Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 13 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de s

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206293
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 Wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2011 onder het nummer 106742/CO/149.01) In uitvoering van artikel 4 en artikel 6 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 10 oktober 2011.

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.Het fonds volgt op in rechten en plichten en neemt het actief en het passief over van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens", opgericht bij de beslissing van 26 juni en 23 oktober 1968, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens" en tot vaststelling van de statuten van dit fonds, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 maart 1969 (Belgisch Staatsblad van 3 april 1969).

Art. 3.De statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens" zijn bijgevoegd.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 mei 2010 (Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2010), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2010, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2011).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid Statuten HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1.Benaming.

Er wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector der elektriciens", verder het fonds genoemd.

Art. 2.Zetel.

De maatschappelijke zetel en het secretariaat van het fonds zijn gevestigd te 1120 Brussel, Marlylaan 15.

De maatschappelijke zetel en het secretariaat kunnen bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, verplaatst worden naar elke andere plaats in België.

Art. 3.Opdrachten.

Het fonds heeft als opdrachten : 3.1. de toekenning en de uitkering van bepaalde aanvullende sociale voordelen; 3.2. de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de bij artikel 5 bedoelde werkgevers; 3.3. de financiering van de syndicale vorming en de patronale vorming; 3.4. de inning en de invordering van de bijdrage van de in artikel 5 bedoelde werkgevers en de toekenning en de uitkering van een eindejaarspremie; 3.5. een deel van de werking en sommige initiatieven van de VZW Vormelek te financieren volgens door de raad van bestuur van het fonds vastgelegde regels, ondermeer inzake de inning en de invordering van een bijdrage voor de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen en voor permanente vorming; 3.6. een deel van de werking en sommige initiatieven van de VZW Tecnolec te financieren volgens door de raad van bestuur van het fonds vastgelegde regels; 3.7. het ten laste nemen van bijzondere bijdragen; 3.8. de inning van de bijdrage voorzien voor de financiering en inrichting van het sectoraal pensioenstelsel.

Art. 4.Duur.

Het fonds wordt voor onbepaalde duur opgericht. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Deze statuten zijn van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Deze statuten zijn evenwel niet van toepassing op de ondernemingen die aangesloten zijn bij de "Federatie van de elektriciteit en de elektronica" (FEE) en de "Beroepsverening van de radio- en teledistributie" (RTD), voor wat betreft de toekenning en uitkering van een eindejaarspremie (cf. artikel 3.4.).

Deze organisaties bezorgen ieder jaar en dit tegen uiterlijk 1 maart, hun ledenlijsten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK III. Rechthebbenden en modaliteiten van toekenning en uitkering

Art. 6.Inning en invordering van de bijdragen.

Het fonds is gelast de inning en de invordering van de bijdragen ten laste van de in artikel 5 bedoelde werkgevers te regelen en te verzekeren.

Art. 7.Toekenning en uitkering van de aanvullende voordelen. § 1. Vanaf 1 oktober 2011 worden alle aanvullende vergoedingen geïndexeerd op basis van de reële loonindexeringen op 1 januari 2010 en op 1 januari 2011 (de sociale index van de maand december van het voorgaande kalenderjaar wordt vergeleken met de sociale index van de maand december van het kalenderjaar daarvoor). § 2. Door deze berekening, met name - 0,44 pct. op 1 januari 2010 en 2,57 pct. op 1 januari 2011, worden de aanvullende vergoedingen met 2,12 pct. geïndexeerd.

Art. 8.Aanvullende werkloosheidsuitkeringen bij tijdelijke werkloosheid. § 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben, ten laste van het fonds, recht op de bij artikel 8, § 2 voorziene uitkeringen voor elke hele of halve werkloosheidsuitkering die wordt erkend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en voorzien in de artikelen 26, 1°, 28, 1°, 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht, tijdelijke werkloosheid omwille van technische stoornis, tijdelijke werkloosheid omwille van sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof, schorsing van de overeenkomst door slecht weer of tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen) op voorwaarde dat zij van de werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering. § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkering tijdelijke werkloosheid wordt vanaf 1 oktober 2011 vastgesteld op : - 8,50 EUR per werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week); - 4,25 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week). § 3. Ingeval van tijdelijke werkloosheid hebben arbeiders recht op maximum 150 uitkeringen per kalenderjaar. § 4. Het fonds recupereert de betaling van de aanvullende vergoedingen vanaf de 61ste dag bij de werkgever volgens modaliteiten bepaald binnen de raad van bestuur van het fonds.

Deze recuperatie bij de werkgever kan er niet toe leiden dat de rechten van de arbeider op de aanvullende vergoeding geschonden worden.

Art. 9.Aanvullende werkloosheidsvergoeding bij volledige werkloosheid. § 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben, ten laste van het fonds, voor elke hele of halve werkloosheidsuitkering recht op de bij artikel 9, § 2 voorziene uitkeringen, met een maximum van respectievelijk 120 dagen en 200 dagen per werkloosheidsperiode, al naargelang zij op de eerste dag minder dan 45 jaar oud zijn of 45 jaar en ouder zijn en voor zover zij aan volgende voorwaarden voldoen : - werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing op de werkloosheidsverzekering; - op het ogenblik van het ontslag, tenminste 5 jaar tewerkgesteld zijn in één of meerdere ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - een wachttijd van 30 kalenderdagen hebben vervuld (voor de berekening van de wachttijd worden de dagen werkloosheid en ziekte, in voorkomend geval gelijkgesteld). § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkering wordt vanaf 1 oktober 2011 vastgesteld op : - 5,49 EUR per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week); - 2,75 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week).

Art. 10.Aanvullende vergoeding voor oudere werklozen. § 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben, ten laste van het fonds, voor elke hele of halve werkloosheidsuitkering recht op de bij artikel 10, § 2 voorziene uitkeringen tot het nemen van het wettelijk pensioen en dit onder de volgende voorwaarden : - ten minste 55 jaar oud zijn op de eerste dag van de werkloosheid; - uitkeringen voor volledige werkloosheid genieten; - op het ogenblik van ontslag ten minste 5 jaar tewerkgesteld zijn in één of meerdere ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - een wachttijd van 30 kalenderdagen hebben vervuld (voor de berekening van de wachttijd worden de dagen werkloosheid en ziekte, in voorkomend geval gelijkgesteld). § 2. Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsuitkering wordt vanaf 1 oktober 2011 vastgesteld op : - 5,49 EUR per volledige werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week); - 2,75 EUR per halve werkloosheidsuitkering betaald in toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week). § 3. Arbeiders die zijn ontslagen en een aanvullende vergoeding ontvangen conform de bepalingen van artikel 10, § 1 en § 2, behouden het recht op deze aanvullende vergoeding : - wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen; - ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen.

Art. 11.Aanvullende vergoeding bij brugpensioen na ontslag. § 1. In toepassing van en overeenkomstig : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975; - de collectieve arbeidsovereenkomsten van 23 juni 2009 inzake brugpensioen vanaf 58 jaar, brugpensioen na ontslag en brugpensioen arbeidsters, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 oktober 2011 inzake brugpensioen vanaf 58 jaar, brugpensioen na ontslag en brugpensioen arbeidsters, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 inzake het brugpensioen ploegenarbeid tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 inzake het brugpensioen 56 jaar tussen 1 januari 2011 en 31 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie; - de collectieve arbeidsovereenkomsten op het vlak van de onderneming dewelke een lagere brugpensioenleeftijd voorzien; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999 betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding brugpensioen, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, neemt het fonds de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering te zijner laste, berekend overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur, evenwel rekening houdend met de minimumbedragen voorzien in artikel 10 (aanvullende vergoeding voor oudere werklozen).

De aanvullende vergoeding wordt berekend op het ogenblik waarop de betrokkene in brugpensioen wordt gesteld. Bij de aanvraag dient de werkgever ook de loonfiches van het afgelopen jaar te voegen. De raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid wordt gemachtigd een procedure uit te werken om misbruiken te voorkomen en, in voorkomend geval, de werkgevers hiervoor financieel verantwoordelijk te stellen zonder dat dit evenwel invloed heeft op de aanvullende vergoeding van de arbeider in brugpensioen, noch op de afhandeling van het administratief dossier bij het fonds voor bestaanszekerheid. § 2. Deze uitkering wordt berekend op het ogenblik waarop de betrokkene in brugpensioen wordt gesteld en blijft ongewijzigd, onder voorbehoud evenwel van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen waaraan deze uitkering gekoppeld is, overeenkomstig de modaliteiten die gelden voor de werkloosheidsuitkeringen volgens de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971).

Bovendien wordt het bedrag van deze aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari herzien door de Nationale Arbeidsraad, in functie van de conventionele evolutie van de lonen. § 3. Het fonds neemt de betaling van de aanvullende vergoeding brugpensioen ten laste op voorwaarde dat de arbeider een anciënniteit van vijf jaar in de sector kan voorleggen.

Indien de arbeider een anciënniteit heeft opgebouwd in een zelfde onderneming als arbeider, die een bepaalde periode niet tot het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie behoorde of die opgedeeld is in verschillende technische entiteiten behorende tot verschillende paritaire comités, dan wordt deze anciënniteit als één geheel beschouwd. § 4. Indien een onderneming de sector verlaat, dient de betrokken onderneming de bijzondere werkgeversbijdragen van haar arbeiders in brugpensioen zelf ten laste te nemen en bijgevolg terug te betalen aan het fonds. § 5. De ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden die via ondernemingsovereenkomst de leeftijd voor het brugpensioen tussen 50 en 58 jaar bepalen, kunnen ten laatste op het ogenblik waarop de bedoelde overeenkomst tot stand komt, een aanvraag indienen bij het financieel-technisch comité van het fonds, omtrent de overname door het fonds van de betaalplicht van deze aanvullende vergoeding met ingang van de leeftijd van 58 jaar.

De werkgever dient een kopie van de ondernemingsovereenkomst over te maken aan het fonds voor bestaanszekerheid en dient de bijdrage, zoals voorzien in artikel 28.2, § 1, te vereffenen tot de maand waarin de bruggepensioneerde arbeider de leeftijd van 58 jaar bereikt.

Uiterlijk zestig werkdagen na de ontvangst van de voormelde aanvraag wordt antwoord gegeven door het fonds voor bestaanszekerheid aan de betrokken werkgever. § 6. De arbeider die in het kader van een ondernemingsovereenkomst, zoals opgenomen in § 5, een aanvullende vergoeding brugpensioen van de werkgever ontvangt tot aan de leeftijd van 58 jaar, kan in deze periode geen aanspraak maken op de aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid, zoals opgenomen in artikel 9, of op de aanvullende vergoedingen voor oudere werklozen, zoals opgenomen in artikel 10 van deze collectieve arbeidsovereenkomst § 7. Onder de voorwaarden bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 en volgens de daarin bepaalde modaliteiten behouden de arbeiders die zijn ontslagen met het oog op brugpensioen in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomsten of in het kader van een op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst inzake brugpensioen het recht op de aanvullende vergoeding : - wanneer ze het werk hervatten als loontrekkende bij een andere werkgever dan de werkgever die hen heeft ontslagen en die niet behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen; - ingeval een zelfstandige activiteit in hoofdberoep wordt uitgeoefend op voorwaarde dat die activiteit niet wordt uitgeoefend voor rekening van de werkgever die hen heeft ontslagen of voor rekening van een werkgever die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid als de werkgever die hen heeft ontslagen.

Art. 12.Aanvullende vergoeding bij halftijds brugpensioen.

In toepassing van en overeenkomstig : - het koninklijk besluit van 30 juli 1994 (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1994), gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 april 1997, betreffende het halftijds brugpensioen; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 gesloten op 13 juli 1993 in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 inzake halftijds brugpensioen, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, neemt het fonds de aanvullende vergoeding ten laste.

Deze aanvullende vergoeding wordt berekend op het ogenblik van de op halftijds-brugpensioenstelling en blijft ongewijzigd, onder voorbehoud evenwel van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen waaraan deze vergoeding gekoppeld is, volgens de modaliteiten van toepassing op de werkloosheidsuitkeringen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971.

Het bedrag van deze aanvullende vergoeding wordt berekend volgens de formule zoals omschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55.

Bovendien wordt het bedrag van deze aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari herzien door de Nationale Arbeidsraad, in functie van de conventionele evolutie van de lonen.

Art. 13.Aanvullende uitkeringen in geval van ziekte. § 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben ten laste van het fonds na één maand ononderbroken arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, met uitsluiting van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van beroepsziekte of arbeidsongeval, recht op de bij artikel 13, § 2 voorziene uitkeringen met een maximum van 36 maanden per ziekteperiode, voor zover ze volgende voorwaarden vervullen : - op het ogenblik van de arbeidsongeschiktheid in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven zijn; - uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten; - een carenztijd van 30 kalenderdagen hebben vervuld, ingaande op de eerste dag van de ongeschiktheid. § 2. Het bedrag van de aanvullende ziektevergoeding wordt vanaf 1 oktober 2011 vastgelegd op : - 1,54 EUR per volledige ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering (naar rata van 6 uitkeringen per week); - 0,77 EUR per halve ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering (naar rata van 6 uitkeringen per week). § 3. Welke ook de duur ervan weze, een arbeidsongeschiktheid kan slechts aanleiding geven tot de toekenning van één enkele reeks uitkeringen. De hervalling wordt beschouwd als deel uitmakende van de vorige arbeidsongeschiktheid, indien zij zich voordoet binnen de eerste 14 kalenderdagen volgend op het eind van deze periode van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer uit een geneeskundig getuigschrift niet duidelijk blijkt dat het om een nieuwe arbeidsongeschiktheid gaat, wordt verondersteld dat het een hervalling betreft.

Art. 14.Aanvullende vergoeding voor oudere zieken. § 1. De in artikel 5 bedoelde arbeiders die in een toestand verkeren van blijvende arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval, hebben recht ten laste van het fonds op de bij artikel 14, § 2 voorziene uitkeringen tot het nemen van het wettelijk pensioen en dit onder de volgende voorwaarden : - tenminste 55 jaar oud zijn op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid; - uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten; - een carenztijd van 30 kalenderdagen hebben vervuld, ingaande op de eerste dag van de ongeschiktheid. § 2. Het bedrag van de aanvullende ziekte-uitkering wordt vanaf 1 oktober 2011 vastgesteld op : - 5,49 EUR per volledige ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week); - 2,75 EUR per halve ziekte-uitkering betaald in toepassing van de reglementering op de ziekteverzekering (naar rata van 6 vergoedingen per week).

Art. 15.Aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet.

Vanaf 1 oktober 2011 betaalt het fonds een aanvullende vergoeding van 68,10 EUR per maand gedurende 60 maanden aan arbeiders van 53 jaar en meer die in halftijds tijdskrediet zijn conform de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 gesloten in de Nationale Arbeidsraad en in dit kader van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een uitkering ontvangen.

Art. 16.Aanvullende vergoeding bij sluiting van de onderneming.

De in artikel 5 bedoelde arbeiders hebben recht op een aanvullende vergoeding in geval van sluiting van onderneming onder de hierna gestelde voorwaarden : - op het ogenblik van de sluiting van onderneming, ten minste 45 jaar oud zijn; - op het ogenblik van de sluiting van onderneming, een anciënniteit hebben in de firma van ten minste vijf jaar; - het bewijs leveren niet opnieuw in dienst genomen te zijn krachtens een arbeidsovereenkomst binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de dag van het ontslag.

Onder sluiting van onderneming zoals bedoeld bij het eerste lid van dit artikel, wordt verstaan de volledige en definitieve stopzetting van de werkzaamheden van de onderneming.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding is vanaf 1 oktober 2011 vastgesteld op 272,41 EUR. Dit bedrag wordt met 13,72 EUR verhoogd per jaar anciënniteit met een maximum van 898,46 EUR.

Art. 17.Syndicale premie. § 1. De bij artikel 5 bedoelde arbeiders, die sedert tenminste een jaar lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, hebben recht, ten laste van het fonds, op een syndicale premie, voor zover zij op 1 oktober van het lopende jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van de bij hetzelfde artikel 5, bedoelde ondernemingen. § 2. Het bedrag van de bij artikel 17, § 1, bedoelde syndicale premie wordt vastgelegd in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 18.Verjaringstermijn.

Conform artikel 21 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid bedraagt de verjaringstermijn 3 kalenderjaren plus het verlopen gedeelte van het betrokken kalenderjaar waarin de aanvraag bij het fonds wordt ingediend.

Art. 19.Bevorderen van de syndicale vorming.

Het fonds betaalt aan de werkgevers, die deze op voorhand hebben uitgekeerd en op hun verzoek, de lonen (verhoogd met de patronale lasten) terug, uitgekeerd aan de arbeiders die afwezig waren in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999 betreffende vakbondsvorming, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 november 2001 (Belgisch Staatsblad van 12 december 2001).

Het bedrag bestemd tot inrichting van deze syndicale vorming wordt jaarlijks door de raad van bestuur van het fonds vastgesteld.

Art. 20.Bevorderen van de patronale vorming.

Het bedrag bestemd voor de organisatie van de patronale vorming wordt jaarlijks door de raad van bestuur van het fonds vastgesteld.

Art. 21.Opleiding en tewerkstelling. § 1. Het fonds bevordert en ondersteunt financieel de organisatie van opleidings- en vormingsinitiatieven al dan niet georganiseerd in een samenwerkingsverband met onderwijsinstellingen - beroepsopleidingscentra - ondernemingen. § 2. Daartoe heeft de raad van bestuur van het fonds een vzw opgericht, Centrum voor Beroepsopleiding en Vorming voor de sector van de Elektriciens genaamd afgekort : VZW "Vormelek". § 4. De VZW "Vormelek" verzekert de coördinatie, beoordeling en controle van/op de opleidingsinitiatieven. § 4. De raad van bestuur van het fonds zal jaarlijks de dotatie aan de VZW "Vormelek" vaststellen. § 5. De VZW "Vormelek" wordt beheerd door een raad van bestuur paritair samengesteld uit vier rechtspersonen (beroepsorganisaties, die elk twee vaste vertegenwoordigers aanduiden) en uit acht natuurlijke personen (vier per vakbondsorganisatie).

Art. 22.Technologische dienst- en adviesverlening. § 1. Het fonds bevordert en ondersteunt financieel de organisatie van technologische dienst- en adviesverlening. § 2. Daartoe heeft de raad van bestuur van het fonds de VZW Tecnolec opgericht. § 3. De VZW Tecnolec verzekert de coördinatie, beoordeling en controle op de technologische dienst- en adviesverlening. § 4. De raad van bestuur van het fonds zal jaarlijks de dotatie aan de vzw Tecnolec vastleggen. § 5. De VZW Tecnolec wordt beheerd door een raad van bestuur paritair samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en vier vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties.

Art. 23.Eindejaarspremie.

De bij artikel 5 bedoelde arbeiders hebben ten laste van het fonds recht op een eindejaarspremie volgens de voorwaarden en modaliteiten beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie - algemene regeling.

Art. 24.Ten laste nemen van bijzondere bijdragen.

Wanneer het fonds voor bestaanszekerheid de enige debiteur van de aanvullende vergoeding is, is hij de bijzondere werkgeversbijdrage bedoeld in artikel 117 van de bovenvermelde wet van 27 december 2006, de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage zoals bedoeld in artikel 121, alsook de inhouding betreffende het conventioneel brugpensioen zoals voorzien in het artikel 126, § 1 van de wet verschuldigd.

Wanneer het fonds voor bestaanszekerheid en één of meerdere andere debiteurs elk een aanvullende vergoeding of een deel van de aanvullende vergoeding betalen is elke debiteur de bijzondere werkgeversbijdrage en de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage verschuldigd op de vergoeding of op het deel van de aanvullende vergoeding die hij betaalt. De inhouding betreffende het conventioneel brugpensioen moet door de debiteur van de hoogste aanvullende vergoeding integraal betaald worden.

De bijzondere bijdragen worden ten laste genomen tot de op pensioenstelling van de arbeiders, met uitzondering van de bepalingen voorzien in artikel 11, § 5.

Art. 25.De raad van bestuur van het fonds bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 24 van deze statuten.

Art. 26.Gemeenschappelijke bepalingen. § 1. De in voormelde artikelen 8 tot en met 16 bedoelde uitkeringen worden rechtstreeks door het fonds aan de arbeiders betaald. § 2. De in artikel 17 bedoelde uitkering wordt betaald door de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties, verbonden op nationaal niveau. § 3. De in artikel 19 bedoelde uitkering wordt rechtstreeks aan de werkgever betaald die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999 inzake vakbondsvorming hierom verzoekt. § 4. De in artikel 23 bedoelde premie wordt betaald volgens de modaliteiten vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst, bedoeld bij artikel 23. § 5. De raad van bestuur bepaalt de datum en de betalingsmodaliteiten van de door het fonds toegekende uitkeringen.

In geen geval mag de betaling van de uitkeringen afhankelijk zijn van de storting der bijdragen welke door de aan het fonds onderworpen werkgever verschuldigd is § 6. De toekenningsvoorwaarden van de uitkeringen, door het fonds verleend, evenals het bedrag daarvan, kunnen op voorstel van de raad van bestuur gewijzigd worden, bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. HOOFDSTUK IV. Bestuur, financiering, begroting, rekeningen

Art. 27.Bestuur. § 1. Het fonds wordt bestuurd door een raad van bestuur paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties.

Deze raad bestaat uit zestien leden, hetzij acht vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en acht vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie. § 2. Elk jaar duidt de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter en zeven ondervoorzitters aan. Hij duidt eveneens de persoon of personen aan, belast met het secretariaat.

Het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap wordt beurtelings door de werkgevers- en werknemersafgevaardigden waargenomen. De categorie waartoe de voorzitter behoort, werd voor de eerste maal door loting aangeduid. De tweede ondervoorzitter behoort tot de werknemersgroep, de derde, vierde en vijfde tot de werkgeversgroep en de zesde en zevende tot de werknemersgroep.

De raad van bestuur richt in zijn schoot twee comités op. Er wordt enerzijds een bestuurscomité opgericht dat is samengesteld uit de voorzitter en de eerste vijf ondervoorzitters. Dit bestuurscomité staat in voor de politieke beslissingen van het fonds en werkt volgens de beslissingen of richtlijnen van de raad van bestuur. Het bestuurscomité kan zich eveneens laten bijstaan door derden of deskundigen.

Anderzijds wordt er een financieel-technisch comité (FTC) opgericht dat instaat voor de opvolging van het dagelijks bestuur van het fonds.

Dit FTC is samengesteld uit de voorzitter en de zeven ondervoorzitters. Dit comité werkt volgens de beslissingen of richtlijnen van de raad van bestuur en het bestuurscomité. Het FTC kan derden met het dagelijks bestuur van het fonds belasten of zich erdoor laten bijstaan. Het FTC kan zich eveneens laten bijstaan door deskundigen. § 3. De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden de raad ten minste eenmaal per semester bijeen te roepen, en telkens wanneer ten minste twee leden van deze raad erom verzoeken De uitnodigingen vermelden de agenda. De notulen worden door de secretaris, aangeduid door de raad van bestuur, opgesteld en door de voorzitter ondertekend. De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter of twee bestuurders ondertekend.

De raad kan slechts geldig beslissen over de op de agenda voorkomende punten en in aanwezigheid van tenminste de helft van de leden behorende tot de werkgeversdelegatie en ten minste de helft van de leden behorende tot de werknemersdelegatie.

De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden van de stemgerechtigden van zowel werkgevers als werknemersdelegatie genomen. § 4. Het bestuurscomité wordt door de voorzitter bijeengeroepen in functie van de noodwendigheden en telkens wanneer ten minste twee leden van deze raad erom verzoeken.

De uitnodigingen vermelden de agenda. De notulen worden door de secretaris, aangeduid door de raad van bestuur, opgesteld en door de voorzitter ondertekend. De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter of twee bestuurders ondertekend.

Het bestuurscomité kan slechts geldig beslissen over de op de agenda voorkomende punten in aanwezigheid van alle leden.

De beslissingen worden bij unanimiteit genomen. § 5. Het FTC heeft tot taak het fonds te besturen en alle maatregelen te nemen die voor zijn goede werking zijn vereist. Het beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur van het fonds.

Het moet over het bestuur aan de raad van bestuur verslag uitbrengen.

Het FTC wordt door de voorzitter van de raad van bestuur bijeengeroepen. De voorzitter is ertoe gehouden het FTC éénmaal per twee maand bijeen te roepen, en telkens wanneer ten minste twee leden van het FTC erom verzoeken.

De uitnodigingen vermelden de agenda. De notulen worden door de secretaris, aangeduid door het bestuurscomité, opgesteld en door de voorzitter ondertekend. De uittreksels uit deze notulen worden door de voorzitter en een beheerder of twee bestuurders ondertekend.

Het FTC kan slechts geldig beslissen over de op de agenda voorkomende punten en in aanwezigheid van ten minste de helft van de leden behorende tot de werkgeversdelegatie en tenminste de helft van de leden behorende tot de werknemersdelegatie.

De beslissingen worden met een meerderheid van twee derden van de stemgerechtigden van zowel werkgevers als werknemersdelegatie genomen. § 6. Teneinde een goede werking van het fonds te verzekeren worden de taken gecentraliseerd binnen de coördinatiecel.

De coördinatiecel wordt geleid door een directeur die benoemd wordt door de raad van bestuur en die verslag uitbrengt aan het FTC. De directeur stelt de verslagen van alle vergaderingen op, ontvangt en ondertekent de briefwisseling, staat in voor de bewaring van het archief.

Deze coördinatiecel staat in voor de volgende werkzaamheden : 1. Coördinatie en administratie/opvolging van het aanvullend sectoraal sociaal pensioenstelsel;2. Coördinatie en administratie/opvolging van de VZW Tecnolec;3. Coördinatie en administratie/opvolging voor de afdelingen van het fonds : - afhandelingen aanvragen/uitbetaling verschillende voordelen van het fonds; - coördinatie afspraken boekhouding/beleggingen; - contacten Maatschappij voor Mecanografie, Cegeka, RSZ, revisor, fiscus, enz.; - communicatie met de arbeiders en werkgevers van de sector; - voorbereiding en opvolging van vergaderingen in het kader van de fondsen; - ondersteuning van en informatie aan de sociale partners; 4. Voorbereiding, uitvoering, administratie/opvolging en coördinatie van de beleggingspolitiek van het fonds. § 7. Onverminderd de handtekeningbevoegdheid om de uitbetalingen aan de rechthebbenden te verzekeren zoals bepaald in § 8 van dit artikel, wordt het fonds tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur en deze van de directeur van de coördinatiecel.

De enkele handtekening van de directeur van de coördinatiecel volstaat evenwel betreffende het dagelijks beheer van de coördinatiecel en de beleggingspolitiek van het fonds zoals omschreven in artikel 27, § 6.4. § 8. De bestaande afdelingen van het fonds voor bestaanszekerheid, verbonden aan de respectievelijke werkgeversorganisaties behouden onveranderd de verantwoordelijkheid over de hun toegewezen materies.

Zij staan in samenspraak met de coördinatiecel in voor het financieel beheer van de verschillende afdelingen en hierover zal per kwartaal overleg plaatsvinden.

De vier onderscheiden afdelingen zijn : - de afdeling eindejaarspremies; - de afdeling aanvullende vergoeding 067; - de afdeling aanvullende vergoeding 467; - de afdeling vorming en opleiding. § 9. De werkingsmiddelen van de coördinatiecel worden jaarlijks bepaald door de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid.

Teneinde de uitbetalingen aan de rechthebbenden te verzekeren, bereidt de coördinatiecel de betalingen voor en legt deze elektronisch voor aan de afdeling op wie de betaling betrekking heeft en de afdelingen plaatsen hun elektronische handtekening en verrichten zelf de betaling.

Vermits afwezigheden en andere onvoorzienbare omstandigheden opgevangen moeten kunnen worden, is een tweede handtekening nodig voor de coördinatiecel en de afdelingen. Voor de 2e handtekening van de coördinatiecel wordt de voorzitter van het fonds (die jaarlijks wisselt) aangeduid.

Indien de voorzitter tegelijkertijd verantwoordelijke is voor een afdeling, moet één van de verantwoordelijken van de andere 3 afdelingen tekenen als 2e handtekening voor de coördinatiecel.

De bestuurders krijgen op het financieel technisch comité telkens een globaal en een gedetailleerd overzicht van de betalingen vanuit de coördinatiecel en één bestuurder langs werkgeverszijde en één bestuurder langs werknemerszijde tekenen posteriori voor akkoord.

De verantwoordelijkheid van de bestuurders is beperkt tot de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan betreffende het beheer ten opzichte van de verplichtingen van het fonds.

Art. 28.Financiering. 1. Om de financiering van de in artikelen 8 tot 24 bedoelde uitkeringen, premies en initiatieven te verzekeren, beschikt het fonds over de bijdragen verschuldigd door de bij artikel 5 bedoelde werkgevers.2. § 1.De bijdrage van de werkgevers wordt bepaald op 1,10 pct. van de brutolonen aan 108 pct. van de arbeiders, om de financiering van de in artikelen 8 tot 20 voorziene uitkeringen te verzekeren. § 2. De bijdrage van de werkgevers wordt bepaald op 0,75 pct. van de brutolonen aan 108 pct. van de arbeiders om de financiering van de in artikel 21 voorziene premies en initiatieven met betrekking tot vorming en opleiding te verzekeren. § 3. De bijdrage van de werkgevers, die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst "eindejaarspremie - algemeen regime", wordt vanaf 1 april 2006 bepaald op 13 pct. van de brutolonen van de arbeiders om de financiering van de voorziene eindejaarspremie te verzekeren, dit in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst "eindejaarspremie - algemeen regime" van 23 juni 2009.

De regeling van de eindejaarspremie wordt bij aparte collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegd. § 4. De bijdrage van de werkgevers wordt vanaf 1 januari 2008 bepaald op 1,46 pct. van de brutolonen aan 108 pct. van de arbeiders om de financiering van het sectoraal pensioenstelsel te verzekeren.

Vanaf 1 januari 2012 wordt deze bijdrage verhoogd tot 1,70 pct. § 5. De bijdrage van de werkgevers wordt vanaf 1 juli 2004 bepaald op 0,05 pct. van de brutolonen aan 108 pct. van de arbeiders om de financiering van de voorziene initiatieven inzake technologische dienst- en adviesverlening te verzekeren. § 6. Een buitengewone bijdrage kan door de raad van bestuur van het fonds worden bepaald met bepaling van de innings- en verdelingsmodaliteiten. Deze buitengewone bijdrage moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst bekrachtigd bij koninklijk besluit. 3. De inning en de invordering van de bijdragen worden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzekerd.

Art. 29.Begroting, rekeningen. § 1. Het dienstjaar vangt aan op 1 januari en wordt op 31 december afgesloten. § 2. Elk jaar, wordt een begroting voor het volgende jaar aan het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, ter goedkeuring voorgelegd. § 3. De rekeningen over het afgelopen jaar worden op 31 december afgesloten. De raad van bestuur, evenals de door het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, aangeduide revisor of accountant, maken jaarlijks elk een schriftelijk verslag op betreffende de uitvoering van hun opdracht gedurende het afgelopen jaar. HOOFDSTUK V. - Ontbinding, vereffening

Art. 30.Het fonds kan slechts bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, worden ontbonden. Dit laatste dient tegelijkertijd de vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden en hun bezoldiging vast te stellen en de bestemming van het netto actief van het fonds vast te leggen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^