister bestemd is overeenkomstig artikel 14, § 6, van de wet van 1999. Dat rapport wordt ten laatste op 30 april aan de Minister bezorgd

Art. 42.De begroting moet altijd worden voorgesteld in evenwicht. De Vennootschap verbindt zich ertoe om haar begrotingsevenwicht te verzekeren. Dat evenwicht moet ook in ESR-termen bereikt worden behoudens afwijking toegestaan door de Minister van Begroting Er is een duidelijk onderscheid tussen de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de opdracht die worden opgesomd in hoofdstuk 1 van Titel III van deze beheersovereenkomst en de inkomsten en uitgaven van de aanvullende activiteiten.

Art. 43.De Vennootschap houdt een dubbele boekhouding die aan een interne en een externe controle is onderworpen.

De interne controle van de Vennootschap wordt uitgevoerd door de financiële directeur van de Vennootschap.

De raad van bestuur richt een auditcomité en een remuneratiecomité op.

Voor elk comité, bepaalt de raad van bestuur de samenstelling en het mandaat.

De externe controle van de Vennootschap wordt uitgevoerd door het College van Commissarissen, onverminderd de bevoegdheden toegekend aan de regeringscommissarissen.

Die controles worden met name uitgevoerd op de boekhouding, de jaarrekeningen en het beheersrapport van de Vennootschap, alsook op het verslag voor de Minister en voor de Minister van Begroting, conform artikel 14, § 6 van voornoemde wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten.

TITEL VIII. - Duur van de beheersovereenkomst - Sancties

Art. 44.Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten tot 31 december 2019.

Als bij het verstrijken van deze beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt deze beheersovereenkomst van rechtswege verlengd tot de inwerkingtreding van een nieuwe beheersovereenkomst.

Art. 45.In geval van gebrekkige uitvoering of niet-uitvoering in hoofde van de Vennootschap van een van de verplichtingen die haar worden opgelegd ter uitvoering van deze overeenkomst en van de wet houdende oprichting ervan, die wordt vastgesteld door een verslag van de regeringscommissarissen, kan de regering, na de raad van bestuur van de Vennootschap in gebreke te hebben gesteld en na een termijn van één maand toegekend aan de Vennootschap om haar in staat te stellen haar verplichtingen na te komen, de in artikel 33 vermelde toelage verminderen met een bedrag dat niet hoger mag liggen dan 10 % van de toelage. Voordat die sanctie wordt toegepast, hoort de voogdijminister de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur-generaal.

Onderhavig artikel is van toepassing, onverminderd de bepalingen van de artikelen 50 en 55 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit.

TITEL IX. - Slotbepalingen

Art. 46.Wanneer zich een onverwacht evenement voordoet dat gelijk kan worden gesteld aan een geval van overmacht of ingeval de Vennootschap nieuwe lasten worden opgelegd, als gevolg van evenementen extern aan de activiteiten of de wil van beide partijen, plegen de federale regering en de Vennootschap overleg over de aanpassing of de wijziging van deze overeenkomst door middel van een bijakte l. De eventuele aanpassingen of wijzigingen moeten door de raad van bestuur worden goedgekeurd.

Aldus opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren.

Voor de Belgische Staat: D. REYNDERS Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen Voor de NV van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten: Voor de Voorzitter van de raad van bestuur, afwezig : M. PRAET Ondervoorzitter van de raad van bestuur P. DUJARDIN Directeur-generaal


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^