Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012050
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de edele metalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de edele metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 Uurlonen (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104915/CO/149.03) In uitvoering van artikel 5 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Lonen 1. Meerderjarige arbeiders Art.2. De minimumuurlonen worden als volgt vastgesteld (regime 38 u./week) :

Categorieën - Catégories

Spanning - Tension

38 uur/week 38 heures/semaine 1 februari 2011 - EUR 1er février 2011 - EUR

A.

100

11,19

B.

104

11,64

C.

108

12,09

D.

120

13,43

E.

125

13,99

F.

130

14,55


2. Jonge arbeiders Art.3. In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 wordt de bestaande leeftijdsdiscriminatie voor jongeren binnen de uurlonen weggewerkt. Hierdoor hebben arbeiders die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een loon aan 100 pct. 3. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Art.4. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen vermeld in artikelen 2 en 3 en van kracht op 1 februari 2011, werden op 1 februari 2011 op basis van het indexcijfer januari 2011 aangepast. Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 16 juni 2011 en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen en algemeen verbindend verklaard van 7 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2009).

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de edele metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^