Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012128
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2011 onder het nummer 106415/CO/218) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden behoren.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet

Art. 2.§ 1. Bij toepassing van artikel 2, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, worden de volgende afwijkingsmogelijkheden vastgesteld : Voor niet uitvoerende bedienden en voor de bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere bediende in het bedrijf wordt uitgeoefend, vereist de uitoefening van het recht op tijdskrediet een akkoord van de werkgever.

De instemming of niet-instemming van de werkgever zal aan de werknemer meegedeeld worden uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin het schriftelijk verzoek van de werknemer werd verricht.

Artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997 met betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging is van toepassing.

In geval van blijvend geschil in de onderneming, met of zonder vakbondsafvaardiging, kan de meest gerede partij het geschil voorleggen aan het verzoeningsbureau van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden.

Art. 3.§ 1. Bij toepassing van artikel 3, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis wordt de duur van uitoefening van het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet voor de werknemers die de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt, verlengd tot 2 jaar.

Voor werknemers die de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt en die bovendien minstens 5 jaar anciënniteit in het bedrijf hebben, wordt de duur van de uitoefening van het voltijds tijdskrediet verlengd tot 3 jaar. § 2. Bij toepassing van artikel 15, § 1, laatste alinea (1) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis worden de bedienden die een beroep doen op artikel 9, § 1, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, voor zover zij de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, niet toegerekend op de drempel van 5 pct. waarin artikel 15, § 1 van de bovenvermelde collectieve arbeidsovereenkomst voorziet. § 3. De onder paragraaf 2 bedoelde bedienden ontvangen een bijkomende uitkering voor rekening van het sociaal fonds, als aanvulling op het 4/5-loon.

Deze bijkomende vergoeding bedraagt 65,20 EUR met ingang van 1 juli 2011 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Ze wordt uitbetaald per verlopen kalendermaand tot en met de maand december 2013.

De raad van beheer van het sociaal fonds wordt ermee belast de nodige maatregelen te nemen om deze vergoeding met ingang van 1 juli 2011 te kunnen betalen, overeenkomstig de bovenstaande bepalingen. HOOFDSTUK III. - Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 4.Voor al wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 van de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 5.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013. § 2. De hogervermelde regeling is van toepassing tenzij een hogere imperatieve rechtsnorm andere voorwaarden, termijnen of modaliteiten bepaalt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Voordien § 7.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^