Koninklijk Besluit van 26 mei 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2019030524
pub.
14/06/2019
prom.
26/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030524

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


26 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 april 2019;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 73bis, §§ 2 en 3;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de termijn gesteld in artikel 73bis, § 2;

Overwegende de adviezen n° 2129 van de CRB - NAR, gegeven op 23 april 2019, van inzake welvaartsvastheid 2019-2020 - uitvoering van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het Generatiepact;

Overwegende de beslissing van de Ministerraad van 5 april 2019 bettreffende de toepassing van het mechanisme van de welvaartaanpassing van de sociale uitkeringen voor de periode 2019-2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 18 april 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van de koninklijk besluit van 3 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004002107 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot verhoging van de bedragen van het leefloon sluiten tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 15 maart 2007, 4 mei 2010, 13 augustus 2011, 30 augustus 2013, 30 augustus 2015, 1 april 2016, 30 juni 2017, 22 juni 2018 wordt aangevuld als volgt: « 12° op 1 juli 2019: 5.306,24 7.959,38 10.754,07 ».

Art. 2.Artikel 2 van dezelfde koninklijk wordt aangevuld als volgt: « 13° op 1 januari 2020: 5.371,27 8.056,92 10.888,50 ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019 met uitzondering van artikel 2 dat in werking treedt op 1 januari 2020.

Art. 4.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^