Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vana

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012060
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011 Halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 9 augustus 2011 onder het nummer 105190/CO/207)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de economische herstelwet van 27 maart 2009 (Belgisch Staatsblad van 7 april 2009), in uitvoering van artikel 10, § 4, van het sectoraal akkoord 2011-2012 gesloten op 10 mei 2011 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is alleen maar van toepassing op de ondernemingen die hiermede op hun niveau instemmen, hetzij onder de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst hetzij onder de vorm van een toetredingsakte tot deze sectoral collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de inrichting, voor een duur beperkt tot de periode die zich strekt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 en overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 (koninklijk besluit van 30 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1994, gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 april 1997, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1997) gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers, in geval van halvering van hun voltijdse arbeidsprestaties.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is, overeenkomstig artikel 1 hierboven, van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor bedienden uit de scheikundige nijverheid en op de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies, vastgesteld door dit paritair comité.

Art. 3.De toetredingsprocedure tot deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt als volgt vastgesteld : A. Indien de toetreding gebeurt via een collectieve arbeidsovereenkomst dient deze collectieve arbeidsovereenkomst te vermelden dat hij gesloten is in uitvoering van deze sectoral collectieve arbeidsovereenkomst; hij wordt voor neerlegging verzonden naar de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Een afschrift van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt ter kennisgeving verzonden naar de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid die er de ondertekenaars van deze collectieve arbeidsovereenkomst van in kennis brengt;

B. Indien de toetreding via toetredingsakte gebeurt, is de procedure als volgt : De toetreding gebeurt door de betekening van een toetredingsakte, waarvan een model in bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegevoegd.

Deze toetredingsakte dient door de werkgever aan elke bediende schriftelijk te worden meegedeeld. Gedurende acht dagen vanaf die schriftelijke mededeling stelt de werkgever een register ter beschikking van de bedienden waarin zij hun opmerkingen mogen schrijven.

Deze toetredingsakte dient te vermelden dat zij opgemaakt is in uitvoering van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Zij wordt - na de hierboven vermelde termijn van acht dagen en samen met het register - voor neerlegging verzonden naar de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een afschrift van deze toetredingsakte evenals van het voornoemd register, wordt ter kennisgeving verzonden naar de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid die er de ondertekenaars van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van in kennis brengt.

Art. 4.De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde regeling van aanvullende vergoeding wordt voorzien voor de bedienden die : 1° de leeftijd van 55 jaar en meer hebben bereikt of zullen bereiken uiterlijk op 31 december 2012;2° voldoen aan de terzake geldende wettelijke voorwaarden;3° met hun werkgever een akkoord bereiken om hun arbeidsprestaties te halveren.

Art. 5.Voor de betrokken bedienden gelden dezelfde voorwaarden en procedures als deze bepaald in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar Model van toetredingsakte overeenkomstig artikel 3, B, van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst Halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar I. Identiteit van de onderneming 1.1. Naam en voornaam of firmanaam . . . . . 1.2. Woonplaats of sociale zetel straat . . . . . nr. ..... postnummer ........ gemeente . . . . . 1.3. Zetel technische bedrijfseenheid (exploitatiezetel) straat . . . . . nr. ..... postnummer ........ gemeente . . . . . 1.4. Telefoon .................... Fax .................... 1.5. Identiteit van de ondertekenaar . . . . . functie . . . . . 1.6. Nr. Paritair Comité . . . . . 1.7. Inschrijvingsnummer bij de RSZ . . . . .

II. Toetredingsverklaring Deze toetredingsakte wordt onderschreven in uitvoering van artikel 3, B, van de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar in 2011 en 2012, gesloten op 1 juli 2011 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en waarvan een kopij bijgevoegd is bij deze toetredingsakte.

De ondergetekende werkgever verklaart toe te treden, voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012, tot de in het eerste lid vermelde collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar gesloten op 1 juli 2011 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid (1).

III. Verbintenis De ondergetekende werkgever bevestigt dat deze toetredingsakte ter raadpleging aan de bedienden werd voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van voornoemd collectieve arbeidsovereenkomst.

IV. Procedure Een exemplaar van deze toetredingsakte wordt, na de in punt III hierboven vermelde raadpleging, samen met het register vermeld in artikel 3, B, van de hoger vermelde sectoral collectieve arbeidsovereenkomst, voor neerlegging verzonden naar de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een afschrift van deze toetredingsakte wordt, samen met een afschrift van het voornoemd register, ter kennisgeving verzonden naar de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid die er de ondertekenaars van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van in kennis brengt.

Opgemaakt te ..............., op . . . . . (ondertekening, identiteit en functie van de ondertekenaar) Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Indien de werkgever de toegang tot het halftijds conventioneel brugpensioen afhankelijk wenst te maken van supplementaire voorwaarden (vb.anciënniteit in de onderneming), dient hij dit uitdrukkelijk te vermelden in punt II van deze toetredingsakte.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^