Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 16 januari 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206288
pub.
16/01/2013
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem ecocheques (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het garagebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf. betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem ecocheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het garagebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem ecocheques (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2011 onder het nummer 106446/CO/112)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.Binnen de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem ecocheques, geregistreerd onder het nummer 104823/CO/112, wordt onderstaand artikel toegevoegd : "

Art. 21.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 18 juni 2009 betreffende het sectoraal systeem ecocheques, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010 (Belgisch Staatsblad van 18 juni 2010).".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze heeft dezelfde opzeggingsmodaliteiten en -termijnen als de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juin 2011 die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^