Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in d

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012079
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren en diepbevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren- en diepbevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren- en diepbevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken (Overeenkomst geregistreerd op 6 oktober 2011 onder het nummer 106119/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren- en diepbevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken.

Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Uurlonen

Art. 2.Op 1 januari 2011 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die geen zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 uren/week (EUR) 38 h/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 h/semaine (EUR)

Categorie I Catégorie I

11,59

11,86

Categorie II Catégorie II

11,86

12,15

Categorie III Catégorie III

12,15

12,42

Categorie IV Catégorie IV

12,42

12,69


Art. 3.Op 1 januari 2011, gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 uren/week (EUR) 38 h/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 h/semaine (EUR)

Categorie I Catégorie I

11,98

12,25

Categorie II Catégorie II

12,25

12,56

Categorie III Catégorie III

12,56

12,81

Categorie IV Catégorie IV

12,81

13,14


Art. 4.Op 1 april 2012 worden de minimumuurlonen vermeld in de artikelen 2 en 3 verhoogd met 0,3 pct.

Art. 5.De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij eenzelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

Onder tewerkstellingsperiodes dient men te verstaan de periodes gedekt door : - alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst; en/of - een interimovereenkomst.

Art. 6.In afwijking op artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten volgende minimumlonen, uitgedrukt als een percentage van de in artikel 2 vermelde minimumlonen :

Leeftijd Age

Percentage Pourcentage

18 jaar en ouder 18 ans et plus

90

17 jaar 17 ans

80

16 jaar 16 ans

70

15 jaar 15 ans

60


HOOFDSTUK III. - Koppeling van de uurlonen aan het indexcifer van de consumptieprijzen

Art. 7.De bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimumuurlonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. HOOFDSTUK IV. - Premie voor nachtarbeid

Art. 8.§ 1. Een premie gelijk aan een uurtoeslag van 10 pct. met een minimum van 1,71 EUR per uur wordt toegekend voor nachtarbeid. § 2. Deze minimumuurtoeslag wordt op 1 januari 2012 1,80 EUR per uur.

Art. 9.De nacht omvat een periode van 8 uren die, behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, loopt van 22 tot 6 uur. HOOFDSTUK V. - Premie voor ploegenarbeid

Art. 10.Een minimum uurtoeslag van : - 0,43 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de morgenploeg; - 0,49 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de namiddagploeg.

Deze minimum uurtoeslagen worden op 1 januari 2012 gebracht op : - 0,45 EUR voor de arbeid geleverd in de morgenploeg; - 0,51 EUR voor de arbeid geleverd in de namiddagploeg.

Behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, zijn de arbeidsuren van de ploegen als volgt vastgesteld : - voor de morgenploeg : van 6 tot 14 uur; - voor de namiddagploeg : van 14 tot 22 uur. HOOFDSTUK VI. - Gemeenschappelijke bepalingen voor de nacht- en ploegenarbeid

Art. 11.De premies waarvan sprake in artikel 10 mogen niet met de in artikel 8 voorziene premie voor nachtarbeid worden gecumuleerd. HOOFDSTUK VII. - Geldigheid

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van fruitconserven, gekonfijte vruchten, appeldeeg, bevroren- en diepbevroren vruchten, jam, stroop- en pectinefabrieken, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010 (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2010).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gunstigere regelingen die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden.

Commentaar bij artikel 5 : De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever.

Commentaar bij artikel 6 : Deze minimumuurlonen van de jongere werklieden, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, werden vastgelegd rekening houdend met de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 novembre 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^