Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004 tot aand

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206031
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004 tot aanduiding van het beheer van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004 tot aanduiding van de beheer van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004 tot aanduiding van de beheer van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie en tot invoering van het solidariteitsreglement (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2011 onder het nummer 104898/CO/118)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever en de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsindustrie en die, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, niet zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel. § 2. De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring aan. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2010 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. § 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk der partijen worden opgezegd, mits aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en met respect voor de opzegperiode van ten minste zes maanden. De opzegging is alleen geldig voor zover artikel 10, § 1, 3° van de WAP is nageleefd.

Art. 2.Artikel 4.1, vierde alinea van het solidariteitsreglement wordt als volgt aangepast : "- een deelname in de financiering van het stelsel van aanvullend pensioen gelijk voor elke dag economische werkloosheid in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze deelname wordt vastgesteld op 0,50 EUR per dag economische werkloosheid vanaf 1 januari 2009 en 0,70 EUR per dag economische werkloosheid vanaf 1 januari 2012." Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^