Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid - sector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206200
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid - sector bakkerijen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid - sector bakkerijen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid - sector bakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 6 oktober 2011 onder het nummer 106097/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bestaanszekerheid

Art. 2.§ 1. Bij gebrek aan werk wordt aanbevolen ontslag te vermijden, maar in geval van noodwendigheid beurtwisselingen bij de werkloosheid toe te passen, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat. § 2. De arbeiders die gedeeltelijk of toevallig werkloos worden, hebben recht op een dagvergoeding die als volgt wordt vastgesteld : - 6,60 EUR tijdens de eerste vijf dagen economische of technische werkloosheid per burgerlijk jaar; - 9,40 EUR vanaf de zesde dag economische of technische werkloosheid. § 3. Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de dagvergoeding voor bestaanszekerheid : - 6,96 EUR tijdens de eerste vijf dagen economische of technische werkloosheid per burgerlijk jaar; - 9,92 EUR vanaf de zesde dag economische of technische werkloosheid. § 4. De vergoeding voor bestaanszekerheid is slechts betaalbaar vanaf de 1e tot en met de 45e werkdag van gedeeltelijke of toevallige werkloosheid gedurende ieder burgerlijk jaar. § 5. Er wordt geen enkele anciënniteitsvoorwaarde gesteld voor de toekenning van de aanvullende vergoeding.

Art. 3.Deze dagvergoeding is ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij".

De aanvullende vergoeding ten laste van het sociaal fonds is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen, maar alleen aan de bedrijfsvoorheffing. HOOFDSTUK III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 4.De arbeider dient zelf, hetzij via zijn syndicale organisatie, een betalingsaanvraag van de aanvullende vergoeding bij het sociaal fonds in via het formulier dat door het fonds opgesteld wordt.

Hij stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug naar het sociaal fonds na het einde van de betrokken gedeeltelijke of toevallige werkloosheid.

Het sociaal fonds betaalt de aanvullende vergoeding op de bankrekening van de arbeider. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de sector van de bakkerijen (koninklijk besluit van 28 april 2010, Belgisch Staatsblad van 2 juli 2010).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden door een der partijen mits een vooropzeg van drie maanden bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 novembre 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^