Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206222
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanzekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 Bijdragen aan het fonds voor bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 6 oktober 2011 onder het nummer 106105/CO/118)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters die ressorteren onder het Paritair Comité van de voedingsnijverheid, met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst sluit aan bij artikel 12 van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid", zoals opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2009 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid".

Art. 3.§ 1. Volgende bijdragen worden geïnd voor de werking van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid". § 2. Voor de ondernemingen met uitzondering van de ondernemingen vermeld onder § 3 van dit artikel : - vanaf 1 januari 2012 tot 30 juni 2012 : 1,62 pct.; - vanaf 1 juli 2012 en voor onbepaalde duur : 1,17 pct. § 3. Voor de suikerfabrieken, de suikerraffinaderijen, de ondernemingen voor invertsuiker en citroenzuur, de kandijfabrieken, de gistfabrieken en de distilleerderijen, die als RSZ-kengetal het nummer 848/... dragen : - van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 : 1,17 pct.; - van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012 : 0,72 pct.; - van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 : 0,80 pct.; - van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 : 0,88 pct.; - van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 : 0,96 pct.; - van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 : 1,04 pct.; - van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 : 1,12 pct.; - van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 : 1,17 pct.

Art. 4.Volgende bijdrage wordt geïnd voor alle ondernemingen voor de werking van het Instituut voor Professionele Vorming, hierna genoemd "IPV".

Vanaf 1 januari 2012 en voor onbepaalde duur : 0,30 pct., zijnde 0,15 pct. voor de financiering van vorming in het algemeen en 0,15 pct. voor de financiering van de initiatieven met betrekking tot vorming en tewerkstelling van risicogroepen.

Art. 5.De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring aan.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 november 2009 (Belgisch Staatsblad van 15 april 2010).

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen middels een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan alle organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.

Paritair commentaar De verhoging van de bijdragen voor de in artikel 3, § 3, vermelde bedrijven kan op geen enkele wijze in mindering worden gebracht op de toekomstige akkoorden die worden gesloten binnen de sector of op het vlak van de ondernemingen.

Door de aansluiting van de in artikel 3, § 3, vermelde bedrijven bij het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de voedingsnijverheid", worden bepaalde verplichtingen van deze bedrijven overgedragen aan het waarborg- en sociaal fonds. Dit kan geen aanleiding geven tot het stellen van bijkomende eisen op het vlak van deze ondernemingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^