Koninklijk Besluit van 26 november 1999
gepubliceerd op 22 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de Duitse vertaling van vijf bijlagen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaat

bron
ministerie van justitie
numac
1999010211
pub.
22/12/1999
prom.
26/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit houdende de Duitse vertaling van vijf bijlagen van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rechters in handelszaken, de rechters en raadsheren in sociale zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesraad van de magistratuur, inzonderheid op de artikelen 3 en 7;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat in het Belgisch Staatsblad van 4 november 1999 de oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid van de Adviesraad van de magistratuur en tot de kandidaten voor een mandaat van vertegenwoordiger bij de Adviesraad van de magistratuur werd bekendgemaakt;

Overwegende dat bij toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rechters in handelszaken, de rechters en raadsheren in sociale zaken, de verkiezingen voor de Adviesraad van de magistratuur gehouden worden op vrijdag 4 februari 2000, zijnde de eerste vrijdag van de derde maand volgend op de oproep;

Overwegende dat in het kader van deze verkiezingen de documenten vervat in de bijlagen ook in een Duitse versie dienen ter beschikking te zijn;

Overwegende dat het met het oog op de praktische en materiële organisatie van de verkiezingen een drukproef van de verschillende stembiljetten uiterlijk op 10 december 1999 moet ter beschikking zijn;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rechters in handelszaken, de rechters en raadsheren in sociale zaken wordt een Duitse vertaling toegevoegd van de bijlagen 1, 2, 3, 4 en 5, gevoegd aan dit besluit onder dezelfde nummering.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^